archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności niepełnosprawnemu dziecku oraz osobie

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=23 (2016-04-30)
  Open archived version from archive • przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała 1 nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 2 w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli 1 osoba sprawująca opiekę a ma ustalone prawo do emerytury renty renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego renty socjalnej zasiłku stałego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego b ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2 osoba wymagająca opieki a pozostaje w związku małżeńskim chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności b została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu 3 na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury 4 członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego o którym mowa w art 10 specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 5 na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego o którym mowa w art 10 prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 6 na

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=24 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia d umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej e umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną f odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną g przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny h w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą i dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu j dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy k dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 4 odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów 5 kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 lub art 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach Dz U poz 1650 z późn zm 4 lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej 6 kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy 7 odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=25 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 00 13 00 067 250 11 20 e mail mopswalcz sr neostrada pl W pokoju Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul Nowomiejska 4 II piętro pok nr 14 odbywa się 1 Wydawnie i przyjmowanie wniosków na zasiłki rodzinne zasiłki pielęgnacyjne

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=36 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • 2 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Załącznik nr 3 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej Załącznik nr 5 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym Załącznik nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni Załącznik nr 7 Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=41 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • O P GODZINY OTWARCIA 10 30 14 00 21 KWIETNIA R S T U W Z Ż GODZINY OTWARCIA 10 30 14 00 PRZELEWY BANKOWE 20 KWIETNIA od A do L 21 KWIETNIA od Ł do Ż 28 KWIETNIA TERMIN DODATKOWY Powyższe terminy wypłat mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie Zgodnie z art 26 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz U z 2015 r poz 114 z

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=44 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Aktualności Czytaj aktualności dotyczące Świadczeń Rodzinnych zamieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powrót Biuletyn Informacji Publicznej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=59 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • systemów zabezpieczenia społecznego 4 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 1 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zgodnie z art 21 5 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 2 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 6 W przypadku o którym mowa w ust 5 marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art 21 od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 7 W przypadku gdy marszałek województwa ustali że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku o którym mowa w ust 1 2 informuje o tym fakcie organ właściwy w przypadku o którym mowa w ust 2 8 Organ właściwy w przypadku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=60 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •