archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego A A A Szukaj Aktualności Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Od 1 stycznia 2010 r nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Od 1 stycznia 2010 r prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności orzeczenia Ponadto w przypadku gdy w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności W wyniku nowelizacji świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu na której ciąży obowiązek alimentacyjny pod warunkiem że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na podstawie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=60 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Komunikat MPiPS dot zmian przy jednorazowej zapomodze i dod z tyt urodzenia dziecka od 1 stycznia 2012 r A A A Szukaj Aktualności Komunikat MPiPS dot zmian przy jednorazowej zapomodze i dod z tyt urodzenia dziecka od 1 stycznia 2012 r Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina że od 1 stycznia 2012 r prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww zaświadczenia oświadczeniem Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniającej do dodatku z tytułu

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=67 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne A A A Szukaj Aktualności Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne Informacja o możliwości składania od 1 lipca 2011 r zaświadczeń lub oświadczeń przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne O dnia 1 lipca 2011 r na mocy art 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców Dz U z 25 maja 2011 r Nr 106 poz 622 wchodzą w życie zmiany w art 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U Nr 139 poz 992 z późn zm oraz w art 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz U z 2009 r Nr 1 poz 7 z późn zm W wyniku powyższych zmian osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=68 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  grudnia 2011 r przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r Uchwała i rozporządzenie przewiduje że niektóre osoby tj matka ojciec lub opiekun faktyczny dziecka opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie mające w styczniu lutym lub marcu 2012 r prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2006 r Nr 139 poz 992 z późn zm otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww osób Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Zgodnie z przepisami ww rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń luty marzec 2012 r Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójt burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy W związku z powyższym decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójt burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww organów wniosek o przyznanie pomocy nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza że jego forma jest dowolna Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r Osoby którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń luty lub marzec 2012 r będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r wniosek

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=69 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Informacja o uprawnieniach osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu A A A Szukaj Aktualności Informacja o uprawnieniach osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu Informacja o uprawnieniach osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu W dniu 1 kwietnia 2012 r weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz U z 2011 r Nr 209 poz 1243 która uprawnia osoby niesłyszące niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Wałcz jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz Zakład Oświatowy przedszkola szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do skorzystania z 1 bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się 2 pomocy osoby przybranej którą może być osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy 3 środków wspierających komunikowanie się tj poczty elektronicznej przesyłania faksów Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz U z 2011 r Nr 127 poz 721 i Nr 171 poz 1016 które łącznie z dowodem osobistym należy przedstawić do wglądu co do zasady w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz pokój 7 budynek A pocztą elektroniczną na adres walcz um pl telefonicznie na numer 67 258 44 71 przesyłając faks na numer 67 258 26 18

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=71 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Dz U z 18 maja 2012 r poz 551 natomiast 29 maja 2012 r Rada Ministrów zmieniła ww rozporządzenie tekst obu rozporządzeń pod komunikatem Uchwała i rozporządzenia przewidują że niektóre osoby tj matka ojciec lub opiekun faktyczny dziecka opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie mające w kwietniu maju lub czerwcu 2012 r prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2006 r Nr 139 poz 992 z późn zm niezależnie od wieku dziecka otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww osób Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Zgodnie z przepisami ww rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójt burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy W związku z powyższym decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójt burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww organów wniosek o przyznanie pomocy nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza że jego forma jest dowolna Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 30 czerwca 2012 r Osoby którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień maj czerwiec 2012 r będzie przyznane po 30 czerwca 2012 r wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=72 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r A A A Szukaj Aktualności Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r przyjęła uchwałę Nr 104 2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Dz U z dnia 28 czerwca 2012 r poz 732 Uchwała i rozporządzenie przewidują że niektóre osoby tj matka ojciec lub opiekun faktyczny dziecka opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie mające w lipcu sierpniu wrześniu październiku listopadzie lub grudniu 2012 r prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2006 r Nr 139 poz 992 z późn zm niezależnie od wieku dziecka otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie Pomoc będzie przyznawana z urzędu Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Zgodnie z przepisami ww rozporządzenia pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójta burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy W związku z powyższym decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne tj wójt burmistrz lub prezydent miasta lub

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Aktualności Zmiany w jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka A A A Szukaj Aktualności Zmiany w jednorazowej zapomodze z tytułu urodzenia się dziecka ZMIANY W JEDNORAZOWEJ ZAPOMODZE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Przedmiotowa nowelizacja dotyczy przede wszystkim jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zwanej także potocznie becikowym która od czasu wprowadzenia w 2006 r do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2006 r Nr 139 poz 992 z późn zm przysługiwała niezależnie od wysokości dochodów W myśl niniejszej nowelizacji świadczenie to ma być powiązane z sytuacją materialną rodziny i przysługiwać w zależności od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę tj jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1922 zł Prawo do tej zapomogi będzie podlegać zasadom weryfikacji zgodnie z uregulowaniami rozdziału 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych kwoty kryterium dochodowego oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata z uwzględnieniem wyników badań

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=74 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •