archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Statut Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powrót Biuletyn Informacji Publicznej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=6 (2016-04-30)
  Open archived version from archive • Regulaminy Regulamin Organizacyjny MOPS w Wałczu Załącznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Schemat Organizacyjny po zmianach w 2014 r Załącznik nr 2 ze zmianami wprowadzonymi w 2015 r powrót Biuletyn Informacji

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=7 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • i innych Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania Udzielanie pomocy w formie posiłków schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym Praca socjalna Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=9 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu za rok 2009 zcuwzględnieniem dodatków mieszkaniowych Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu za rok 2008 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu za 2007 r oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2008 r Sprawozdanie z działalności Miejskiego

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=48 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Strategie MOPS Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011 2020 powrót Biuletyn Informacji Publicznej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=64 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Zarządzenia Kierownika MOPS Rejestry zarządzeń Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 2014 r powrót Biuletyn Informacji Publicznej

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=68 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Pozostałe akty prawne Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity Ustawa z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Ustawa z 27 kwietnia 2006 r o

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=4 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisacho powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowiaoraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego zasiłku celowego pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty wartości świadczenia w naturze świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów określonymi w odrębnych przepisach z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/contrast.php?cms_id=14 (2016-04-30)
  Open archived version from archive