archive-pl.com » PL » P » PIT.PL

Total: 1480

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ulga uczniowska - ulgi kontynuacja - PITy roczne 2008
  złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub w terminie miesiąca od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu Warunki Ulga uczniowska przysługuje jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu Ulga uczniowska nie przysługuje za wyszkolenie pracownika będącego już wykwalifikowanym pracownikiem czeladnikiem w tym samym lub w innym zawodzie Wysokość ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę Ulgę uczniowską stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi z tym że przy ustalaniu kwoty ulgi przyjmuje się kwotę obowiązującą w roku podatkowym w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu Kwoty ulg uczniowskich określone w ust 6 podwyższa się o 20 podatnikom którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5 000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym określonych w odrębnych przepisach Podwyżka ulgi uczniowskiej o 20 przysługuje także wtedy gdy po zakończeniu szkolenia gmina w której prowadzona jest działalność wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym Kwoty ulg uczniowskich dodatkowo podwyższa się o 20 podatnikom którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika podwyżka przysługuje z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika Ulga uczniowska przysługuje jeżeli zatrudnienie pracownika trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od podatnika a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę uczniowską dzieli się między obydwu podatników proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z winy szkolącego podatnika ulga uczniowska przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi u którego pracownik ukończył naukę zawodu Takie same zasady stosuje się w przypadku zmiany wspólników w spółce Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podatników którzy na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe zwane dalej praktyczną nauką zawodu pod warunkiem że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich podatnik jest obowiązany złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w terminie miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu albo w terminie miesiąca od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu Według pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Finansów z dnia 22 listopada 2004r PB2 MW 033 0416 1701 04 za datę złożenia egzaminu można uznać datę określoną na dyplomie ucznia czyli datę wydania dyplomu Podatnik jest obowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu wynikiem pozytywnym a w przypadku o którym mowa w ust 11 również oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia Wniosek o ulgę uczniowską o której mowa w ust 13 powinien zawierać następujące dane datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu imię i nazwisko ucznia datę rozpoczęcia

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/pages/i/4778.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive


 • Ulgi podatkowe i odliczenia - PITy roczne 2008 - Twoje ulgi podatkowe
  wykazane w PIT za 2007 r sprzed 1997 r budowlana na wynajem Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r sprzed 2007 r budowlana odsetkowa Odsetki od kwoty do 212 870 zł Odliczenia od podatku Rodzaj Limit Zeznanie Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 7 75 podstawy wymiaru PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 28 PIT 16A Ulga prorodzinna 1173 70 zł na każde dziecko PIT 36 PIT 37 Ulga abolicyjna Różnica między podatkiem obliczonym wg metody odliczenia proporcjonalnego a wg metody wyłączenia z progresją PIT 36 PIT 36L PIT 28 Zapłacony za granicą podatek Nie więcej niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT 36 PIT 36L PIT 28 PIT 38 1 na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 podatku należnego z rocznego PIT PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 28 Kontynuujący sprzed 2002 r duża ulga budowlana Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r PIT 36 PIT 37 PIT 28 sprzed 2002 r kasa mieszkaniowa 30 wydatków nie więcej niż 11 340 zł sprzed 2004 r ulga uczniowska Kwota wg decyzji Max 4 896 18 zł nauka do 24 m cy 8 160 31 zł nauka pow 24 m cy Kwoty te nie będą w przyszłych latach waloryzowane sprzed 2006 r ulga remontowa Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2007 r sprzed 2007 r ulga na pomoc domową Składki ZUS społeczne osoby zatrudnionej opłacone przez płatnika Uwaga Ulga budowlana zwrot VAT Ulga budowlana zwrot VAT nie jest ulgą PIT nie jest związana z rozliczeniami rocznymi PIT nie wykazuje jej sie w zeznaniu rocznym PIT Przedstawiamy ją jednak razem z odliczeniami PIT bowiem wcześniej występowały ulgi budowlane czy remontowe PIT z którymi ulga budowlana zwrot VAT jest często mylona więcej o uldze budowlanej na zwrot VAT Wymagane dokumenty Dla dokonania odliczeń wymagane są następujące dokumenty Ulga odliczenie Wymagane dokumenty Abolicyjna dokumenty dotyczące podatku zagranicznego dokumenty dotyczące dochodu zagranicznego Darowizny dowody wpłaty przelewu na rachunek bankowy dla organizacji czy na cele kultu religijnego albo dodatkowo pokwitowanie i sprawozdanie w przypadku darowizny na cele charytatywno opiekuńcze kościelnych osób prawnych zaświadczenie o wartości ekwiwalentu za krew oraz oświadczenie o przyjęciu krwi Dawne mieszkaniowe dokumenty określone w przepisach w czasie obowiązywania poszczególnych ulg zeznania roczne w których wykazano kwotę do przeniesienia Internet dowody wpłaty i faktury VAT Nienależne świadczenia dowód dokonania zwrotu świadczenia albo potrącenia przez płatnika dowód opodatkowania np PIT Nowe technologie dowód poniesienia wydatku opinia niezależnej jednostki naukowej Podatek zagraniczny dowód zapłaty podatku dokumenty dotyczące dochodu zagranicznego Pomoc domowa potwierdzona umowa aktywizacyjna dowód zapłaty składek ZUS Prorodzinna dowód posiadania urodzenia wychowywania adopcji dziecka odpisy wyroków rozwodowych separacyjnych w sprawach o opiekę itp Rehabilitacja dowody poniesienia wydatków z wyjątkami opłacenie przewodnika utrzymanie psa przewodnika oraz używanie samochodu osobowego nie potrzeba żadnych dokumentów Składki ZUS dowód wpłaty przelewu na rachunek ZUS Strata zeznanie roczne w którym stratę wykazano w zasadzie księgi za rok poniesienia straty okres nieprzedawniony Uczniowska decyzja z urzędu skarbowego Wpłata 1 warto posiadać dowód złożenia zeznania rocznego w terminie Zwrot VAT faktury VAT oraz dowody zapłaty

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/ulgi_podatkowe_i_odliczenia_pity_roczne_2008_twoje_ulgi_podatkowe_4817.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive

 • 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego - ulga - PITy roczne 2008 - 1 procent
  również podatnicy podatku liniowego ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie Nie można przekazać 1 karty podatkowej Wniosek taki można również złożyć na piśmie w postaci odrębnego podania wystarczy jednak i jest to o wiele prostsze w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS Krajowego Rejestru Sądowego Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku Przy oczywistych omyłkach w nazwie urzędy skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji albo wzywać do poprawki tak zapowiada Ministerstwo Finansów Mogą jednak tego nie zrobić Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji Tutaj więc należy być absolutnie skrupulatnym Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1 nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej Można zeznanie korygować przez dwa miesiące aby 1 został przekazany jednak musi to być korekta zeznania złożonego w terminie Na przykład Podatek należy wynikający z zeznania wyniósł 8 701 00 zł Podatnik może wskazać kwotę 1 8 701 00 zl 100 czyli 87 01 zł w zaokrągleniu 87 00 zł Kwota ta po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji Ulga 1 przekazywana bezpośrednio przez urząd skarbowy nie ma nic wspólnego z darowiznami i odliczeniami z tytułu darowizn Limity odliczenia w zakresie darowizn i ulgi 1 są niezależne Można jednak powiedzieć że im wyższe odliczenia tym niższy podatek należny a zatem i niższy limit ulgi 1 Ważnym warunkiem przekazania kwoty 1 jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego Zatem jeżeli podatnik oczekuje zwrotu nic nie musi robić Jeżeli jednak z zeznania wychodzi nadpłata należy wpłacić pieniądze wraz z pełnymi odsetkami co do grosza najpóźniej do 30 czerwca 2009 r albo do 2 kwietnia 2009 r w przypadku PIT 28 Fiskus nie przekaże jednak 1 pomimo naszych prawidłowych wniosków i to nawet gdy organizacja znajduje się na specjalnym wykazie jeżeli sama organizacja nie poda fiskusowi swojego numeru konta Jedna organizacja jak określić cel Według nowych zasad podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1 podatku należnego wynikającego z zeznania na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego Oczywiście przekazujac 1 w więcej niż jednym zeznaniu rocznym np gdy składamy za 2008 r PIT 36 i PIT 38 można przekazać 1 więcej niż jednej organizacji tzn jednej organizacji przekazujemy 1 podatku wynikający z jednego zeznania rocznego Podatnik chcący przekazywać 1 co roku powinien co roku składać odrębny wniosek czy wypełniać co roku ponownie zeznanie roczne W PIT rocznych mamy obecnie rubryki na cel np na imię i nazwisko osoby które pomoc za pośrednictwem organizacji ma być udzielona Możemy również przekazać swoje dane osobowe aby organizacja wiedziała od kogo otrzymała pieniądze Emeryci i renciści a 1 Emeryci i renciści którzy otrzymują PIT roczny z ZUS nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego Jeżeli chcą

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/1_na_rzecz_organizacji_pozytku_publicznego_ulga_pity_roczne_2008_1_pro_4825.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive

 • Wyszukiwarka Organizacji Pożytku Publicznego - ulga - PITy roczne 2008 - 1 procent
  KRS Artur M Brzeziński data utworzenia 2008 06 09 data modyfikacji 2012 12 21 Zobacz także Wykaz OPP 2012 Aktywne formularze Interpretacje Odpowiedzi redakcji Bezpłatny program do rozliczeń PIT Wyszukiwarka OPP e Porady czytaj za darmo Odpowiedzi redakcji PIT pl na pytania podatkowe użytkowników 1 podatku od PIT emeryta 2010 03 22 10 46 48 Czy emeryt może przekazać 1 na fundację Jaki PIT należy wypełnić czy PIT 37 Odpowiedź 1 w przypadku nadpłaty 2008 03 19 12 47 56 Po rozliczeniu rocznym za 2007 wychodzi mi nadpłata z US Czy mimo iż to US musi mi zwrócić pieniądze mogę skorzystać z przekazania 1 I czy o taką kwotę zostanie pomniejszony dla mnie zwrot Odpowiedź Darowizna 2007 11 08 08 56 20 Jak wygląda w tym roku sprawa z darowiznami osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na rzecz organizacji pożytku publicznego Czy dalej jest to tylko 1 podatku czy można przekazać większą kwotę którą będzie można odliczyć od podatku dochodu Jeżeli Odpowiedź Przejdź do darmowej bazy e porad e Porady czytaj za darmo Odpowiedzi redakcji PIT pl na pytania podatkowe użytkowników 1 podatku od PIT emeryta 2010 03 22 10 46 48 Czy emeryt może przekazać 1 na fundację Jaki PIT należy wypełnić czy PIT 37 Odpowiedź 1 w przypadku nadpłaty 2008 03 19 12 47 56 Po rozliczeniu rocznym za 2007 wychodzi mi nadpłata z US Czy mimo iż to US musi mi zwrócić pieniądze mogę skorzystać z przekazania 1 I czy o taką kwotę zostanie pomniejszony dla mnie zwrot Odpowiedź Darowizna 2007 11 08 08 56 20 Jak wygląda w tym roku sprawa z darowiznami osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na rzecz organizacji pożytku publicznego Czy dalej jest to tylko 1 podatku czy można przekazać większą kwotę którą będzie można odliczyć od podatku dochodu Jeżeli Odpowiedź Przejdź do darmowej

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/wyszukiwarka_organizacji_pozytku_publicznego_ulga_pity_roczne_2008_1_p_4826.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive

 • Bilety okresowe - ulga - PITy roczne 2008
  wydał na dojazd większą kwotę niż zgodnie z tą tabelą może wykazać w zeznaniu rocznym wówczas ma prawo odliczyć wyższe wydatki w zeznaniu rocznym PIT 36 PIT 37 albo PIT 40 pracodawca rozliczy to na jego wniosek Również kwoty wypłacone za pośrednictwem komornika dają prawo do niniejszej ulgi Jeżeli pracownik otrzymał zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy wówczas nie może skorzystać z niniejszej ulgi z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu wtedy może skorzystać Ulga ta dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących przychody ze stosunku służbowego ze stosunku pracy ze spółdzielczego stosunku pracy z pracy nakładczej Aby skorzystać z ulgi należy posiadać imienne bilety okresowe jeżeli podatnik zachował jedynie dziewięć takich biletów a pozostałe zaginęły wówczas bierze pod uwagę koszty ustalone w oparciu o te dziewięć biletów i je porównuje z kosztami zryczałtowanymi Faktura VAT wystawiona do biletu nieimiennego nie daje prawa do ulgi Artur M Brzeziński data utworzenia 2008 06 09 data modyfikacji 2012 12 21 Zobacz także Doradca podatkowy Aktywne formularze Program PITy 2008 Interpretacje Artykuły prasowe Odpowiedzi redakcji e Porady czytaj za darmo Odpowiedzi redakcji PIT pl na pytania podatkowe użytkowników Ulga na dziecko 2013 rok 2012 12 20 11 39 03 Mój dochód roczny w roku 2012 przekracza 56 000 zł Żona rozlicza się w formie karty podatkowej i mamy jedno dziecko Czy przysługuje mi ulga prorodzinna Odpowiedź Odliczenie internetu od dochodu 2012 11 21 14 15 30 W zeznaniu podatkowym PIT 37 PIT 0 wykazałem wydatek korzystania z internetu 420 00 zł rocznie lecz nie potrafię tego udokumentować brak faktury VAT której nie posiadam a otworzenie jej jest niemożliwe z powodów ode mnie niezależnych Aby uniknąć konsekwencji przy ewentualnej Odpowiedź Odliczenia kosztów dojazdu 2012 11 19 11 39 34 Dojeżdżam do pracy pociągiem oraz MPK Na pociąg posiadam bilet imienny który mogę uwzględnić

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/bilety_okresowe_ulga_pity_roczne_2008_4837.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive

 • Darowizny - Kościelne Osoby Prawne - ulga - PITy roczne 2008
  nie można po prostu odliczyć Do dokonania odliczenia niezbędne jest posiadanie dowodu wpłaty przelewu na rachunek bankowy obdarowanego w przypadku darowizny pieniężnej potwierdzającego kwotę darowizny a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu pokwitowania otrzymania darowizny w chwili składania rozliczenia rocznego sprawozdania z wykonania darowizny tzn z przekazania kwoty darowizny na cele charytatywno opiekuńcze w terminie do 2 lat od dnia spełnienia darowizny dokonania przelewu wpłaty W zeznaniu wykazujemy komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny Choć umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego dla jej skuteczności a zarazem dla uzyskania prawa do odliczenia wystarczy że zostanie spełniona Zatem sam dowód wpłaty już wystarcza Niemniej jednak jeżeli zostanie zawarta umowa darowizny obejmująca wpłaty w roku 2008 i w latach następnych umowa stanie się skuteczna dopiero z chwilą zapłaty ostatniej kwoty zatem już po 2008 r W takiej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby toteż takie długoterminowe umowy należy zawierać w formie aktu notarialnego Jeżeli darowizna podlega opodatkowaniu VAT odliczamy wartość brutto z VAT Treść sprawozdania Sprawozdanie powinno być konkretne i najlepiej wskazywać jakie sumy kiedy i na jaki cel zostaną wydatkowane Prawo nie wymaga co prawda żadnego konkretnego stopnia precyzji jednak sąd administracyjny w sprawie II FSK 1405 05 uznał za niezbędne aby sprawozdanie posiadało pewien stopień szczegółowości W ocenie zespołu PIT pl nie ma potrzeby aby w sprawozdaniu wskazywać wyraźnie każdy konkretny cel na jaki zostały przeznaczone pieniądze warto jednak wskazać w jakim okresie na jaki cel i w jakiej kwocie przeznaczono określoną część darowizny Wzór sprawozdania pobrany z Biblioteki PIT pl spełnia taki warunek Trudno wymagać aby kościelna osoba prawna przedstawiła dokumenty podkładki na dowód poniesienia wydatków bo brak takich dokumentów może być związany ze statusem podatkowym i rodzajem rachunkowości prowadzonej przez kościelną osobę prawna Stąd wniosek iż wystarczy szczegółowy i wiarygodny opis Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz stwierdził 12 kwietnia 2006 r w odpowiedzi na interpelację poselską Mimo iż ustawodawca nie określił zakresu informacji która winna być zawarta w sprawozdaniu sporządzanym przez obdarowanego to nie może ono mieć zbyt ogólnikowego charakteru Pogląd taki znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego W wyroku z dnia 29 października 2003 r sygn akt SA Bd 2181 03 NSA wyjaśniając istotę sprawozdania stwierdził iż ogólne wskazanie celu na jaki przeznaczono darowiznę przez podanie na cele charytatywno opiekuńcze nie spełnia wymogów ustawy gdyż nie stanowi sprawozdania Ponadto stwierdził że sprawozdanie powinno mieć postać dokumentu zdatnego do uzasadnienia prawa do odliczeń Dokument taki powinien mieć zatem takie cechy które pozwalają na sprawdzenie jego treści w postępowaniu podatkowym W związku z tym sprawozdanie oprócz daty i podpisu osoby sporządzającej ten dokument powinno zawierać opis zdarzeń z taką dokładnością aby organy podatkowe mogły dokonać kontroli opisanych w nim faktów Uwaga PIT 36L i PIT 38 Uwaga ani ministerstwo ani też formularz PIT 36L czy PIT 38 nie dopuszczają możliwości dokonania takich odliczeń przez podatników podatku liniowego czy podatu od dochodów kapitałowych od tegoż podatku Jednak ustawy o stosunku Państwa do Kościołów

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/pages/i/4833.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive

 • Darowizny - Które Kościoły - dopuszczają odliczenia bez limitu - PITy roczne 2008
  art 33 ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1995r Nr 97 poz 480 z późn zm art 34 ust 2 ustawy z dnia 13 maja 1994r o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1994r Nr 73 poz 323 z późn zm art 29 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1995r Nr 97 poz 479 z późn zm art 19 ust 2 ustawy z dnia 13 maja 1994r o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1994r Nr 73 poz 324 z późn zm art 24 ust 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1997r Nr 41 poz 252 z późn zm art 27 ust 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1995r Nr 97 poz 482 z późn zm art 26 ust 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997r o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1997r Nr 41 poz 253 z późn zm art 29 ust 5 ustawy z dnia 20 lutego 1997r o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1997r Nr 41 poz 254 z późn zm W ww ustawach znajduje się w zasadzie identyczny przepis Darowizny na kościelną działalność charytatywno opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność Darowizny na rzecz ww Kościołów związane są z prawem do nielimitowanych odliczeń powrót do kościelne osoby prawne UWAGA Wyłączenia Darowizna na rzecz Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928r o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchji duchownej Dz U z 1928r Nr 38 poz 363 z późn zm Karaimskiego Związku Religijnego zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 1936r o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1936r Nr 30 poz 241 z późn zm Muzułmańskiego Związku Religijnego zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 1936r Dz U z 1936r Nr 30 poz 240 z późn zm Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich zgodnie z ustawą 20 lutego 1997r o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 1997r Nr 41 poz 251 z późn zm nie korzysta z takich preferencyjnych zasad odliczenia kwoty darowanej Wyłączenia obejmują również wszystkie pozostałe Kościoły i Związki wyznaniowe nie wpisane do stosownego rejestru oraz wpisane do stosownego rejestru lecz nie posiadające odpowiednich ww regulacji w ustawie regulującej stosunek Państwa do tego Kościoła czy Związku wyznaniowego Artur M Brzeziński data utworzenia 2008 06 09 data modyfikacji 2012 12 21 Zobacz także Doradca

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/darowizny_ktore_koscioly_dopuszczaja_odliczenia_bez_limitu_ulga_pity_r_4834.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive

 • Darowizny - Krew - ulga - PITy roczne 2008
  rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego nie można jej darować ani sprzedać Z tego też względu odliczeniu w ramach darowizny która faktycznie darowizną nie jest podlega równowartość ekwiwalentu pieniężnego za krew Odliczeniu podlega faktycznie oddana ilość krwi przemnożona przez kwotę ekwiwalentu W sumie jednak odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego nie może przekroczyć 6 dochodu Z ulgi skorzystać mogą honorowi dawcy krwi tzn osoby które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi stacja krwiodawstwa Honorowe przekazanie krwi Stawka za 1 litr Obowiązuje od 130zł 01 01 2007r Od 13 grudnia 2004r obowiązuje ekwiwalent za 1 litr krwi 130zł Taka właśnie jest kwota darowizny odliczanej przez honorowego krwiodawcę Dokumenty Aby dokonać odliczenia honorowy krwiodawca wpisany do rejestru powinien posiadać dokument zaświadczenie poświadczenie itp z którego wynika wartość tej darowizny zatem nie poświadczenie ilości krwi ale ilości nie pobranego ekwiwalentu przy czym w dokumencie tym nie uwzględnia się wartości krwi za którą dawca otrzymał ekwiwalent pieniężny Oprócz tego dokumentu honorowy krwiodawca powinien posiadać oświadczenie obdarowanego publicznej służby krwi o przyjęciu darowizny W praktyce oznacza to że oprócz poświadczenia krwiodawca powinien posiadać oświadczenie o przyjęciu darowizny złożone przez osoby uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami do reprezentowania jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi stacji krwiodawstwa w zakresie zawierania umów darowizny Albo więc rejestratorka będzie posiadać stosowne odrębnie przyznane jej przez kierownika jednostki upoważnienie albo też oświadczenie każdorazowo podpisze kierownik jednostki Niektórzy doradcy zauważają wątpliwości interpretacyjne związane z kwotą ekwiwalentu przysługuje on jedynie za rzadkie grupy krwi Ministerstwo Finansów potwierdza jednak że jest to jedynie przelicznik i przysługuje dawcom każdej grupy krwi Dla wszystkich ta sama ulga Ulga przysługuje na jednakowych zasadach Honorowym Dawcom Krwi Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi Honorowym Dawcom Krwi Zasłużonym dla Zdrowia Narodu Zwrot krwi Gdyby z jakiegokolwiek powodu krew została zwrócona oczywiście nie w postaci transfuzji ale fizycznie np w woreczku odliczenie nie mogłoby zostać dokonane Jako że w świetle prawa cywilnego krew nie jest rzeczą i nie można dokonać jej darowizny tutaj mamy jedynie uproszczenie dla celów podatkowych nie można też jej zwrócić Krew niepotrzebna czy nieodpowiednia będzie po prostu zniszczona zgodnie z przepisami sanitarnymi a ulga będzie przysługiwać W którym zeznaniu Nie ma znaczenia czy darowiznę odliczamy od dochodu podatek dochodowy czy od przychodu ryczałt ewidencjonowany Możemy odliczać nawet część darowizny w jednym zeznaniu część w innym Ważne by tej samej kwoty nie odliczyć dwukrotnie Artur M Brzeziński data utworzenia 2008 06 09 data modyfikacji 2012 12 21 Zobacz także Doradca podatkowy Aktywne formularze Program PITy 2008 Interpretacje Artykuły prasowe Odpowiedzi redakcji e Porady czytaj za darmo Odpowiedzi redakcji PIT pl na pytania podatkowe użytkowników Darowizna a rozliczenie podatkowe 2012 03 26 09 28 48 Wpłaciłam synowi na konto osobiste 10 000 zł jako darowiznę na rzecz syna Czy muszę to wpisać w rozliczeniu podatkowym Odpowiedź Darowizny 1 6 i 10 2011 12 01 12 40 32 Pracuję w OPP i zajmuję się kampanią 1 6 10 O ile 1 jest jasne i przejrzyste o

  Original URL path: http://www.ehandel.pit.pl/darowizny_krew_ulga_pity_roczne_2008_4818.php (2012-12-27)
  Open archived version from archive