archive-pl.com » PL » W » WALCZ.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bip
  zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie Za dochód osoby sprawującej opiekę zgodnie z art 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych uważa się dochód następujących członków rodziny małżonków rodziców dzieci opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia a także dziecko które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny 1 w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia a osoby wymagającej opieki b rodziców osoby wymagającej opieki c małżonka rodzica osoby wymagającej opieki d osoby z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko e pozostających na utrzymaniu osób o których mowa w lit a d dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz 2 w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia a osoby wymagającej opieki b małżonka osoby wymagającej opieki c osoby z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko d pozostających na utrzymaniu osób o których mowa w lit a c dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego dziecka pozostającego w związku małżeńskim a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli 1 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury renty renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego renty socjalnej zasiłku stałego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uchylona ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów legitymuje się o rzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 2 osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu 3 na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury 4 członek rodziny osoby

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=66 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Bip
  w dniu 5 sierpnia 2015 r i po publikacji w Dzienniku Ustaw weszła w życie 1 stycznia 2016 r Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom które urodziły dziecko a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy studenci rolnicy a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni Istotne jest że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r do ukończenia przez dziecko 1 roku życia odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego W związku z powyższym wykluc zona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie na to samo dziecko zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego okres dodatkow ego urlopu macierzyńskiego

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=72 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  z późn zm 3 wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia b oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia c zaświadczenie właściwego organu gminy nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia d umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej e umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną f odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną g przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny h w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą i dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu j dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy k dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 4 odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów 5 kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art 127 lub art 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach Dz U poz 1650 z późn zm 4 lub w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=25 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  o ustalenie prawa świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Załącznik nr 2 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Załącznik nr 3 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej Załącznik nr 5 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym Załącznik nr 6 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni Załącznik nr 7 Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu Załącznik nr 8 Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki Załącznik nr 9 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania Załącznik nr 10 Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Oświadczenie o dochodzie uzyskanym i dochodzie z zagranicy Wzór upoważnienia Wniosek o przelewanie swiadczeń na rachunek bankowy Dokumenty dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Dokumenty do pobrania Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wprowadzono 2016 01 05 13 59 09 Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania wprowadzono 2016 01 05 14 23 22 Wniosek o ustalenie prawa świadczenia rodzicielskiego wprowadzono 2016 01 05 13 51 04 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wprowadzono 2016 01 05 13 59 42 Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej wprowadzono 2016 01 05 14 00 04 Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzono 2016 01 05 14 00 29 Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni wprowadzono 2016 01 05 14 01

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=41 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa 2 W przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa o którym mowa w ust 1 po wydaniu przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2a Przepisów ust 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 3 W przypadkach o których mowa w ust 1 i 2 marszałek województwa ustala czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 4 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 1 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję zgodnie z art 21 5 W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji o której mowa w ust 2 ustali że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 6 W przypadku o którym mowa w ust 5 marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych zgodnie z art 21 od dnia w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa o którym mowa w ust 1 w zakresie świadczeń rodzinnych w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 7 W przypadku gdy marszałek województwa ustali że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku o którym mowa w ust 1 2 informuje o tym fakcie organ właściwy w przypadku o którym mowa

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=60 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  MOPS Sprawozdania i budżet Zarządzenia Kierownika MOPS Pomoc społeczna Akty prawne Formy pomocy kryteria przyznawania świadczeń Wymagane dokumenty Rejony socjalne Świadczenia rodzinne Aktualności Akty prawne Ważne informacje Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenie Rodzicielskie Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Koordynacja świadczeń rodzinnych Rodzina 500 Akty prawne Informacje ogólne Wymagane dokumenty Dokumenty do pobrania Fundusz Alimentacyjny Akty prawne Informacje ogólne Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych Dokumenty do pobrania Terminy wypłat Dodatki mieszkaniowe i energetyczne Akty prawne Dodatki mieszkaniowe Terminy wypłat Dodatki energetyczne Dzienny Dom Pomocy Ważne informacje Kontakt Adres Godziny otwarcia Ośrodka Strona główna Rodzina 500 Akty prawne A A A Szukaj Rodzina 500 Akty prawne Ustawa z 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze Dokumenty do pobrania Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze wprowadzono 2016 03 29 11 21 57 Ustawa z 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=73 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego a na pozostałe dzieci bez względu na dochód Dziecko do 25 r ż które pozostaje na utrzymaniu rodziców jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie Wniosek o to świadczenie składa się raz do roku na okres Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji Świadczenie wychowawcze tak jak wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców czyli przede wszystkim przelewem na konto Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r tj od momentu startu programu Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca w którym rodzice złożą wniosek świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca świadczenie wychowawcze za dany miesiąc

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=74 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Bip
  fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 r c zaświadczenie właściwego organu gminy nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia d umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej e umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną f odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną g przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu ugodą sądową ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny h w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli

  Original URL path: http://www.bip.mops.walcz.pl/content.php?cms_id=75 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •