archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rejestr zmian A A A Szukaj Rejestr zmian wyświetlaj wszystkie zmiany w treści ostatnie 10 zmian w treści ostatnie 20 zmian w treści 2015 04 22 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Akty prawne dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 04 22 14 27 46 przejdź do wpisu 2015 04 22 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Akty prawne dział O Ośrodku osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 04 22 13 57 30 przejdź do wpisu 2015 04 22 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Akty prawne dział O Ośrodku osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 04 22 09 39 18 przejdź do wpisu 2008 05 27 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Akty prawne dział O Ośrodku osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2008 05 27 12 24 28 przejdź do wpisu 2008 05 16 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Akty prawne dział O Ośrodku osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2008 05 16 08 06 31 przejdź do wpisu 2008 05 16 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Akty prawne dział O Ośrodku osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2008 05 16 08 05 21 przejdź do

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/rejestr_zmian.php?sp=s&cms_id=4&s= (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  bezdomności bezrobocia niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej choroby przemocy w rodzinie potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych trudności w integracji cudzoziemców którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizmu lub narkomanii zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub ekologicznej Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej Od dnia 1 października 2012 r dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł natomiast dla osoby w rodzinie kwota 456 zł Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisacho powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowiaoraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego zasiłku celowego pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty wartości świadczenia w naturze świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów określonymi w odrębnych przepisach z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=14||m=5&style_size=1 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Zasiłek stały A A A Szukaj Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Zasiłek stały ZASIŁEK STAŁY Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie Zasiłek stały ustala się w wysokości w przypadku osoby samotnie gospodarującej różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie w przypadku osoby w rodzinie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Zasiłek okresowy A A A Szukaj Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Zasiłek okresowy ZASIŁEK OKRESOWY Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę niepełnosprawność bezrobocie możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny Zasiłek okresowy ustala się w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust 2 nie może być niższa niż 50 różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia w którym osoba została zatrudniona W tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata Okres na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy ustala

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=8 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy A A A Szukaj Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności leków i leczenia opału odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu przez okres do 2 miesięcy od dnia w którym osoba objęta kontraktem socjalnym w trakcie jego realizacji stała się osobą zatrudnioną Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi Specjalny zasiłek celowy Świadczenie może być przyznane

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Składki na ubezpieczenie społeczne A A A Szukaj Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Składki na ubezpieczenie społeczne SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Za osobę która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką ojcem lub rodzeństwem ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty Dotyczy to również osób które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka Konieczność sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad osobami o których mowa powyżej stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=11 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  rejestr zmian statystyka pomoc Aktualności Aktualności O Ośrodku Zadania Kadra Statut Regulaminy Strategie MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne A A A Szukaj Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest również za osoby pobierające zasiłek stały a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu Projekty MOPS

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=12 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rejestr zmian A A A Szukaj Rejestr zmian wyświetlaj wszystkie zmiany w treści ostatnie 10 zmian w treści ostatnie 20 zmian w treści 2015 04 22 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 04 22 14 25 29 przejdź do wpisu 2015 04 22 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Formy pomocy dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2015 04 22 14 24 27 przejdź do wpisu 2008 02 24 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Formy pomocy dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2008 02 24 21 44 13 przejdź do wpisu 2008 01 25 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Formy pomocy dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2008 01 25 09 28 24 przejdź do wpisu 2007 12 06 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Formy pomocy dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2007 12 06 23 30 00 przejdź do wpisu 2007 12 06 akcja Modyfikacja informacji tytuł pozycji Formy pomocy dział Pomoc społeczna osoba modyfikująca Paweł Piórkowski czas akcji 2007 12 06 23 28 31

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/rejestr_zmian.php?sp=s&cms_id=14&s= (2016-04-30)
  Open archived version from archive •