archive-pl.com » PL » Z » ZJAZDOWA.PL

Total: 360

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Kl
  2007 2013 i realizuje projekt Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIACH http www zjazdowa com pl index php klaster zamowienia html lang pl Informacje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca http www 2007 2013 cop lodzkie pl index php konkursy dzialanieiii4 nabor 611 html http www 2007 2013 cop lodzkie pl pliki konkursy 2011 11 konkurs 03 04

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/klaster?lang=ru (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | GROSSMARKT LODZ „ZJAZDOWA“ A.G. | Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnyc
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 i realizuje projekt Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIACH http www zjazdowa com pl index php klaster zamowienia html lang pl Informacje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca http www 2007 2013 cop lodzkie pl index php konkursy dzialanieiii4 nabor 611 html http www 2007 2013 cop lodzkie pl

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/klaster?lang=de (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Zamówienie - Zamówienie Klastering Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk
  kto jest dobrym przedsiębiorcą co może mieć kluczowe znaczenie dla potencjalnych kontrahentów Powiązani przedsiębiorcy zyskują nowe sieci kontaktów dzięki czemu mogą działać na większą skalę Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw które działając w pojedynkę są odcięte od dużych rynków zbytu czy dostawców Wsparcie współpracy małych firm może pozwolić na uniknięcie nadmiernej rywalizacji na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstw kiedy ryzyko prowadzenia działalności jest największe Współpraca może być bardzo przydatna także w przypadku firm które chcą wkroczyć na rynki zagraniczne Członkostwo w klastrze to także dostęp do wspólnej bazy umiejętności potrzeb szkoleniowych czy działań marketingowych i badawczo rozwojowych Zdaniem autorów przewodnika dla animatorów inicjatyw klastrowych na skuteczność klastra mają wpływ następujące elementy zdolność propagowania dobrych praktyk rozciąganie sieci poza klaster międzynarodowość powiązań Wszystkie te czynniki mają wpływ na budowanie trwałego otoczenia które nie ogranicza się jedynie do aspektów finansowych Połączone firmy mają możliwość specjalizacji łatwiej im prowadzić działalność B R czy wspólne akcje marketingowe Połączone kompetencje zasobów umiejętności i wiedzy pozwalają na tworzenie przewagi konkurencyjnej Rozwijane będą mechanizmy charakterystyczne dla klastrowej formy organizacji działalności gospodarczej a mianowicie Współistnienie kooperacji i konkurencji firmy skupione w klastrach z jednej strony konkurują ze sobą z drugiej zaś współpracują w tych samych obszarach Interakcje powiązania horyzontalne lub wertykalne i współpraca podmiotów wyzwalają mechanizmy synergii przede wszystkim w sferze dyfuzji wiedzy przyciągania nowych przedsiębiorstw przepływu kapitału ludzkiego Koncentracja przestrzenna sprzyjająca nawiązaniu interakcji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w klastrze tworząca paletę pozytywnych efektów zewnętrznych Dominacja powiązań pomiędzy firmami w formie łańcucha wartości podmioty w klastrach tworzą system wzajemnych relacji zogniskowany wokół wspólnych lub komplementarnych produktów procesów technologicznych kanałów dystrybucji czy dostawców Pokrewieństwo sektorowe i specjalizacja grona klastry złożone są z przedsiębiorstw działających w tych samych lub pokrewnych sektorach przemysłu i usług co sprzyja podnoszeniu efektywności jego działania i pogłębianiu specjalizacji klastra Dobrowolność związku i przynależności do klastra członkowie klastra zachowują niezależność a powiązania mają w dużej mierze charakter nieformalny Planowana inwestycja jest zgodna z dokumentami strategicznymi o charakterze regionalnym oraz krajowym szczególnie widoczna jest zbieżność projektu z takimi dokumentami jak Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007 2013 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 2015 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 2020 Regionalna Strategia Innowacji LORIS RSI LORIS Projekt realizuje wprost obszar priorytetowy Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 2020 BAZA GOSPODARCZA w zakresie celu strategicznego Tworzenie nowoczesnej prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej którego cele szczegółowe zostały zdefiniowane następująco Wspomaganie dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacniania konkurencyjności i zdolności inwestycyjnej firm Zwiększenie potencjału badawczo rozwojowego regionu oraz podnoszenie efektywności transferu technologii know how ze sfery naukowo badawczej do przedsiębiorstw Rozwój i wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu poprzez wspieranie współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu Wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce regionu z zastosowaniem technologii Istotnym dokumentem o charakterze regionalnym w który wpisuje się projekt jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego zgodnie z którą rozwój województwa powinien opierać się o budowę trwałego partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem podnoszenie konkurencyjności MSP poprzez wprowadzenie nowych

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/klaster/informacje?lang=pl (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Projekt - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 października 2015r. | Zamówienia, Prz
  wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na okoliczności określone w dziale XVII ust 2 pkt 2 niniejszego ogłoszenia d aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na etapie składania ofert wystarczające jest złożenie stosownego oświadczenia e aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert f wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego ich prawidłowe ukończenie Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia g opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa 1 w ust 1 lit c d e składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że a nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b nie zalega z uiszczaniem podatków opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3 Dokumenty o których mowa w ust 2 pkt 1 lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokument o którym mowa w ust 2 pkt 1 lit b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizator może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia Powołanie się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu podmiotów jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji gdy ten podmiot podmioty będzie brał udział w wykonaniu zamówienia np jako podwykonawca Organizator żąda przedstawienia w odniesieniu do podmiotów o których mowa powyżej dokumentów wymienionych w ust 1 lit b c d e Postanowienia dotyczące podmiotów które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio 7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Wykonawców którzy wykazując spełnianie warunków o których mowa w dziale IV ust 1 pkt 1 polegają na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w dziale V ust 6 a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty 8 Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 9 Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim na maszynie komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu 10 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski VI Wadium 1 Organizator przewiduje wniesienie wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 3 trzech procent oferowanej ceny 2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach a pieniądzu b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c gwarancjach bankowych d gwarancjach ubezpieczeniowych e poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz U z 2007 r Nr 42 poz 275 z 2008 r Nr 116 poz 730 i 732 i Nr 227 poz 1505 oraz z 2010 r Nr 96 poz 620 3 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek Organizatora 46 8781 0006 0002 2884 2000 0010 dowód przelewu dołączyć do oferty z dopiskiem Zamówienie na nabycie dostawę stołu laboratoryjnego 1 szt biurka laboratoryjnego 1 szt szafki laboratoryjnej 1 szt stołu wagowego antywibracyjnego 1 szt stanowiących element wyposażenia zaplecza badawczego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 pod nazwą Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj do dnia 10 11 2015r 5 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Organizator uważa wadium które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na koncie Organizatora 6 Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego gwarancji bankowej gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączać w formie oryginału dokumentu wadialnego do oferty Z treści gwarancji poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Organizatora w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Organizatorowi pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ust 7 przesłanki zatrzymania wadium 7 Organizator zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana 1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 8 Organizator zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust 7 9 Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Organizator zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 10 Organizator zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert VII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1 Organizator wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 ceny całkowitej podanej w ofercie 2 Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy 3 Zabezpieczenie o którym mowa w ust 1 może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach a pieniądzu b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c gwarancjach bankowych d gwarancjach ubezpieczeniowych e poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r z późn zm o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany przez Organizatora 5 Organizator zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Organizatora za należycie wykonane protokół odbioru 6 Organizator wymaga pozostawienia na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 wysokości zabezpieczenia 7 Kwota o której mowa w ust 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 8 W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy VIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1 Oferty należy składać w siedzibie Organizatora ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Rewolucji 1905r nr 9 90 273 Łódź 2 Termin składania ofert do dnia 10 11 2015 roku do godz 8 30 3 Termin otwarcia ofert w dniu 10 11 2015 roku o godzinie 9 00 4 W przypadku składania ofert drogą pocztową przesyłka polecona lub poczta kurierska za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Organizatora 5 W przypadku określonym w ust 4 oferty należy przesłać na adres Organizatora ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA Spółka Akcyjna z siedzibą 90 273 Łódź ul Rewolucji 1905r nr 9 z dopiskiem Oferta w postępowaniu pn na nabycie dostawę stołu laboratoryjnego 1 szt biurka laboratoryjnego 1 szt szafki laboratoryjnej 1 szt stołu wagowego antywibracyjnego 1 szt stanowiących element wyposażenia zaplecza badawczego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 pod nazwą Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A W przypadku składania oferty w siedzibie musi ona zostać także oznaczona ww dopiskiem tj Oferta w postępowaniu pn na nabycie dostawę stołu laboratoryjnego 1 szt biurka laboratoryjnego 1 szt szafki laboratoryjnej 1 szt stołu wagowego antywibracyjnego 1 szt stanowiących element wyposażenia zaplecza badawczego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 pod nazwą Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A UWAGA W każdym przypadku składana oferta musi zostać opakowana w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert 6 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora 7 Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Organizatora 8 Podczas otwarcia ofert Organizator poda nazwy firmy oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny ofertowej 9 Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Organizatora z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert Informacje te Organizator prześle niezwłocznie Wykonawcy IX Kryterium oceny ofert 1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert tj cena netto cena 100 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną netto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 2 Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Organizator wzywa wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Organizatora ofert dodatkowych Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 3 Jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Organizatora zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów Organizator w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami X Opis sposobu obliczenia ceny 1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich PLN oraz uwzględniać wszystkie wymagania wskazane w niniejszym ogłoszeniu i obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia 2 W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia cena powinna być podana w rozbiciu ma kwotę netto wysokość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT w i kwotę brutto zamówienia w zapisie cyfrowym oraz słownym 3 Podstawą rozliczenia będzie oświadczenie Organizatora o odbiorze przedmiotu zamówienia bez wad 4 Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty a w szczególności podatek VAT Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia a szczególnie informacje wymagania i warunki podane w niniejszym ogłoszeniu 5 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia szczegółowo określone zostaną w akcie umowy 6 Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową e stawkę i podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego tj do drugiego miejsca po przecinku 7 Podana w ofercie cena jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy XI Termin związania ofertą 1 Wykonawca jest związany ofertą przez 3 dni od daty złożenia oferty 2 Organizator na co najmniej 1 dzień przed upływem terminu zwią zania ofertą może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 3 dni 3 Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu związania ofertą 4 Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w ust 2 nie powoduje utraty wadium 5 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą XII Zwrot oferty bez otwierania 1 Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania XIII Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Organizator stosował będzie wyłącznie kryterium określone w dziale IX niniejszego ogłoszenia 2 Organizator udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 3 O wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcach których oferty zostały odrzucone i którzy zostali wykluczeni Organizator zawiadomi Wykonawców XIV Sposób porozumiewania się Organizatora z wykonawcami 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje Organizator i wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 2 Jeżeli Organizator lub wykonawca przekazują oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 3 Oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w sposób określony w ust 1 XV Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 1 Osobami uprawnionymi przez Organizatora do porozumiewania się z wykonawcami są Karolak K tel 48 42 636 53 45 2 Wyżej wymienione osoby nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom wyjaśnień treści istotnych warunków zamówienia Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Organizatora pisemnie w sposób zgodny z zasadą określoną w dziale XIV niniejszego ogłoszenia XVI Wyjaśnienia i zmiana ogłoszenia o zamówieniu 1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia Organizator nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi ale może udzielić odpowiedzi nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia wpłynie do niego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert 2 Pytania Wykonawców powinny być przekazywane Organizatorowi zgodnie z zasadą określoną w dziale XIV niniejszego ogłoszenia 3 Przed upływem terminu składania ofert Organizator może zmienić treść niniejszego ogłoszenia Dokonana w ten sposób zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora na zasadach wynikających z dokumentu Zasady udzielania zamówień dla wnioskodawców beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 2013 stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia 5 Do terminu składania ofert określonego w niniejszym ogłoszeniu Wykonawca który pobierał niniejsze ogłoszenie w wersji elektronicznej ze strony internetowej Organizatora zobowiązany jest do monitorowania tej strony gdyż zamieszczane są tam na bieżąco zmiany treści niniejszego ogłoszenia 6 Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia stają się z chwilą przekazania ich treści do wiadomości Wykonawcom integralną częścią niniejszego ogłoszenia XVII Odrzucenie oferty wykluczenie z postępowania unieważnienie postępowania 1 Organizator odrzuca ofertę jeżeli 1 jest niezgodna z Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 2013 z dnia 8 lipca 2014r 2 jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia 3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 2 Z Postępowania wyklucza się 1 wykonawców którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania 2 wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego 3 wykonawców którzy zalegają z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie odroczenie rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4 osoby fizyczne które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku przestępstwo przekupstwa przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5 spółki jawne których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku przestępstwo przekupstwa przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6 spółki partnerskie których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia przestępstwo przeciwko prawom

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/klaster/zamowienia?lang=pl (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Kl
  projekt Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A OGŁOSZENIA o ZAMÓWIENIACH http www zjazdowa com pl index php klaster zamowienia html lang pl Informacje Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca http www 2007 2013 cop lodzkie pl index php konkursy dzialanieiii4 nabor 611 html http www 2007 2013 cop lodzkie pl pliki konkursy 2011 11 konkurs 03 04 6 11 projekty wylonione

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/klaster?tmpl=component&print=1&page=&lang=pl (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Pliki Cookie - Pliki Cookie czwartek, 21 marca 2013 13:42 Strona Zjazdowa. | Pliki, C
  powiązań kooperacyjnych na terenie województwa łódzkiego poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S A Pliki cookie Reklamy Stowarzyszenia Akcjonariusze Pliki Cookie czwartek 21 marca 2013 13 42 Strona Zjazdowa pl Wyorzystuje nastepujące pliki cookie 1 Bezimienny plik klucza identyfikacji połączenia bezterminowy 2 jednodniowy skrypt do wsparcia dla galeri 3 4 pliki cookie do statystyk strony Nazwa Google Analytics 2 pliki cookie jednodniowy i roczny ze strony liczniki org do statystyk

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/pliki-cookie (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. | Pliki Cookie - Pliki Cookie Thursday, 21 March
  Thursday 21 March 2013 13 42 There are no translations available Strona Zjazdowa pl Wyorzystuje nastepujące pliki cookie 1 Bezimienny plik klucza identyfikacji połączenia bezterminowy 2 jednodniowy skrypt do wsparcia dla galeri 3 4 pliki cookie do statystyk strony Nazwa Google Analytics 2 pliki cookie jednodniowy i roczny ze strony liczniki org do statystyk Opening hours Market open 24 hours a day Halls open from 4 am to 2 pm

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/pliki-cookie?lang=en (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Owoce - Warzywa - Rynek Rolny - Łódź | Pliki Cookie - Pliki Cookie 21. 03. 2013 13:42 There are no translations available. S
  1 Bezimienny plik klucza identyfikacji połączenia bezterminowy 2 jednodniowy skrypt do wsparcia dla galeri 3 4 pliki cookie do statystyk strony Nazwa Google Analytics 2 pliki cookie jednodniowy i roczny ze strony liczniki org do statystyk Часы работы Рынок работает

  Original URL path: http://www.zjazdowa.pl/pliki-cookie?lang=ru (2016-04-30)
  Open archived version from archive