archive-pl.com » PL » S » SUWALKI.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Certyfikaty i Dyplomy Szkoleń posiadane przez PGK
  BIP Archiwum Baza PGK Główna Księga Gości Kluczowe Rozszerzenia Omówienia Bibilografia Designed by Jerzy Rydzewski Certyfikaty i Dyplomy Szkoleń posiadane przez PGK Wpisany przez Jerzy Rydzewski piątek 20 sierpnia 2004 11 11 Certyfikat Fair Play 2005 Krajowej Izby Gospodarczej Certyfikat Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób Certyfikat Kompetencji Zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy Certyfikat Phare Occupacional Health and Safety Regarding Biological Agents at Work Świadectwo Kwalifikacji w zakresie

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=2 (2012-09-27)
  Open archived version from archive


 • Umowa Spółki
  niepieniężnych Miasta 2 jednorazowe podwyższenie kapitału zakładowego ustala się do maksymalnej kwoty 1 500 000 zł 3 podwyższenie kapitału będzie następowało raz w roku w I półroczu każdego roku 4 podwyższony kapitał zakładowy będzie dzielił się na równe i niepodzielne udziały o wartości 500 zł każdy 9 1 Udziały należące do Miasta Suwałk są zbywane przy odpowiednim zastosowaniem przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Dz U Nr 118 poz 561 z późn zm w związku z art 20 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej Dz U Nr 9 poz 43 2 Uprawnionym pracownikom przez których się rozumie pracowników o których mowa w art 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Dz U Nr 118 poz 561 z późn zm w związku z art 20 ust 1 ustawy z 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej Dz U Nr 9 poz 43 przysługuje prawo do nieodpłatnego nabywania udziałów Spółki należących do Miasta Suwałki przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV rozdziału 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Dz U Nr 118 poz 561 z późn zm w związku z art 20 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej Dz U Nr 9 poz 43 3 Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych 10 1 Władzami Spółki są Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza oraz Zarząd 2 Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Suwałk 11 Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy 1 rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego bilansu rachunków zysków i strat 2 podejmowanie uchwał o rozporządzeniu podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu władzom Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków 3 podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nabycia dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa użytkowania i innych obciążeń jeśli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od 500 000 zł a także nabywanie zbywanie i obciążanie udziałów akcji obligacji oraz zaciąganie zobowiązań nie związanych z bieżącą podstawową działalnością jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 500 000 zł 4 ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 5 uchwalanie rocznych planów ekonomiczno finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki 6 powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza 7 skreślony 8 podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub przepisy kodeksu handlowego 9 ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki 12 1 Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne 2 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku 3 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi Między nadaniem listów poleconych a dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników powinien upłynąć okres co najmniej dwóch tygodni 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek Wspólnika 13 1 Postanowienia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki 2 Na

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=63 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tryb działania
  licencji Nr 0016882 na wykonywanie krajowego transportu osób na podstawie zatwierdzonego układu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy na podstawie uchwały Rady Miejskiej Suwałk nr XXIV 270 04 z dni 23 czerwca 2004 roku o ustaleniu cen na przejazdy autobusem komunikacji miejskiej na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Komunalnych Zadania w zakresie usług cmentarnych wykonywane są na podstawie regulaminu cmentarza komunalnego oraz Regulaminu Świadczenia Usług Komunalnych Zadania w zakresie transportu zbierania i

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=69 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Designed by Jerzy Rydzewski Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Wpisany przez Jerzy Rydzewski niedziela 28 grudnia 2008 11 39 Przyjmowanie i załatwianie spraw w PGK w Suwałkach Sp z o o odbywa się zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej Zgodnie z obowiązującym w PGK w Suwałkach Sp z o o obiegiem korespondencji każde pismo wpływające jest rejestrowane w rejestrze sekretariatu a następnie przekazywane do kierownika odpowiedniego zakładu przedsiębiorstwa Sprawy będące w

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=68 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hiperłącza
  spółki Certyfikaty Umowa Spółki Tryb działania Jak załatwiamy Nasze łącza BIP przegląd Więcej o BIP Archiwum Baza PGK Główna Księga Gości Kluczowe Rozszerzenia Omówienia Bibilografia Designed by Jerzy Rydzewski Hiperłącza Często przeglądamy witryny w Sieci Kiedy znajdujemy jakąś która zwróci

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=48 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • BIP przegląd
  stron internetowych stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji Zasady publikacji informacji w BIP regulują Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r Dz U Nr 112 poz 1198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r Dz U Nr 67 poz 619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Do stworzenia strony podmiotowej BIP zobowiązane zostały m in organy władzy publicznej jednostki samorządu terytorialnego organy samorządów gospodarczych i zawodowych związki zawodowe i ich organizacje partie polityczne oraz wiele innych instytucji państwowych lub podmiotów wykonujących zadania publiczne Ustawa wprowadza obowiązek publikowania ustawowo określonego rodzaju informacji Ich zakres stopniowo się rozszerzał wraz z wejściem w życia kolejnych artykułów ustawy Od 1 lipca 2003 roku na stronach internetowych BIP powinny się m in znaleźć takie informacje o danym podmiocie jak status prawny lub forma prawna organizacja przedmiot działania i kompetencje organy i osoby sprawujące funkcje i ich

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Generalne
  zgodnych z wnioskiem chyba że środki techniczne którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku 2 Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie W takim przypadku jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu postępowanie o udostępnienie informacji umarza się Art 15 1 Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek o którym mowa w art 10 ust 1 podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom 2 Podmiot o którym mowa w ust 1 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek Art 16 1 Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art 14 ust 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji 2 Do decyzji o których mowa w ust 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym że 1 odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni 2 uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona nazwiska i funkcje osób które zajęty stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów ze względu na których dobra o których mowa w art 5 ust 2 wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji Art 17 1 Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji niebędących organami władzy publicznej o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art 16 stosuje się odpowiednio 2 Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o którym mowa w ust 1 o ponowne rozpatrzenie sprawy Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania Art 18 1 Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne 2 Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów o których mowa w ust 1 są jawne i dostępne o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi 3 Organy o których mowa w ust 1 i 2 są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa o którym mowa w art 3 ust 1 pkt 3 W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów o których mowa w ust 1 4 Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów o których mowa w ust 1 i 2 z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom Art 19 Organy o których mowa w art 18 ust 1 i 2 sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady Art 20 Przepisy art 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych Art 21 Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w art 22 przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz U Nr 153 poz 1270 z tym że 1 przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi 2 skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę Art 22 1 Podmiotowi któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa służbowa skarbowa lub statystyczna przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji 2 Podmiot którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej 3 Sądem właściwym do orzekania w sprawach o których mowa w ust 1 jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu który odmówił udostępnienia informacji publicznej Art 23 Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku Rozdział 3 Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących przepisy przejściowe i końcowe Art 24 W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r Prawo prasowe Dz U Nr 5 poz 24 z 1988 r Nr 41 poz 324 z 1989 r Nr 34 poz 187 z 1990 r Nr 29 poz 173 z 1991 r Nr 100 poz 442 z 1996 r Nr 114 poz 542 z 1997 r Nr 88 poz 554 i Nr 121 poz 770 oraz z 1999 r Nr 90 poz 999 wprowadza się następujące zmiany 1 dodaje się art 3a w brzmieniu Art 3a W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej Dz U Nr 112 poz 1198 2 w art 4 a ust 1 otrzymuje brzmienie 1 Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziała jące w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności b skreśla się ust 2 c w ust 3 wyrazy Na żądanie redaktora naczelnego zastępuje się wyrazami W przypadku odmowy udzielenia informacji na żądanie redaktora naczelnego d skreśla się ust 5 i 6 3 w art 11 ust 4 otrzymuje brzmienie 4 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa organizację i zadania rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej Art 25 1 Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej niezakończonych w dniu wejścia

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/bip/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=37 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Archiwa

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /bip/index.php?option=com_content&view=archive&Itemid=70 (2012-09-27)
 •