archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • osoba wymagająca opieki jest małoletnia a osoby wymagającej opieki b rodziców osoby wymagającej opieki c małżonka rodzica osoby wymagającej opieki d osoby z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko e pozostających na utrzymaniu osób o których mowa w lit a d dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz 2 w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia a osoby wymagającej opieki b małżonka osoby wymagającej opieki c osoby z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko d pozostających na utrzymaniu osób o których mowa w lit a c dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli 1 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury renty renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego renty socjalnej zasiłku stałego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uchylona ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 2 osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=66 (2016-04-30)
  Open archived version from archive • lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni Istotne jest że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r do ukończenia przez dziecko 1 roku życia odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego W związku z powyższym wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie na to samo dziecko zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego Istotne dla osób uprawnionych do ww zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także iż od 1 stycznia 2016 r minimalna wysokość netto tych świadczeń nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego tj 1000 zł miesięcznie zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=72 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • składa się raz do roku na okres Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji Świadczenie wychowawcze tak jak wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców czyli przede wszystkim przelewem na konto Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r tj od momentu startu programu Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek Co do zasady dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego Istotne jest że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r i trwać będzie do 30 września 2017 roku Dzięki temu rodzice nie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=74 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej e umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną f odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną g przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu ugodą sądową ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny h w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą i dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu j dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego k dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=75 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • świadczenia wychowawczego Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf edytowalny Załącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym pdf edytowalny Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego pdf edytowalny Oświadczenie o dochodzie z zagranicy i dochodzie uzyskanym W w wnioski i oświadczenia pochodzą ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=77 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • do alimentów tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=50 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne a także osobę uprawnioną do rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumienu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala sie na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochdód został osiągnięty Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy w których dochód ten był osiągnięty Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane zakończeniem urlopu wychowawczego uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskaniem zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzglednia się kwoty dochodu który następnie został utracony Utrata dochodu nastapuje na wniosek Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej utratą zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy stosunku służbowego umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia umowy o dzieło kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1 12

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=54 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •