archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Pomoc społeczna Akty prawne A A A Szukaj Pomoc społeczna Akty prawne Ustawa z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Pozostałe akty prawne Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity Ustawa z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Ustawa z 27 kwietnia 2006 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tekst jednolity Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu Dokumenty do pobrania Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity wprowadzono 2015 04 22 13 00 20 Ustawa z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity wprowadzono 2015 04 22 12 49 58 Ustawa z 12 marca 2004 r o pomocy

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=4||m=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  bezdomności bezrobocia niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej choroby przemocy w rodzinie potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych trudności w integracji cudzoziemców którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizmu lub narkomanii zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub ekologicznej Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej Od dnia 1 października 2012 r dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł natomiast dla osoby w rodzinie kwota 456 zł Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisacho powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowiaoraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego zasiłku celowego pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty wartości świadczenia w naturze świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów określonymi w odrębnych przepisach z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=14||m=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Pomoc społeczna Wymagane dokumenty A A A Szukaj Pomoc społeczna Wymagane dokumenty Sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej decyzji właściwego organu w sprawie renty emerytury świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy niezdolności do samodzielnej egzystencji orzeczenia komisji lekarskiej orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych usług rolniczych zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia w tym o okresach za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych dowodu otrzymania renty lub emerytury zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum szkole ponadgimnazjalnej szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu odmowie przyznania wstrzymaniu wznowieniu

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=15||m=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Pomoc społeczna Rejony socjalne A A A Szukaj Pomoc społeczna Rejony socjalne Rejony socjalne 1 Maja 12 Lutego 3 Maja Al Zdob Wału Pom parzyste Al Zdob Wału Pom nieparzyste Armii Ludowej Bankowa Batalionów Chłopskich Bracka Brylantowa Brzozowa Budowlanych Bukowa Bursztynowa Bydgoska Cechowa Chełmińska Chłodna Chopina Chrząstkowo Ciasna Dąbrowskiego Dębowa Dolne Miasto 1 14 Dolne Miasto 15 30 Domańskiego Drahimska Dworcowa Emilii Plater Jasna Kaszubska Kilińskiego Kilińszczaków Klonowa Kolejowa Kołobrzeska Konopnickiej Kościelna Kościuszki Kościuszkowców Królowej Jadwigi Krótka Krucza Kujawska Kusocińskiego Kwiatowa Leśna Lipowa Łowińskiego Mazowiecka Mickiewicza Miła Młynarska Moje Marzenie Morska Morzyce Nadjeziorna Nowomiejska Obrońców Westerplatte Ogniowa Ogrodowa Okrężna Okulickiego Olimpijskie Osiedle Orla Paderewskiego Papieża Jana XXIII Parkowa Partyzantów Piaskowa Piastowska Piastowskie Osiedle Piłsudskiego Plac Polski Plac Wolności Pocztowa Podgórna Podleśna Połczyńska Południowa Pomorska Poniatowskiego Poznańska Pożarna Przedmiejska Rataja Robotnicza Rzeczna Rzemieślnicza Sądowa Sienkiewicza Słoneczna Smolna Sosnowa Spokojna Sportowa Staszica Stefana Batorego Osiedle Szczęśliwa Szkolna Szmaragdowa Szpitalna Topolowa Towarowa Tysiąclecia 1 9 11 13 15 Tysiąclecia 10 18 Tęczowa Urocza Warzywna Wąska Wiejska Wierzbowa Wilcza Wileńska Witosa Wojska Polskiego 1 30 Wojska Polskiego 31 93 Wronia Wybudowanie Zamkowa Zbożowa Zielna Zaułek Chełmiński Żabia Żeromskiego Żyzna Osoby bezdomne Składki zdrowotne Pokoje pracowników socjalnych Nr 6 p ani Elżbieta Bukis pani Jolanta Malec pani Beata Kida Nr 9 pani Jolanta Łodyga pani Mirosława Michalak Nr 7 pani Teresa Biernacka pan Michał Krzywicki pani Alina Morawska pani Karolina Kobiałka Nr 11 pani Rita Turowska pani Agnieszka Cuper pan Marcin Tarapata Nr 16 pani Katarzyna Kamińska Pokój nr 11 pani Agnieszka Cuper Pokój nr 11

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=16||m=5 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=59||m=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Akty prawne A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Akty prawne Ustawa z 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity Dz U z 2015 r poz 114 z późn zm Rozporzadzenie z 8 grudnia 2015 r w sprawie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych Rozporządzenie z 7 sierpnia 2015 r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu Dokumenty do pobrania Ustawa z 28 listopada

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=17||m=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Statut Regulaminy Strategie MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Świadczenia rodzinne Ważne informacje A A A Szukaj Świadczenia rodzinne Ważne informacje GODZINY OTWARCIA PONIEDZIAŁEK 7 15 15 15 WTOREK PIĄTEK 7 15 15 15 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PONIEDZIAŁEK 8 00 15 00 WTOREK PIĄTEK 8 00 13 00 067 250 11 20 e mail mopswalcz sr neostrada pl W pokoju Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul Nowomiejska 4 II piętro pok nr 14 odbywa się 1 Wydawnie i przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne zasiłki pielęgnacyjne świadczenia pielęgnacyjne jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka fundusz alimentacyjny 2

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=36||m=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 00 zł W przypadku gdy dochód rodziny przekracza w w kwotę pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym na który jest ustalane prawo do tych świadczeń zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20 00 zł świadczenia te nie przysługują Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka osobie uczącej się osoba pełnoletnia ucząca się niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2 do ukończenia przez dziecko 18 roku życia nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności Zasiłek nie przysługuje jeśli dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko osobie samotnie wychowującej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=21||m=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •