archive-pl.com » PL » W » WOMAR-RECYCLING.PL

Total: 185

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stacja demontażu pojazdów - skup aut | firma WOMAR: Chorzów
  prowadzenie recyklingu pojazdów dzięki czemu staliśmy się koncesjonowaną stacją demontażu Pozwoliło nam to na rozszerzenie zakresu działalności oraz jej szybki rozwój w kierunku pełnej ochrony środowiska Jako stacja demontażu pojazdów wykonujemy następujące usługi Wydawanie zaświadczeń o złomowaniu pojazdów Płacenie za każdy przyjęty pojazd Dojeżdżanie do klientów Sprzedaż używanych części samochodowych Skupowanie aut starych zniszczonych i powypadkowych Oferowanie pomocy drogowej Skup złomu Poza przyjmowaniem starych i uszkodzonych samochodów zajmujemy się również

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Skup aut i demontaż pojazdów: nasza oferta | firma WOMAR
  do klientów Przy złomowaniu pojazdu wymagane są Dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z wydziału komunikacji potwierdzające dane pojazdu Karta pojazdu jeżeli była wydana Pojazd z czytelnym numerem VIN oraz z tablicami rejestracyjnymi Właściciel z dowodem osobistym lub osoba upoważniona przez niego w przypadku śmierci właściciela akt zgonu CENY AUT DO NEGOCJACJI Sprzedaż używanych części samochodowych Części samochodowe pochodzą z rozbiórki aut na naszej stacji Duży wybór oraz najwyższa jakość gwarantuje naszym

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/nasza-oferta (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Recykling pojazdów: uregulowania prawne | WOMAR - Chorzów
  sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o 1 liczbie markach masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do jego stacji demontażu 2 masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji 3 przedsiębiorcach którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu z podaniem nazwy siedziby i adresu albo imienia nazwiska i adresu przedsiębiorcy 4 przedsiębiorcach którym przekazano odpady do unieszkodliwiania z podaniem nazwy siedziby i adresu albo imienia nazwiska miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy 5 osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r i w okresie późniejszym 2 Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewodzie sprawozdanie o którym mowa w ust 1 w terminie do dnia 15 lutego następnego roku 3 Dokumenty na podstawie których sporządza się sprawozdanie o którym mowa w ust 1 powinny być przechowywane przez 5 lat 4 Minister właściwy do spraw środowiska kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań określi w drodze rozporządzenia wzór sprawozdania o którym mowa w ust 1 oraz sposób jego przekazywania Art 31 1 Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć wojewodzie właściwemu miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów 2 Zawiadomienie o którym mowa w ust 1 powinno zawierać 1 nazwę siedzibę i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy 2 datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 3 w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy nazwę siedzibę i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów Rozdział 5 Obowiązki przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów Art 32 1 Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji 2 Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów 3 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz uwzględniając wydawanie zaświadczeń o demontażu pojazdu określi w drodze rozporządzenia minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów Art 33 1 Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu o których mowa w art 66 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym 2 Do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów stosuje się odpowiednio przepisy art 23 25 z zastrzeżeniem ust 3 3 Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu w czterech egzemplarzach z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu drugi i trzeci są przekazywane w terminie 7 dni do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane a czwarty pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów Art 34 Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów może wydawać zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu wyłącznie w imieniu przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu jeżeli spełnia łącznie następujące warunki 1 zawarł umowę z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca 2 przekazuje przyjęte pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu Art 35 1 Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przekazania wszystkich zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu z którym zawarł umowę jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca 2 Do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu nie stosuje się przepisu art 11 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach chyba że ich stan stwarza zagrożenie dla środowiska Art 36 1 Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć staroście właściwemu miejscowo do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu 2 Zawiadomienie o którym mowa w ust 1 powinno zawierać 1 nazwę siedzibę i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy 2 datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 3 w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy nazwę siedzibę i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu 3 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wygasa z dniem zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu Rozdział 6 Obowiązki przedsiębiorców prowadzących strzępiarki Art 37 1 Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi rozdrabnianie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji 2 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska sposobu rozdziału odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz właściwego gospodarowania tymi odpadami określi w drodze rozporządzenia minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe obejmujące frakcje metali żelaznych i nieżelaznych tworzyw sztucznych szkła i pozostałości Art 38 1 Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na rok próbę strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych 2 Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu od których przyjmuje odpady do strzępienia informację dotyczącą zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych określonej w wyniku przeprowadzenia próby o której mowa w ust 1 w ciągu miesiąca od wykonania próby 3 Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę przekazuje informację o której mowa w ust 2 marszałkowi województwa wraz ze zbiorczym zestawieniem danych o którym mowa w art 37 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach 4 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia sposób wykonania próby strzępienia o której mowa w ust 1 kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych dla poszczególnych stacji demontażu Rozdział 7 Obowiązki organów administracji publicznej Art 39 1 Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po uzgodnieniu z wojewodą właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę 2 W zezwoleniu o którym mowa w ust 1 starosta określa przedsiębiorcę lub przedsiębiorców prowadzących stację demontażu którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji 3 Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów poświadcza nieprawdę w zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego pojazdu starosta cofa zezwolenie o którym mowa w ust 1 w drodze decyzji bez odszkodowania 4 Jeżeli przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów narusza przepisy ustawy starosta wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń 5 Jeżeli przedsiębiorca o którym mowa w ust 4 mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy starosta cofa zezwolenie o którym mowa w ust 1 w drodze decyzji bez odszkodowania 6 Cofnięcie zezwolenia o którym mowa w ust 1 powoduje wstrzymanie działalności objętej tym zezwoleniem 7 Starosta przekazuje wojewodzie o którym mowa w ust 1 oraz wojewodzie właściwemu ze względu na adres punktu zbierania pojazdów kopie zezwolenia o którym mowa w ust 1 oraz decyzji o których mowa w ust 3 i 5 Art 40 1 Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest wojewoda 2 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może być wydane po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wyłączeniem nowo zbudowanych lub zmodernizowanych obiektów budowlanych zespołów obiektów lub instalacji do których ma zastosowanie art 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska Dz U Nr 62 poz 627 z późn zm 4 oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 3 Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu poświadcza nieprawdę w zaświadczeniu o demontażu pojazdu lub zaświadczeniu o przyjęciu niekompletnego pojazdu wojewoda cofa pozwolenia lub decyzje o których mowa w ust 1 w drodze decyzji bez odszkodowania 4 Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu narusza przepisy ustawy wojewoda wzywa go do zaniechania naruszeń w oznaczonym terminie 5 Jeżeli przedsiębiorca o którym mowa w ust 4 mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy wojewoda cofa pozwolenia lub decyzje o których mowa w ust 1 w drodze decyzji bez odszkodowania Art 41 1 Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem strzępiarki jest wojewoda 2 Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę poświadcza nieprawdę w informacji dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych o której mowa w art 38 ust 2 wojewoda cofa pozwolenia lub decyzje o których mowa w ust 1 w drodze decyzji bez odszkodowania 3 Jeżeli przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę narusza przepisy ustawy wojewoda wzywa go do zaniechania naruszeń w oznaczonym terminie 4 Jeżeli przedsiębiorca o którym mowa w ust 3 mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy wojewoda cofa pozwolenia lub decyzje o których mowa w ust 1 w drodze decyzji bez odszkodowania Art 42 1 Wojewoda prowadzi wykaz 1 przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu 2 przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów 2 Wykaz o którym mowa w ust 1 powinien zawierać 1 nazwę siedzibę i adres albo imię nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów 2 adresy stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów 3 Informację o umieszczeniu w wykazie lub usunięciu z wykazu o którym mowa w ust 1 wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji pojazdów 4 Wykaz o którym mowa w ust 1 wojewoda zamieszcza na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego Art 43 Wojewódzki inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku kontroluje każdą stację demontażu Rozdział 8 Przepisy karne Art 44 Kto wbrew przepisom art 7 wprowadza do obrotu materiały przedmioty wyposażenia lub części pojazdów zawierające ołów rtęć kadm lub sześciowartościowy chrom podlega karze grzywny Art 45 Kto wbrew przepisom art 8 nie zapewnia oznaczania przedmiotów wyposażenia lub części pojazdów podlega karze grzywny Art 46 Kto wbrew przepisom art 9 1 nie przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji dotyczących sposobu demontażu nowego typu pojazdu 2 nie udostępnia wprowadzającemu pojazd lub przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji dotyczących sposobu demontażu magazynowania lub testowania przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu które mogą być przeznaczone do ponownego użycia podlega karze grzywny Art 47 Kto wbrew przepisom art 13 nie składa zawiadomienia o podjęciu działalności w zakresie produkcji importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów lub składa zawiadomienie zawierające fałszywe dane podlega karze grzywny Art 48 Kto wbrew przepisowi art 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów podlega karze grzywny Art 49 1 Kto wbrew przepisom art 23 nie przyjmuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu podlega karze grzywny 2 Tej samej karze podlega kto wbrew przepisom art 33 nie przyjmuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów Art 50 Kto poza stacją demontażu dokonuje 1 usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych w tym płynów 2 wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia 3 wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu podlega karze grzywny Art 51 1 Kto będąc do tego obowiązany na podstawie art 24 lub art 33 nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub nie przekazuje tego zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu podlega karze grzywny 2 Tej samej karze podlega kto będąc do tego obowiązany na podstawie art 25 lub art 33 nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub nie przekazuje tego zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu Art 52 Kto wbrew przepisom art 30 nie składa rocznego sprawozdania lub składa sprawozdanie nierzetelne podlega karze grzywny Art 53 Orzekanie w sprawach o których mowa w art 44 52 następuje na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących Art 54 W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz U z 2002 r Nr 112 poz 982 z późn zm 5 w art 2 w ust 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu 15a kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Art 55 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz U z 2000 r Nr 14 poz 176 z późn zm 6 w art 23 w ust 1 po pkt 16a dodaje się pkt 16b w brzmieniu 16b dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów o której mowa w art 17 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz U Nr 25 poz 202 z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty o których mowa w art 12 ust 2 i art 14 tej ustawy Art 56 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych Dz U z 2000 r Nr 54 poz 654 z późn zm 7 w art 16 w ust 1 po pkt 19a dodaje się pkt 19b w brzmieniu 19b dodatkowej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów o której mowa w art 17 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz U Nr 25 poz 202 z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione opłaty o których mowa w art 12 ust 2 i art 14 tej ustawy Art 57 W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym Dz U z 2003 r Nr 58 poz 515 z późn zm 8 wprowadza się następujące zmiany 1 w art 66 a w ust 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu 1a stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko b dodaje się ust 9 w brzmieniu 9 Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska kierując się względami technicznymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów określi w drodze rozporządzenia wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko 2 w art 68 w ust 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu 3 art 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz U Nr 25 poz 202 3 w art 72 a w ust 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu 9 dowodu wpłaty o którym mowa w art 12 ust 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów o którym mowa w art 11 ust 4 tej ustawy albo faktury zawierającej takie oświadczenie jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy b w ust 2 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu 6 pojazdu innego niż określony w art 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zakresie ust 1 pkt 9 4 w art 79 a w ust 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu na wniosek jego właściciela w przypadku pkt 1 otrzymuje brzmienie 1 przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu o którym mowa w ust 2 bądź w art 24 ust 1 pkt 2 lub art 33 ust 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu 6 przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu o którym mowa w art 25 ust 1 lub art 33 ust 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie b ust 2 otrzymuje brzmienie 2 W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony w art 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu jego wyrejestrowania przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o demontażu tego pojazdu odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia o którym mowa w art 24 ust 1 pkt 2 lub art 33 ust 3 tej ustawy c ust 3 otrzymuje brzmienie 3 W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu o którym mowa w ust 2 bądź w art 24 ust 1 pkt 2 lub art 33 ust 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu o którym mowa w art 25 ust 1 lub art 33 ust 3 tej ustawy albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie organ rejestrujący po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu d ust 5 otrzymuje brzmienie 5 W przypadku o którym mowa w ust 1 pkt 5 warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej 5 w art 80b w ust 1a w pkt 2 dodaje się

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/recykling-i-prawo (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Skup złomu stalowego i metali kolorowych: cennik | WOMAR
  5 DO PALENIA 0 70 ZŁ W 2 0 66 ZŁ W 2 DO PALENIA 0 64 ZŁ N 10 PUSZKA STALOWA 0 50 ZŁ 0 20 ZŁ ŻELIWO 0 60 ZŁ MIX 0 59 ZŁ KAROSERIA 0 10 0 50 ZŁ PRZY ILOŚCIACH POWYŻEJ TONY CENY DO NEGOCJACJI Złom metali kolorowych i makulatury CENNIK MIEDŻ 14 90ZŁ MIEDŹ POBIAŁ 14 40ZŁ MOSIĄDZ 10 90ZŁ MOSIĄDZ POBIAŁ 10 40 ZŁ

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/cennik (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Złomowanie pojazdów: stacja demontażu WOMAR | Dokumenty
  dojechać do każdego klienta i odebrać od niego bezpośrednio auto przeznaczone do złomowania Złomowanie pojazdów Jesteśmy koncesjonowaną stacją demontażu pojazdów wystawiającą zaświadczenia o złomowaniu pojazdów Płacimy za każdy pojazd Posiadamy własny transport dojeżdzamy do klientów Przy złomowaniu pojazdu wymagane są Dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z wydziału komunikacji potwierdzające dane pojazdu Karta pojazdu jeżeli była wydana Pojazd z czytelnym numerem VIN oraz z tablicami rejestracyjnymi Właściciel z dowodem osobistym lub osoba

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/dokumenty (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Skup złomu i zużytego sprzętu elektrycznego: WOMAR | Chorzów
  i ich demontażu ZMIANA PRZEPISÓW ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących recyklingu i nałożeniem na warsztaty samochodowe obowiązku przekazania odpadów do punktów uprawnionych do zbiórki oraz udokumentowania tego faktu Kartą Przekazania Odpadu zapraszamy chętnych do współpracy Więcj informacji pod numerem telefonu 32 241 65 65 NOWOŚĆ W OFERCIE Nie masz co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Przyjdź do nas W naszej ofercie od grudnia 2014

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/informacje (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Skup złomu i stacja demontażu pojazdów: Chorzów | Kontakt
  mailowo lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie AUTO ZŁOM WOMAR Grzegorz Mikrut 41 500 Chorzów Składowa 17 FILIA FIRMY Siemianowice Śląskie Chemiczna 5 dział złomu recyklingu i skupu pojazdów 32 241 65 65 508 255 934 506 81 86 85 e mail mikron6 gmail com Czynne od 9 00 17 00 Chorzów 8 00 16 00 Siemianowice Śl Sobota nieczynne Chorzów od 8 00 do 14 00 Siemianowice

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/kontakt (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Złomowanie pojazdów i sprzedaż części samochodowych | Sklep
  pod kierownicę Primera P12 1 9d 90 00 zł Alternator Renault Clio II 1 4 8V 7700434899 150 00 zł szyba uchylna cinquecento prawa 40 00 zł POKRYWA OSŁONA SILNIKA Audi A6 C4 2 6 V6 95 70 00 zł wzmocnienie zderzaka VW PASSAT B5 variant 100 00 zł silnik PEUGEOT PARTNER 170 C 1 1 96R 700 00 zł lampa prawa tylna Mercedes KL C W202 93 00 90

  Original URL path: http://www.womar-recycling.pl/products (2016-04-29)
  Open archived version from archive •