archive-pl.com » PL » W » WROTAPODLASIA.PL

Total: 1070

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wrota Podlasia - Powiat Łomżyński
  upadku gospodarki folwarcznej i w zwi zku z tym wzrastaj cego ucisku pa szczy nianego Ludno ch opska masowo osiedlaj ca si tu uzyskiwa a status ludzi wolnych podleg ych tylko królowi Wi kszo osadników stanowi o drobne rycerstwo mazowieckie przyby e g ównie z ziemi ciechanowskiej oraz z zachodniego Mazowsza pozosta a grupa przyby a z Litwy i Podlasia oraz Rusi Wa nym momentem w procesie tworzenia si tu osadnictwa by a gospodarka Ze wzgl du na s ab urodzajno tutejszych gleb rolnictwo by o raczej ma o rozwini te st d istnia a konieczno znalezienia dodatkowego sposobu na ycie S siedztwo lasu sprawi o e zaj to si bartnictwem my listwem rybo ówstwem stolarstwem oraz wydobywaniem i obróbk bursztynu To wszystko przek ada o si na niepowtarzalne walory artystyczne wytwórczo ci naszego regionu Pi knie zdobione chaty budzi y zachwyt i zaprasza y do rodka wszystkich go ci Sprz ty domowe równie posiada y stosowne zdobienia snycerskie czy rze bienia Za ze stolarstwem wi e si rze ba ludowa i charakterystyczne do dzi przydro ne kapliczki z figurami wi tych Najbardziej jednak znamienne dla twórczo ci Kurpiów kultywowane zreszt do czasów nam wspó czesnych s wytwory zwi zane z obrz dowo ci Dotyczy to zarówno wycinanek haftów kierców bukietów zdobi cych dom w okresie wiat ta ców pie ni specyficznej muzyki jak i wypieków pisanek i palm wielkanocnych których rozmach i uroda s ynn na ca Polsk Po upadku Rzeczpospolitej do 1807 r om a wraz z pó nocno wschodnim Mazowszem znalaz a si pod zaborem pruskim W tym czasie om a jest siedzib w adz powiatowych w departamencie bia ostockim Zgodnie z dekretem z dnia 7 lipca 1945 roku powiat om y ski wy czono z województwa warszawskiego i przy czono do województwa bia ostockiego Faktycznie powiat om y ski wchodzi w sk ad województwa bia ostockiego do momentu wyzwolenia W ko cu 1975 roku w zwi zku z podzia em dwustopniowym kraju na województwa i gminy powiat om y ski podobnie jak wszystkie inne powiaty przesta istnie Reaktywowany w 1999 roku swoim zasi giem obejmuje obecnie 9 gmin w tym 2 miejsko wiejskie Nowogród Jedwabne i 7 gmin wiejskich om a Pi tnica Miastkowo niadowo Wizna Przytu y Zbójna Muzeum Przyrody w Drozdowie Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz historia i kultura pó nocnego Mazowsza tworz wspania e warunki dla rozwoju turystyki Ziemia om y ska jest atrakcyjna o ka dej porze roku Ka dy z pewno ci znajdzie tu co interesuj cego Zarówno mi o nicy ciszy i spokoju przyrody wycieczek pieszych rowerowych i wodnych w dkarze jak i zbieracze runa le nego Biebrza ski Park Narodowy Park Krajobrazowy Doliny Narwi kilka rezerwatów i setki pomników przyrody wiadcz nie tylko o przyrodniczej unikatowo ci naszego terenu lecz decyduj tak e o jego przysz o ci Jest to wr cz idealne miejsce do prze ycia najwspanialszej przygody zwi zanej z odkrywaniem i poznawaniem tego co gdzie indziej zosta o ju zapomniane Tury ci pod aj cy ladem przesz o ci nie odjad zawiedzeni z miejsc w których na ka dym kroku mo na zetkn si z ci gle yw histori tradycj ró nych kultur i tradycyjnym ludowym r kodzie em które nadal stanowi o kolorycie i niepowtarzalno ci tego zak tka Burzliwa i bogata historia pozostawi a na ca ym obszarze Podlasia w tym tak e Ziemi om y skiej niezwykle barwn mozaik kulturow i obyczajow Wspó istniej ce kultury wyznania i narodowo ci pozostawi y trwa e lady w architekturze miasta wsi bogactwie obiektów sakralnych i wieckich Wszyscy oni dali z siebie tej ziemi wszystko co najlepsze Pomimo rozwoju cywilizacji i wyra nej tendencji zacierania si ró nic kulturowych tu nadal mo na us ysze gwar ludow i uczestniczy w wiejskich obrz dach wi tecznych Najcenniejsze zbiory dawnej kultury Kurpiów mo na w dalszym ci gu ogl da w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie Skansen Kurpiowski im Adama Ch tnika w Nowogrodzie jest jednym z dwóch najstarszych w naszym kraju Muzeów na wolnym powietrzu Jego za o ycielem by Adam Ch tnik etnograf i dzia acz spo eczny Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie na charakter parku etnograficznego Prezentuje tradycyjne budownictwo drewniane Celem jaki stawia sobie Adam Ch tnik by o pokazanie typowego drewnianego osiedla puszcza skiego na tle miejscowej przyrody Efektem tych dzia a s mini ogródki zagonki k pki drzew i krzewów oraz nienaturalne skupienie obiektów om y sk przyrod w miniaturze mo na podziwia w Muzeum Przyrody w Drozdowie Drozdowo jest wsi po o on na terenie om y skiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi To miejsce ju od dawien dawna urzeka o wielu wybitnych Polaków W XVIII wieku w Drozdowie osiedlili si Lutos awscy Ks Kazimierz Lutos awski pionier skautingu Polskiego i twórca krzy a harcerskiego Wincenty Lutos awski my liciel filozof jeden z twórców narodowej my li polskiej Marian Lutos awski in ynier elektrotechnik jako pierwszy na terenie Polski wprowadzi elementy elbetonowe m in w mo cie Poniatowskiego w Warszawie Dzieci stwo sp dza w Drozdowie Witold Lutos awski znanej s awy kompozytor Dwór w Drozdowie upodoba sobie tak e Roman Dmowski Od 1984 roku w rodowej siedzibie Lutos awskich w Drozdowie funkcjonuje Muzeum Przyrody Obecnie Muzeum zajmuje si badaniem przyrody pó nocno wschodniej Polski a w szczególno ci Ziemi om y skiej gromadzeniem i trwa ochron muzealiów przyrodniczych a tak e gromadzeniem i ochron przedmiotów i archiwaliów dotycz cych historii Drozdowa i rodziny Lutos awiskich Odbywaj si tu tak e koncerty po wi cone twórczo ci Witolda Lutos awskiego i innych kompozytorów Jednym z priorytetowych zada Muzeum Przyrody w Drozdowie jest organizacja wystaw i zwiedzanie Muzeum Przyrody w Drozdowie to tak e wystawy sta e Salon Dworski od 1986 r wystawa historyczna po wi cona ziemia skiej odzinie Lutos awskich i roli jak odegra dwór drozdowski na prze omie XIX i XX wieku Trofea owieckie od 1986 r wystawa b d ca niejako cznikiem pomi dzy histori a przyrod Powiat om y ski oferuje tak e mo liwo aktywnego wypoczynku dzi ki istnieniu malowniczo

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/lomzynski/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive


 • Wrota Podlasia - Powiat Moniecki
  Lang Team 2012 Orliki w regionie Nagrody Marszałka WOSiR Szelment Otwarte konkursy ofert System Sportu Młodzieżowego Stypendia Marszałka Aktualności sportowe Kalendarz imprez sportowych Fundusze Europejskie na sport Zdrowie PFRON Zadania samorządu województwa Program wyrównywania różnic między regionami Jednostki opieki zdrowotnej Staże podyplomowe Prawo Linki Wpis do ewidencji psychologów Wpis do rejestru pracowni psychologicznych Program zapobiegania HIV Wykaz pracowni psychologicznych Środowisko Aktualności ze środowiska Udostępnianie informacji o środowisku Prawo Programy i plany Pomoc finansowa Opłaty za korzystanie ze środowiska Baterie i akumulatory Ochrona przyrody Ratujmy klimat Edukacja ekologiczna Konkursy ekologiczne Kalendarz Żubra Kalendarz Bociani Postępowanie adminstracyjne Polecamy strony WWW Azbest Strony dla dzieci Otwarte konkursy ofert Opłata produktowa Dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku UE Biuro w Brukseli Prezydencja Polska ZPORR Intereg III A Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa 2007 2013 Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo Archiwum PROW 2007 2013 POKL RPOWP PROW Powiat Moniecki Gmina Jasionówka Gmina Jaświły Gmina Krypno Gmina Trzcianne Miasto Goniądz Miasto Knyszyn Miasto Mońki Wrota Podlasia pl Administracja województwa Powiaty i Gminy Powiat Moniecki Powiat Moniecki Powiat Moniecki Poleć artykuł Drukuj Kontakt z redakcją POWIAT TRZECH PARKÓW Powiat Moniecki w sk ad którego wchodz miasta i gminy Mo ki Goni dz Knyszyn oraz gminy Jasionówka Ja wi y Krypno i Trzcianne po o ony jest u zbiegu Biebrzy i Narwi w centralnej cz ci województwa podlaskiego Sp yw Biebrz Krain najwi kszych w Europie rodkowej bagien lasu czystego powietrza i unikatowej przyrody zamieszkuj gospodarni i yczliwi ludzie kultywuj cy tradycje ludowe regionalne zwyczaje a jednocze nie dbaj cy o rozwój i nowoczesno W odzimierz Puchalski 1909 1979 wybitny polski przyrodnik artysta fotografik prekursor polskiego filmu przyrodniczego pisa Ziemie mi dzy Narwi a Bugiem ma o maj sobie równych w naszej ojczy nie Jest tu pi knie o ka dej porze roku Uczulone na uroki krajobrazów oko odnajdzie w nich rzeczy zachwycaj ce nawet po ród jesiennych mgie i zimowej ciszy najpi kniej jednak jest wiosn Nieregularny bieg rzek p yn cych polodowcowymi zabagnionymi dolinami gruba pokrywa niegu i lodu powoduj e okolice gdzie Biebrza wpada do Narwi zamieniaj si w ogromne rozlewiska Mo ki widok z wie y ko cio a Powiat Moniecki stanowi obszar o wyj tkowych walorach ekologicznych i krajobrazowych Ze wszech stron otaczaj go cenne obiekty przyrodnicze od zachodu poka ne po acie powiatu obejmuje Biebrza ski Park Narodowy ze strony wschodniej w granicach powiatu le obrze a Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszy skiej kra ce po udniowe stanowi natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Narwi i stykaj si z otulin Narwia skiego Parku Narodowego Biebrza ski Park Narodowy unikatowy na skal europejsk jedyny w tej cz ci kontynentu naturalny obszar bagienny jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym powiatu Naturalny kompleks torfowisk po o ony nad malowniczo meandruj c rzek posiada nadzwyczajne walory krajobrazowe inspiruj ce nie tylko artystów fotografików malarzy ale równie spragnionych wra e turystów Jest ostoj wielu rzadkich gatunków fauny i flory Panorama Goni dza Na bagnach w zw eniu doliny Biebrzy mie ci si Twierdza Osowiec zwana polskim Verdun

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/moniecki/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive

 • Wrota Podlasia - Powiat Sejneński
  Gubernia augustowska pozosta a w dawnych granicach W obwodzie sejne skim zlikwidowano gminy Kudrana i Poniemo 1866 utworzono guberni suwalsk która obejmowa a powiaty augustowski kalwryjski mariampolski sejne ski suwalski witkowyski w adys awowski 1915 w I wojnie wiatowej Niemcy zdobyli rozleg e obszary Rosji i podzielili je na okr gi wojskowe Do samodzielnego okr gu suwalskiego wesz a gubernia suwalska 1 05 1916 okr g wojskowy suwalski po czono z okr giem wile kim 1917 oba okr gi zlikwidowano i utworzono jedn wielk Litw z siedzib w adz w Wilnie 1918 Rada Regencyjna przywróci a podzia gmin z 2 marca 1864r 08 1919 Rada Ministrów tymczasowo utrzyma a dawny rosyjski podzia na powiaty 1921 przeprowadzono powszechny spis w Polsce W powiecie sejne skim znalaz o si jedno miasto Sejny 2254 mieszka ców i cztery gminy Ber niki Giby Krasnopol i Krasnowo 1933 Rozporz dzeniem wojewody z 14 10 podzielono gminy wiejskie na gromady Gromada obejmowa a jedn dwie wsie lub wi cej miejscowo ci 28 09 1939 uk ad niemiecko radziecki w sprawie linii demarkacyjnej Niemcy zaj li Suwalszczyzn jako Ziemie wcielone do Rzeszy Powsta y Niemiecki urz dy tzw amtskomissariaty Sejny sta y si równie siedzib amtskomissariatu 22 08 1944 PKWN przywróci dawne województwa powiaty gminy i gromady Terytorium województwa bia ostockiego zmniejszy o si poniewa cz ziem w czono do ZSRR Suwalszczyzna znalaz a si w województwie bia ostockim 25 06 1954 ustawa o reformie podzia u administracyjnego wsi powo aniu gromadzkich rad narodowych W sk ad gromad wchodzi y wsie po o one na terenie jednej gminy lub s siaduj cych ze sob gmin 4 10 1954 Wojewódzka Rada Narodowa w Bia ymstoku dokona a podzia u administracyjnego na nowe gromady które sk ada y si z dotychczasowych gromad W Sejne skiem powsta o 11 gromad 1 01 1956 Rada Ministrów utworzy a ponownie powiat sejne ski Terytorium jego zosta o wydzielone z powiatu suwalskiego W sk ad nowego powiatu wesz y miasto Sejny oraz nowe gromady Ber niki Giby G boki Bród Jodeliszki Klejwy Krasnopol Ma kowa Ruda Ogrodniki Pogorzelec Pu sk Skustele Smolany wiackie i Widugiery 29 11 1972 Ustawa Rady Ministrów w sprawie likwidacji dotychczasowego podzia u terenów wiejskich na gromady ustawa wesz a w ycie 1 01 1973 Z powiatu suwalskiego do sejne skiego odesz y wsie Jegliniec Linówek i Orlinek a z sejne skiego do suwalskiego Czerwony Krzy Miko ajewo Rosochaty Róg oraz obszar lasów pa stwowych o powierzchni 445 ha 1 06 1975 nowy centralizacyjny dwustopniowy podzia administracyjny województwa i gminy w ród nowo powsta ych 49 województw powsta o województwo suwalskie a w nim miasto gmina Sejny 1 07 1976 w by ym powiecie sejne skim zniesiono gmin Ber nikii w czono do gminy Giby obszary so ectw Budwie Kukle Stanowisko i Zelwa Do gminy Sejny w czono Ber niki Ber niki Folwark Bier a owce Bose Dubowo Dworczysko Ho ny Mejera Ho ny Wolmera Krejwi ce Markiszki Po kuny Podlaski Ogrodniki Pó koty Rachelany Sztabinki i Wiigra ce

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/sejnenski/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive

 • Wrota Podlasia - Powiat Siemiatycki
  o w sk ad województwa bia ostockiego W okresie mi dzywojennym nale a o do powiatu bielskiego Okres powojenny to okres odbudowy i o ywienia gospodarczego Siemiatycze uzyskuj c rang miasta powiatowego staj si centrum administracyjnym i gospodarczym ziem po o onych po prawej stronie Bugu Drohiczyn odzyskuje prawa miejskie i staje si siedzib gminy Siemiatycze pozostaj powiatem do 1975 r 1 stycznia 1999 r na mapie administracyjnej kraju Siemiatycze ponownie zaistnia y jako miasto powiatowe Przywrócenie Siemiatyczom dawnej rangi administracyjnej stwarza szans na pe niejszy rozwój spo eczno gospodarczy i kulturalny Podlasia Nadbu a skiego Historycznym wydarzeniem ostatnich lat by a wizyta Papie a Jana Paw a II w Drohiczynie w dniu 10 06 1999 r Podstawowe dane Liczba mieszka ców ok 48 ty Powierzchnia 1460 km2 Starosta Miko aj Mantur Przewodnicz cy Rady Bogus aw Zduniewicz Adres urz du Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach ul Leg Pi sudskiego 3 17 300 Siemiatycze tel fax 085 65 66 500 e mail powiat siemiatycze pl www siemiatycze pl www wirtualne siemiatycze pl Powiat Siemiatycki po o ony jest w pó nocno wschodniej cz ci Polski na po udniu województwa podlaskiego w rodku historycznego Podlasia na skrzy owaniu wa nych szlaków komunikacyjnych cz cych po udniow i pó nocn Polsk droga krajowa Nr 19 Suwa ki Rzeszów centrum kraju za ze wschodni granic pa stwa Usytuowanie powiatu w pobli u granicy z Bia orusi stosunkowo niewielka odleg o od Warszawy 130 km Lublina 150 km i Bia egostoku 100 km sprawiaj e Powiat Siemiatycki wi e swoj przysz o z rozwojem gospodarczym Czyste rodowisko naturalne pi kne krajobrazy doliny rodkowego Bugu region Zielonych P uc Polski bogata przesz o historyczna szeroka gama zabytków architektury wieckiej i sakralnej zachowana do dzi niepowtarzalna odr bno kulturowa sprawiaj i przysz o regionu wi e si tak e z rozwojem turystyki Powiat Siemiatycki charakteryzuje si bogatymi walorami przyrodniczo krajoznawczymi dzi ki malowniczemu po o eniu w dolinie rodkowego Bugu Jest to najbardziej interesuj cy fragment doliny rzeki zwany Podlaskim Prze omem Bugu rozci gaj cy si od Niemirowa do Drohiczyna G ówne walory przyrodniczo krajobrazowe doliny Bugu decyduj ce o jej swoisto ci i niepowtarzalno ci w skali kraju a nawet Europy to naturalne koryto rzeczne z licznymi skarpami mieliznami wyspami z przepi knymi starorzeczami zwanymi bu yskami rozleg ymi kami i pastwiskami wysokie kraw dzie wysoczyzny morenowej z rozleg panoram widokow na dolin Bugu np Góra Zamkowa w Drohiczynie Góra Zamkowa w Mielniku punkt widokowy w Niemirowie bogactwo fauny i flory z du ym udzia em rzadkich gin cych i chronionych ro lin i zwierz t do najliczniej wyst puj cych ryb nale y szczupak leszcz kr p i p o mniej licznie wyst puje karp oko sandacz le ne oazy ciszy i spokoju O bogactwie rodowiska przyrodniczego powiatu siemiatyckiego wiadcz du e kompleksy le ne niezniszczone dzia alno ci cz owieka 32 ogó u pow powiatu to lasy Najwi kszy wska nik lesisto ci wyst puje w gminie Mielnik 60 i Nurzec Stacja 44

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/siemiatycki/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive

 • Wrota Podlasia - Powiat Sokólski
  Europejskie na sport Zdrowie PFRON Zadania samorządu województwa Program wyrównywania różnic między regionami Jednostki opieki zdrowotnej Staże podyplomowe Prawo Linki Wpis do ewidencji psychologów Wpis do rejestru pracowni psychologicznych Program zapobiegania HIV Wykaz pracowni psychologicznych Środowisko Aktualności ze środowiska Udostępnianie informacji o środowisku Prawo Programy i plany Pomoc finansowa Opłaty za korzystanie ze środowiska Baterie i akumulatory Ochrona przyrody Ratujmy klimat Edukacja ekologiczna Konkursy ekologiczne Kalendarz Żubra Kalendarz Bociani Postępowanie adminstracyjne Polecamy strony WWW Azbest Strony dla dzieci Otwarte konkursy ofert Opłata produktowa Dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku UE Biuro w Brukseli Prezydencja Polska ZPORR Intereg III A Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa 2007 2013 Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo Archiwum PROW 2007 2013 POKL RPOWP PROW Powiat Sokólski Gmina Janów Gmina Korycin Gmina Kuźnica Gmina Nowy Dwór Gmina Sidra Gmina Szudziałowo Miasto Dąbrowa Białostocka Miasto Krynki Miasto Sokółka Miasto Suchowola Strony Imprezy promocyjne Wrota Podlasia pl Administracja województwa Powiaty i Gminy Powiat Sokólski Powiat Sokólski Powiat Sokólski Poleć artykuł Drukuj Kontakt z redakcją W sk ad powiatu sokólskiego utworzonego w wyniku reformy administracyjnej kraju z dnia 1 stycznia 1999 roku wchodz jednostki miejsko gminne D browa Bia ostocka Sokó ka i Suchowola a tak e jednostki gminne Janów Korycin Krynki Ku nica Nowy Dwór Sidra i Szudzia owo Podstawowe dane Liczba mieszka ców 75 ty Powierzchnia 2054 km2 Starosta Franciszek Budrowski Przewodnicz cy Rady Kazimierz abieniec Adres urz du Starostwo Powiatowe w Sokó ce ul Marsza ka J Pi sudskiego 8 16 100 Sokó ka tel 085 711 08 11 centrala fax 085 711 20 08 e mail starostwo sokolka powiat pl www sokolka powiat pl Sokólski O rodek Kultury ul Grodzie ska 1 16 100 Sokó ka tel 085 711 24 35 Biblioteka Biblioteka Publiczna Os Centrum 21 16 100 Sokó ka tel 085

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/sokolski/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive

 • Wrota Podlasia - Powiat Suwalski
  spo ecznych Suwalszczyzny w poszukiwaniu róde finansowania rozwoju lokalnego Phare 2004 2005 Projekt realizowany na prze omie lat 2004 2005 przez Starostwo Powiatowe w Suwa kach Cele projektu Nawi zanie i intensyfikacja wspó pracy partnerskiej lokalnej administracji samorz dowej i organizacji pozarz dowych oraz budowanie trwa ych podstaw wspó pracy tych podmiotów na rzecz rozwoju lokalnego Rozpowszechnienie wiedzy i dobrych przyk adów z zagranicy na temat mo liwo ci finansowania rozwoju lokalnego przez opracowywanie dobrych projektów partnerskich i lokowanie ich we w a ciwych funduszach strukturalnych Dzi ki wsparciu Unii Europejskiej za po rednictwem Euroregionu Niemen wysoko dotacji 45 925 euro w projekcie mog o uczestniczy 135 osób z powiatów augustowskiego sejne skiego i suwalskiego grodzkiego oraz ziemskiego a tak e organizacje pozarz dowe z tego obszaru Rezultatem wspólnych dzia a jest 20 zespo owych projektów przygotowanych do z o enia do ró nych funduszy europejskich Projekty te obejmowa y ca y przekrój zagadnie zwi zanych z rozwojem lokalnym pocz wszy od remontów i modernizacji dróg wietlic gminnych obiektów zabytkowych wodoci gów kanalizacji oczyszczalni cieków a po dzia ania prospo eczne zwi zane z przeciwdzia aniem marginalizacji ró nych grup spo ecznych czy dzia ania zwi zane z promocj regionu 4 Przez przyrod i kultur do rozwoju turystycznego i wspó pracy mi dzynarodowej Phare 2005 Projekt realizowany przez Powiat Suwalski na prze omie lat 2004 2005 Wysoko dotacji 139 206 euro Za o onymi celami projektu by y zrównowa ony rozwój gospodarczy partnerskich regionów poprzez rozwój turystyczny na bazie wykorzystania i promocji warto ci przyrodniczo kulturowych wzmocnienie kontaktów partnerskich oraz poszerzenie sieci wspó pracy w Regionie Morza Ba tyckiego w celu integracji europejskiej poprzez wzajemne poznanie wymian do wiadcze i promocj zasobów przyrodniczo kulturowych oraz zdefiniowanie ich wp ywu na rozwój turystyczny partnerskich regionów Dzi ki realizacji tego projektu Powiat Suwalski zyska nowego partnera zagranicznego litewski Rejon Šakiai Projekt przyczyni si równie do wyeksponowania walorów turystycznych zabytkowych obiektów w Dowspudzie m in poprzez utworzenie cie ki poznawczej Park w Dowspudzie natura i historia o d ugo ci ok 1 6 km Jej trasa prowadzi po terenie zabytkowego parku ukazuj c na kilkudziesi ciu tablicach sekrety wiata ro lin i zwierz t jak równie przybli aj c histori neogotyckiego pa acu gen hr Ludwika Micha a Paca Ponadto nowopowsta a cie ka b dzie wspiera a prowadzone w lokalnych szko ach zaj cia dotycz ce regionu umo liwi realizacj w terenie praktycznych zaj z zakresu biologii historii oraz edukacji rodowiskowej 5 Zabezpieczenie czno ci radiowej i usprawnienie zarz dzania informacj w Centrum Zarz dzania Kryzysowego w Suwa kach Phare 2005 Projekt realizowany w 2005 roku w partnerstwie z Komend Miejsk Pa stwowej Stra y Po arnej w Suwa kach Wysoko dotacji 80 200 euro 6 Projekty infrastrukturalne Projekty inwestycyjne w Powiecie dotycz przede wszystkim poprawy infrastruktury komunikacyjnej Oto niektóre z nich zrealizowane z Funduszu Phare oraz ZPORR w latach 2004 2006 Przebudowa drogi powiatowej Or owo Podwysokie ubrynek do drogi nr 655 6 9 km Przebudowa drogi powiatowej nr 1142B do

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/suwalski/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive

 • Wrota Podlasia - Powiat Wysokomazowiecki
  Ratujmy klimat Edukacja ekologiczna Konkursy ekologiczne Kalendarz Żubra Kalendarz Bociani Postępowanie adminstracyjne Polecamy strony WWW Azbest Strony dla dzieci Otwarte konkursy ofert Opłata produktowa Dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku UE Biuro w Brukseli Prezydencja Polska ZPORR Intereg III A Europejska Współpraca Terytorialna 2007 2013 Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa 2007 2013 Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo Archiwum PROW 2007 2013 POKL RPOWP PROW Powiat Wysokomazowiecki Gmina Czyżew Gmina Klukowo Gmina Kobylin Borzymy Gmina Kulesze Kościelne Gmina Nowe Piekuty Gmina Sokoły Gmina Szepietowo Gmina Wysokie Mazowieckie Miasto Ciechanowiec Miasto Wysokie Mazowieckie Wrota Podlasia pl Administracja województwa Powiaty i Gminy Powiat Wysokomazowiecki Powiat Wysokomazowiecki Powiat Wysokomazowiecki Poleć artykuł Drukuj Kontakt z redakcją Podstawowe dane Liczba mieszka ców ok 63 tys Powierzchnia 1288 km2 z czego u ytki rolne 986 km2 tereny le ne 239 km2 grunty zabudowane 44 km2 nieu ytki 15 km2 pozosta e 4 km2 Starosta Bogdan Zieli ski Przewodnicz ca Rady Dorota apiak Liczba radnych 19 Radni 1 Dorota apiak 2 Leszek M y ski 3 Marek Skar y ski 4 Bogdan Zieli ski 5 Leszek Grucha a 6 Ryszard Grodzki 7 Krzysztof Krajewski 8 Jerzy Pakie a 9 Stefan Brzozowski 10 Stanis aw Kry ski 11 Waldemar Stanis aw Kikolski 12 Stanis aw Ku mi ski 13 Andrzej Lubowiecki 14 Krzysztof Radziszewski 15 Józef Andrzej Remisiewicz 16 Edward Sachajko 17 Cecylia Szmur o 18 Pawe liwowski 19 Józef Wyszy ski Adres urz du Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem ul Ludowa 15a 18 200 Wysokie Mazowieckie tel 086 275 24 17 477 02 00 fax 086 275 31 53 e mail powiat wysokomazowiecki pl www wysokomazowiecki pl Osi gni cia w postaci realizacji projektów Stypendia dla uczniów publicznych szkó ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim kwota dofinansowania 350 tys Okres realizacji od 1 08 2006 r do 31 08 2007 r Wysoko przyznanego stypendium dla jednego ucznia 100 z na miesi c Stypendia dla studentów zamieszkuj cych w powiecie wysokomazowieckim kwota dofinansowania 36 tys Okres realizacji od 2 10 2006 r do 30 09 2007 r Wysoko przyznanego stypendium dla jednego studenta 150 z na miesi c Budowa i urz dzenie hali sportowej przy Zespole Szkó Ogólnokszta c cych i Zawodowych w Czy ewie Nr projektu Z 2 20 III 3 5 1 156 05 warto robót od pocz tku budowy 2 648 716 71 z Planowane imprezy promocyjne Podlaskie wi to Chleba 12 08 2007 r Ciechanowiec Biesiada Miodowa 25 26 08 2007 r Kurowo Narwia ski Park Narodowy Powiat wysokomazowiecki po o ony jest w po udniowo zachodniej cz ci województwa podlaskiego na Wysoczy nie Wysokomazowieckiej pomi dzy dolin górnej Narwi a Podlaskim Prze omem Bugu Muzeum Rolnictwa im ks K Kluka w Ciechanowcu M yn wodny z XIX wieku Po raz pierwszy powiat wysokomazowiecki zaistnia w 1866 r z miastami Ciechanowiec Soko y Tykocin i Mazowieck oraz gminami Chojane Dzi ciel Jab onka Klukowo Kowalewszczyzna Piekuty Piszczaty Po wi tne Stelmachowo Szepietowo i Truskolasy Na prze omie wieków powiat zamieszkiwa o oko o 83 tys mieszka ców W okresie

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/wysokomazowiecki/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive

 • Wrota Podlasia - Powiat Zambrowski
  Marek Krajewski 5 Marek Niewi ski Rada Powiatu 1 Józef D browski Przewodnicz cy Rady 2 Henryk Jaworowski Wiceprzewodnicz cy Rady 3 Agnieszka Bruli ska 4 Krzysztof Czajkowski 5 Mieczys aw Leszek Gli ski 6 Zbigniew Teofil Jach 7 Eugeniusz Kaczy ski 8 Marek Krajewski 9 Stefan Krajewski 10 Edward Lipi ski 11 Andrzej Mioduszewski 12 Marek Niewi ski 13 Krzysztof Rokicki 14 Robert Maciej Rosiak 15 Stanis aw Rykaczewski 16 Bogus awa Wi niewska 17 Andrzej Ba azy Adres Urz du Starostwo Powiatowe w Zambrowie 18 300 Zambrów ul Fabryczna 3 tel 86 271 24 18 271 32 96 fax 86 271 20 92 e mail starosta powiatzambrowski com www powiatzambrowski com Jednostki organizacyjne powiatu powiatowe s u by inspekcje i stra e Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie ul Fabryczna 3 18 300 Zambrów tel 86 271 06 69 e mail pcprzambrow wp pl Zespó Placówek Opieku czo Wychowawczych w Zambrowie Al Woj Pol 52 18 301 Zambrów tel 86 271 34 89 e mail dzzambrow op pl Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zambrowie ul Obwodowa 2 18 300 Zambrów tel 86 271 21 78 e mail ppp zambrow org Zespó Szkó Ogólnokszta c cych w Zambrowie ul Konopnickiej 16 18 300 Zambrów tel 86 271 27 08 fax 271 26 21 e mail lokonarski lokonarski zambrow edu pl sekretar lokonarski zambrow edu pl Zespó Szkó Nr 1 im gen Stefana Roweckiego Grota w Zambrowie ul Al Woj Pol 31 18 300 Zambrów tel 86 271 23 50 e mail zs1rowecki neostrada pl Zespó Szkó Agroprzedsi biorczo ci w Zambrowie ul Al Woj Pol 29 18 300 Zambrów tel 86 271 10 51 fax 271 10 51 e mail zsazambrow op pl Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie ul Obwodowa 2 18 300 Zambrów tel 86 271 26 34 e mail bursa poczta onet pl Specjalny O rodek Szkolno Wychowawczy w D ugoborzu D ugobórz I Nr 5 18 301 Zambrów tel 86 271 84 16 e mail sosw11 poczta onet pl Powiatowy Zarz d Dróg w Zambrowie ul Fabryczna 3 18 300 Zambrów tel 86 271 32 30 e mail pzd zambrow wp pl Powiatowy Urz d Pracy w Zambrowie ul Fabryczna 3 18 300 Zambrów tel 86 271 46 97 e mail sekretariat pupzambrow pl O rodek Wsparcia ul Legionowa 1 18 300 Zambrów tel 86 271 03 32 Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie Al Woj Pol 4a 18 300 Zambrów tel 86 276 33 33 e mail kpp zambrow zambrow policja gov pl Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Zambrowie ul Sadowa 4 18 300 Zambrów tel 86 276 31 81 e mail kppspza straz bialystok pl Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie ul Polowa 21 18 300 Zambrów tel 86 271 26 56 Powiatowa Pa stwowa Inspekcja Sanitarna w Zambrowie ul Obro ców Zambrowa 50 tel 86 271 22 14 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie ul Fabryczna 3 tel 86 271 24 18 e mail pinbzambrow vp pl Charakterystyka powiatu Powiat Zambrów

  Original URL path: http://wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/zambrowski/ (2012-11-26)
  Open archived version from archive