archive-pl.com » PL » S » SUWALKI.PL

Total: 320

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bilet Telefoniczny
  12 40 SkyCash Poland SA z siedzibą w Warszawie 00 124 Warszawa ul Rondo ONZ 1 wydawca i agent rozliczeniowy obsługujący system autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych SkyCash od dnia 15 09 2012 roku umożliwia zakup i zapłatę przy użyciu Instrumentu SkyCash za Bilet Telefoniczny bilet jednorazowy stanowiący potwierdzenie uprawnienia do korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego należących PGK w Suwałkach Sp z o o Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałkach

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=581 (2012-09-27)
  Open archived version from archive


 • Przepisy ZKM
  oznaczone znakiem graficznym piktogramem miejsca przeznaczone dla 1 osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży 2 inwalidów osób niepełnosprawnych 3 wózków dziecięcych lub inwalidzkich Osoby wymienione w ust 1 pkt 1 i 2 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc Pasażer który zajmie miejsce o którym mowa w ust 1 pkt 1 i 2 zobowiązany jest do jego zwolnienia w przypadku zgłoszenia się osoby dla której miejsce to jest przeznaczone W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu innego niż wózek dziecięcy w miejscu określonym w ust 1 pkt 3 pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień 8 ust 1 W przypadku zasygnalizowania takiej potrzeby kierowca zobowiązany jest udzielić pomocy osobie na wózku inwalidzkim w dostaniu się do pojazdu W czasie przewozu dziecko powinno być zabezpieczone szelkami przed wypadnięciem lub powinno być wyjęte z wózka Kierujący pojazdem w sytuacji występowania złych warunków atmosferycznych zobowiązany jest po zakończeniu czynności związanych z obsługą techniczną i zmianą kierunku jazdy podjechać do przystanku początkowego w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcie miejsca w pojeździe Wyjątek stanowią przerwy przysługujące kierowcy na posiłek lub określone w Kodeksie Pracy WARUNKI PRZEWOZU BAGAŻU RĘCZNEGO I ZWIERZĄT 8 Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu oraz nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu Przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 20x40x60 cm oraz psów podlega opłacie Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia 9 Zabrania się przewożenia w pojazdach 1 przedmiotów które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd np ostrych narzędzi przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami farbami chemikaliami itp 2 przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody 3 przedmiotów cuchnących zapalnych łatwopalnych wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych 4 przedmiotów których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów 10 Dopuszcza się przewożenie w pojazdach 1 małych zwierząt domowych jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu skrzynce klatce itp zapewniających bezpieczeństwo pasażerów 2 psów pod warunkiem że nie zachowują się agresywnie nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie 11 Na żądanie współpasażerów obsługi pojazdu pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest zobowiązany 1 umieścić przewożony bagaż tak aby nie utrudniał innym osobom korzystania z pojazdu 2 opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami 10 3 opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem jeżeli obejmuje on przedmioty określone w 9 regulaminu 12 Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=527 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kontrola biletów
  w pojeździe komunikacji miejskiej upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy jedynie pojazdem i kursem w którym została nałożona W przypadku niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych posiadających zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera Kontrolerzy biletów dostali nowy oręż w odwiecznej wojnie z gapowiczami 1 marca weszła w życie ustawa dzięki której pracownicy komunikacji miejskiej nazywani powszechnie kanarami oprócz siły perswazji wykorzystają siłę mięśni Będą mogli ująć pasażera bynajmniej nie kulturą osobistą i przekazać go policji jeśli ten nie zareaguje na wezwanie bileciki do kontroli Od 01 03 2011 r obowiązuje znowelizowana Ustawa o transporcie publicznym Jakie są najistotniejsze zmiany dla pasażerów korzystających z transportu zbiorowego Najważniejsza to art 33a ust 7 pkt 2 w którym czytamy że w przypadku odmowy zapłaty należności za przejazd i opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu oraz nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości kontrolerzy są uprawnieni do ujęcia podróżnego i niezwłocznego oddania go w ręce policji lub innych organów porządkowych Art 33a 1 Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu 2 Identyfikator o którym mowa w ust 1 zawiera w szczególności 1 nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego 2 numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu 3 zdjęcie kontrolującego 4 zakres upoważnienia 5 okres ważności 6 pieczęć i podpis wystawcy przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego 3 W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty 4 W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego podlegają zwrotowi a w przypadku wezwania do zapłaty umorzeniu w przypadku udokumentowania przez podróżnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 5 W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu którego nie miał podczas przejazdu do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust 4 zdanie drugie 6 Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego może określić w regulaminie przewozu lub taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty 7 Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo 1 w razie odmowy zapłacenia należności żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego 2 w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości 3 w razie uzasadnionego podejrzenia że

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=542 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Przewóz Osób Niepełnosprawnych
  nie są w stanie korzystać z usług komunikacji miejskiej oferowana jest możliwość przejazdu komunikacją minibusową Przy korzystaniu z niej pasażer może liczyć na wszelką pomoc ze strony kierowcy np przy wprowadzeniu wózka do pojazdu Zarząd Komunikacji Miejskiej w Suwałkach dysponuje trzema minibusami przygotowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych które są wyposażone w najazdy dla wózków Dyspozytornia Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych przyjmuje zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych w dni powszednie 7 00 15 00 telefon 87 566 50 20 realizacja przewozów w dni powszednie 7 00 18 00 CENY PRZEJAZDÓW MINIBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH Usługobiorcy wnoszą u kierowcy opłatę za usługę 3 00 zł za pierwsze 5 km 0 60 zł za każdy następny kilometr W przypadku postoju koszt każdej godziny wynosi 3 50 zł nie dotyczy to postoju pierwszej godz w przypadku wyjazdu w celach leczniczo rehabilitacyjnych Odpłatność za przejazd każdej kolejnej osoby poza opiekunem towarzyszącej osobie niepełnosprawnej w podróży wynosi 5 00 zł za pierwszy kilometr 1 50 zł za każdy następny Cennik zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XLV 409 2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 08 2001 r Uchwała Nr XLV 409 2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2001 r w sprawie świadczenia

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=543 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • ZOM
  ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów 17 01 02 Gruz ceglany 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 Usunięte tynki tapety okleiny itp 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 82 Inne niewymienione odpady 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 80 Odpadowa papa 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 i 17 09 02 02 01 06 Odchody zwierzęce 02 01 99 Inne niewymienione odpady 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych 02 03 99 Inne niewymienione odpady 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 03 Opakowania z drewna 15 01 04 Opakowania z metali 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe 15 01 09 Opakowania ze szkła 16 01 03 Zużyte opony 16 01 20 Szkło 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 19 08 01 Skratki 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 15 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 20 01 23 i 20 01 35 odpady niebezpieczne Kod Grupa podgrupa i rodzaj odpadów 18 01 03 Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego o którym wiadomo lub co do którego istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np zainfekowane pieluchomajtki podpaski podkłady z wyjątkiem 1801 80 i 1801 82 18 02 02 Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego o którym wiadomo lub co do którego istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt 16 02 10 Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freon HCFC HFC 16 02 12 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest 16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 15 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=541 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Diagnostyka
  pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych nauki jazdy przewozu osób pojazdów przystosowanych do zasilania gazem pierwsze badanie techniczne pojazdów importowanych złożonych jako SAM zabytkowych nabijanie numerów i wykonywanie tabliczek Tylko u nas usługi ustalania oznakowań fabrycznych mało czytelnych lub nieczytelnych Okresowe obsługi techniczne wymiana oleju w silniku smarowanie podzespołów pojazdu Oferujemy Państwu przeglądy i naprawy klimatyzacji w samochodach osobowych ciężarowych oraz autobusach Wykonujemy w konkurencyjnych cenach atrakcyjnych dla firm podajemy ceny brutto odgrzybianie uzupełnianie czynnika chłodzącego oraz wszelkie inne czynności związane z poprawą funkcjonowania systemu chłodzenia wnętrza pojazdu Cennik AUTA OSOBOWE ANALIZA i kompleksowe sprawdzenie klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika chłodzącego do 100 gram 69 zł uzupełnienie ubytku czynnika każde następne 100 gram 20 zł PAKIET sprawdzenie klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika do 100 gram ozonowe odgrzybianie 110 zł ozonowe odgrzybianie klimatyzacji bez wymiany filtra 45 zł sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji 65 zł wymiana filtra pyłkowego 5 20 zł AUTA CIĘŻAROWE TIR ANALIZA i kompleksowe sprawdzenie klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika chłodzącego 150 gram 130 zł uzupełnienie ubytku czynnika każde następne 100 gram 20 zł sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji 65 zł ozonowe odgrzybianie klimatyzacji bez wymiany filtra 45 zł PAKIET sprawdzenie klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika do 150 gram odgrzybianie ozonowe 175 zł wymiana filtra pyłkowego 15 30 zł AUTOBUSY ANALIZA i kompleksowe sprawdzenie klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika do 1500 gram 289 zł brak czynnika powyżej 1500 gram za każde następne 1000 gram 190 zł sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji 150 zł odgrzybianie ozonowe klimatyzacji bez wymiany filtra pyłkowego 139 zł PAKIET sprawdzenie klimatyzacji z uzupełnieniem czynnika do 1500 gram odgrzybianie ozonowe 390 zł wymiana filtra pyłkowego 20 40 zł Zakład Remontu Taboru świadczy usługi napraw bieżących pojazdów samochodowych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Zakładu Oczyszczania Miasta Zakładu Inżynierii Miejskiej Naprawiane są samochody marki Solaris Jelcz PR 110 Jelcz M 11 Iveco Jelcz 317 Star 1142

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=539 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Stacja Paliw
  Bilet Telefoniczny Rozkłady od 1 09 2012 Rozkłady TARAN Przepisy ZKM Kontrola biletów Przewóz inwalidów Suwalska Karta Miejska Cennik biletów ZKM Cennik reklam Cennik wynajmu Oczyszczanie ZOM Warsztaty Diagnostyka Stacja paliw Stacja Paliw Ceny paliw Etylina ON Gaz LPG Stacja Paliw Polecamy Urząd Miejski Urząd Gminy Powiat Suwałki Wrota Podlasia Suwałki Info S ki pl 4Suwalki Współczesna pl TV Suwałki EstacjaFM Wigry Suwałki Suwalki24 pl Pgotowia Ratunkowe Miejska Policja Straż

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=559 (2012-09-27)
  Open archived version from archive

 • Główne Informacje o PGK w Suwałkach Sp. z o.o.
  Nr 94 poz 1037 z późniejszymi zmianami Ustawa z 20 12 1996 r o gospodarce komunalnej Dz U Nr 9 poz 43 z 1997 r Spółka wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 19 12 2001 r do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000070127 Kapitał założycielski Spółki składa się z 15 686 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy o łącznej wartości 7 843 000 zł i w całości należy do Gminy Miejskiej Suwałki Tu znajdziesz najnowsze informacje na temat działalności Spółki informacje dokumentację i ogłoszenia Nasz adres i skrzynki pocztowe 16 400 Suwałki ul Sejneńska 82 tel fax 87 565 32 86 telefon dyżurny Zakładu Oczyszczania Miasta 87 565 32 85 Nasze konto bankowe PGK w Suwałkach Sp z o o 21 1240 5211 1111 0000 4927 2433 Bank PEKAO SA o Suwałki Nasz REGON 000151868 Nasz NIP 844 000 42 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie obsługi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie obsługi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie obsługi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne

  Original URL path: http://www.pgk.suwalki.pl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=69:glowne-informacje-o-pgk-w-suwalkach-sp-z-oo&catid=77&Itemid=435 (2012-09-27)
  Open archived version from archive •