archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rodzina 500 Dokumenty do pobrania A A A Szukaj Rodzina 500 Dokumenty do pobrania Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wersja do edycji Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Załącznik nr 2 Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pdf edytowalny Załącznik nr 3 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym pdf edytowalny Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego pdf edytowalny Oświadczenie o dochodzie z zagranicy i dochodzie uzyskanym W w wnioski i oświadczenia pochodzą ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http www mpips gov pl wsparcie dla rodzin z dziecmi rodzina 500 plus wzor wniosku o swiadczenie wychowawcze Dokumenty do pobrania Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wprowadzono 2016 03 29 14 42 49 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wprowadzono 2016 03 29 14 43 18 Wniosek o ustalenie prawa do

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=77 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  Statut Regulaminy Strategie MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Fundusz Alimentacyjny Akty prawne A A A Szukaj Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dz U z 2011 r Nr 298 poz 1770 Dokumenty do pobrania Ustawa z 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzono

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=50 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny rodziców osoby uprawnionej małżonka rodzica osoby uprawnionej osobę z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne a także osobę uprawnioną do rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumienu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala sie na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochdód został osiągnięty Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy w których dochód ten był osiągnięty Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane zakończeniem urlopu wychowawczego uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskaniem zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzglednia się kwoty dochodu który następnie został utracony Utrata dochodu nastapuje na wniosek Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej utratą zasiłku chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=54 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww ustawy to egzekucja w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych Prawo to przysługuje niezależnie od tego czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wykonywania prac społecznie użytecznych prac interwencyjnych robót publicznych prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje sie wobec dłużnika który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań aliemntacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów Gdy deczyja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie sie ostateczna organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art 209 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny Dz U Nr 88 poz 553 z późn zm oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=65 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=56 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=57 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Oferty pracy Aktualne oferty pracy A A A Szukaj Oferty pracy Aktualne oferty pracy 2016 03 30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds księgowości 2016 03 30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds świadczenia wychowawczego Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds świadczenia wychowawczego Dokumenty do pobrania Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds księgowości wprowadzono 2015 04 29 14 28 57 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds księgowości wprowadzono 2015 04 08 12 39 03 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzono 2015 11 25 14 52 04 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze Inspektor ds funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi wprowadzono 2015 12

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=70 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  intendent Określenie wymagań związanych z wymienionym stanowiskiem zakres wykonywanych zadań wymagane dokumenty oraz pozostałe dane znajdują się w umieszczonych poniżej dokumentach pdf Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Intendent Wzory oświadczeń Kwestionariusz osobowy 2014 09 18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent rodziny umowa na zastępstwo Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 2014 09 18 do 2014 09 30 w godzinach od 8 00 do 15 00 w siedzibie MOPS w Wałczu ul Nowomiejska 4 pokój nr 10 lub przesłać na adres Ośrodka Określenie wymagań związanych z wymienionym stanowiskiem zakres wykonywanych zadań wymagane dokumenty oraz pozostałe dane znajdują się w umieszczonych poniżej dokumentach pdf Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku Asystent Rodziny umowa na zastępstwo Wzory oświadczeń Kwestionariusz osobowy 2014 07 11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjer Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjer 2014 06 24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu informuje o liście kandydatów spełniających wymagania niezbędne na niżej wymienione stanowisko Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne 2014 06 10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza nabór na wolne stanowisko Kasjer Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj od 10 06 2014 r do 20 06 20014 r w godzinach od 8 00 do 15 00 w siedzibie MOPS w Wałczu ul Nowomiejska 4 pokój nr 10 lub przesłać na adres decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul Nowomiejska 4 78 600 Wałcz Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kasjer Kwestionariusz osobowy Wzory oświadczeń 2013 05 22 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent rodziny umowa zlecenie Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie od 2013 05 22 przez okres zamieszczenia ogłoszenia w BIP MOPS Wałcz w godzinach od 7 15 do 15 15 w siedzibie MOPS w Wałczu ul Nowomiejska 4 pokój nr 10 lub nr 3 bądź przesłać na adres Ośrodka Określenie wymagań związanych z wymienionym stanowiskiem zakres wykonywanych zadań wymagane dokumenty oraz pozostałe dane znajdują się w umieszczonym poniżej dokumencie pdf oraz word Asystent rodziny umowa zlecenie Asystent rodziny umowa zlecenie 2013 04 18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent rodziny umowa zlecenie Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2013 05 06 w godzinach od 7 15 do 15 15 w siedzibie MOPS w Wałczu ul Nowomiejska 4 pokój nr 10 lub nr 3 bądź przesłać na adres Ośrodka Określenie wymagań związanych z wymienionym stanowiskiem zakres wykonywanych zadań wymagane dokumenty oraz pozostałe dane znajdują się w umieszczonym poniżej dokumencie pdf oraz word Asystent rodziny umowa zlecenie Asystent rodziny umowa zlecenie 2011 04 29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze Inspektor ds organizacyjno kadrowych oraz Referent ds świadczeń pomocy społecznej Wynik naboru na wolne stanowisko Inspektor ds organizacyjno kadrowych Wynik

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=71 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •