archive-pl.com » PL » P » PIT.PL

Total: 1406

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Strona 4 - PIT36 - Działalność gospodarcza - PITy roczne 2008 - PIT-36
  jeżeli kwota z poz 189 jest większa od kwoty z poz 188 wówczas różnicę wpisujemy do poz 191 K Kwota do zapłaty nadpłata W poz 192 należy wpisać sumę zaliczek pobranych przez płatników oraz faktycznie zapłaconych przez podatnika i podatnika małżonka W przypadku zaliczek pobranych przez płatnika ujętych w informacji PIT 11 mogą to być sumy z kolumny e na stronie drugiej czyli z rubryk 39 44 47 50 53 57 61 65 69 73 77 80 PIT 11A z rubryk 34 36 PIT 40A z rubryki 46 Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2007 2008 i sprzedawanych poza działalnością gospodarczą wykazujemy w poz 193 podatnik i w poz 194 podatnik małżonek Kwoty z końcówką poniżej 50 groszy pomijamy a kwoty 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnego złotego Więcej o opodatkowaniu przychodu ze zbycia nieruchomości przeczytać można tutaj Jeżeli dochody takie wykazaliśmy np w PIT 36L nie wykazujemy ich w PIT 36 itd W poz 195 podatnik i w poz 196 podatnik małżonek należy wykazać podatek od dochodu opodatkowanego w sposób zryczałtowany w sytuacji gdy płatnik nie pobrał podatku Dotyczy to następujących dochodów dochody nierezydentów osób zamieszkałych za granicą z działalności wykonywanej osobiście określonej w art 13 pkt 2 i 6 9 ustawy o PIT w tym zlecenia dzieła kontrakty menadżerskie oraz z odsetek z praw autorskich lub z praw pokrewnych z praw do projektów wynalazczych znaków towarowych i wzorów zdobniczych w tym również ze sprzedaży tych praw z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego handlowego lub naukowego w tym także środka transportu oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej handlowej lub naukowej know how 20 przychodu z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej rozrywkowej lub sportowej wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 przychodu z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych 10 przychodu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej 10 przychodu z tytułu świadczeń doradczych księgowych badania rynku usług prawnych usług reklamowych zarządzania i kontroli przetwarzania danych usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze 20 przychodu dochody rezydentów osób zamieszkałych w Polsce z tytułu wygranych w konkursach grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową 10 wygranej nagrody z wyjątkiem wygranych w kasynach gry wideoloteriach grach na automatach grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych wygranych w grach liczbowych loteriach pieniężnych grze telebingo zakładach wzajemnych loteriach promocyjnych loteriach audioteksowych i loteriach fantowych jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 złotych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych np Lotto zawsze i tak pobiera podatek od wypłacanych nagród powyżej 2280 zł wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych ogłaszanych przez środki masowego przekazu prasa radio i telewizja oraz konkursach z dziedziny nauki kultury sztuki dziennikarstwa i sportu a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym stosunkiem pracy pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy 10 należności z wyjątkiem zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy 20 należności z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji organom kontroli skarbowej funkcjonariuszom celnym Straży Granicznej Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Służbie Wywiadu Wojskowego Żandarmerii Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu wypłacanych z funduszu operacyjnego 20 wynagrodzenia od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 75 dochodu z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych w wysokości 75 dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art 14 ust 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 2006 Dz U Nr 76 poz 804 i Nr 85 poz 925 20 przychodu dochody kapitałowe rezydentów osób zamieszkałych w Polsce 19 dochodu przychodu uzyskanego w Polsce z odsetek od pożyczek z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej np pożyczki prywatne nie na rzecz firm uzyskanego w Polsce z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskanego w Polsce z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą uzyskanego w Polsce z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego w Polsce od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych kwoty wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy w rozumieniu przepisów

  Original URL path: http://www.pit.pl/strona_4_PIT36_Dzialalnosc_gospodarcza_PITy_roczne_2008_5465.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive


 • Strona 5 - PIT36 - Działalność gospodarcza - PITy roczne 2008 - PIT-36
  roku podatkowego W poz 221 232 wpisujemy kwoty które zgodnie z przepisami podatnik małżonek powinien zapłacić a nie te które faktycznie wpłacił Podatek zaokrąglamy do pełnego złotego w ten sposób że końcówki 49 groszy i mniejsze pomijamy a końcówki 50 groszy i większe zaokrąglamy w górę do pełnego złotego M Odsetki naliczone zgodnie z art 22e ust 1 pkt 4 i ust 2 ustawy gwiazdka przy tytule części M oznacza iż urząd skarbowy może ściągać kwotę tych odsetek za pośrednictwem swoich egzekutorów M 1 Odsetki podatnik Poz 233 244 wypełnia podatnik prowadzący działalność gospodarczą działy specjalne produkcji rolnej czy wynajmujący prywatnie który zakupił środek trwały lub wartość niematerialną i prawną o wartości początkowej powyżej 3500 zł i nie zaliczył jej do majątku trwałego tylko wydatek wrzucił bezpośrednio w koszty Wtedy jeśli przed upływem roku zdecyduje się zaliczyć ten składnik majątku do majątku trwałego albo też minie rok i będzie musiał już to zrobić to w takiej sytuacji odprowadza się odsetki za zwłokę W terminie do 20 dnia miesiąca zaliczenia do majątku trwałego wpłacamy kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia w którym okres ich używania przekroczył rok albo gdy wcześniej sami ujęliśmy składnik majątku w ewidencji środków trwałych odsetki obliczone od różnicy pomiędzy wydatkiem zaliczonym w koszty a kwotą odpisów naliczoną przez okres faktycznego używania wynoszą 0 1 za każdy dzień Odsetki zaokrąglamy do pełnego złotego w ten sposób że końcówki 49 groszy i mniejsze pomijamy a końcówki 50 groszy i większe zaokrąglamy w górę do pełnego złotego Jeżeli na przykład wydatki wrzuciliśmy w koszty w marcu 2007 r ale przez rok nie zbyliśmy składnika majątku i nie zużył się to w 1 kwietnia 2008 r ujmujemy go w ewidencji środków trwałych W takim wypadku wpisujemy jedną kwotę odsetek w poz 236 kwiecień 2008 r która jest płatna do 21 kwietnia 2008 r 20 kwietnia 2008 r to niedziela W przypadku większej ilości składników majątku przypadających na dany miesiącu sumujemy odsetki już zaokrąglone odrębnie do każdego przypadku Więcej pozycji wypełniamy wtedy gdy zdarzenie opisane wyżej dotyczyć będzie większej ilości składników majątku przyjętych do ewidencji środków trwałych w różnych miesiącach 2008 r M 2 Odsetki małżonek Poz 245 256 wypełnia podatnik małżonek prowadzący działalność gospodarczą działy specjalne produkcji rolnej czy wynajmujący prywatnie który zakupił środek trwały lub wartość niematerialną i prawną o wartości początkowej powyżej 3500 zł i nie zaliczył jej do majątku trwałego tylko wydatek wrzucił bezpośrednio w koszty Wtedy jeśli przed upływem roku zdecyduje się zaliczyć ten składnik majątku do majątku trwałego albo też minie rok i będzie musiał już to zrobić to w takiej sytuacji odprowadza się odsetki za zwłokę W terminie do 20 dnia miesiąca zaliczenia do majątku trwałego wpłacamy kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia w którym okres ich używania przekroczył rok albo gdy wcześniej sami ujęliśmy składnik majątku w ewidencji środków trwałych odsetki obliczone

  Original URL path: http://www.pit.pl/strona_5_PIT36_Dzialalnosc_gospodarcza_PITy_roczne_2008_5478.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Strona 6 - PIT36 - Działalność gospodarcza - PITy roczne 2008 - PIT-36
  to być telefon mail fax itd Może to być wniosek określający sposób zwrotu nadpłaty przelew czy przekaz pocztowy niemniej jednak numer rachunku bankowego podajemy w formularzu NIP należy upewnić się czy podaliśmy aktualny Nowy adres do korespondencji również podajemy na formularzu NIP Więcej o zwrocie nadpłaty przeczytać można tutaj W poz 309 podajemy dane dotyczące celu przekazanego 1 Często organizacje pozarządowe wykonują różne działania a my chcielibyśmy wspomóc konkretną akcję W poz 310 wyrażamy zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego otrzymującej nasz 1 imienia nazwiska adresu oraz wysokości kwoty 1 Organizacja będzie wiedzieć że byliśmy darczyńcą Nie oznacza to jednak zgody na przetwarzanie czy dalsze udostępnianie przez organizację pożytku publicznego naszych danych osobowych w innym celu niż cel związany z otrzymaną darowizną z otrzymanym 1 podatku np podziękowanie R Informacje o załącznikach Poz 311 322 wypełniają podatnicy którzy dołączają do zeznania rocznego załączniki Nie dołączamy rachunków czy innych dowodów potwierdzających odliczenia ulgi itp W danej pozycji wpisujemy ilość załączników dołączonych do zeznania PIT B poz 311 to informacja o wysokości dochodu straty z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT D poz 312 to informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym PIT 2K poz 313 to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ulga budowlana odsetkowa PIT M poz 314 to informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców PIT O poz 315 to informacja o odliczeniach od dochodu przychodu i od podatku w roku podatkowym PIT ZG poz 316 to informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym PIT Z poz 317 to informacja o wysokości dochodu straty z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art 44 ust 7a ustawy kredyt podatkowy SSE R poz 318 to rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy Poz 319 wypełniają podatnicy zobowiązani do złożenia formularzy NIP NIP 1 działalność gospodarcza wykonywana osobiście albo NIP 3 działalność wykonywana w spółkach nie posiadających osobowości prawnej oraz pozostali podatnicy pracownicy zleceniobiorcy emeryci itd Zmiany zgłaszamy w terminie 14 lub 30 dni jednak jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej należy to zrobić wraz z zeznaniem rocznym PIT żeby zgadzały się takie dane jak adres miejsca zamieszkania dane kontaktowe czy numer rachunku bankowego Więcej na temat obowiązków NIP przeczytać można tutaj Poz 320 wypełniają podatnicy zobowiązani do złożenia sprawozdania finansowego czyli podatnicy prowadzący księgi rachunkowe pełną księgowość W przypadku spółek cywilnych i jawnych zeznanie składa się do urzędu właściwego według siedziby spółki jednak jeśli nie jest on właściwy dla celów PIT dla żadnego ze wspólników to wspólnicy wybierają który z nich dołączy sprawozdanie do swojego zeznania a jeśli nie wybiorą to składają je w urzędzie skarbowym właściwym dla pierwszego wspólnika w nazwie spółki Poz 320 nie dotyczy prowadzących kpir Poz 321 wypełniają podatnicy którzy wcześniej uzyskali stosowną decyzję porozumienie w sprawie cen transakcyjnych Więcej na ten temat tutaj Poz 322 wypełniają podatnicy którzy wybrali sposób rozliczeń wspólny albo jako osoby

  Original URL path: http://www.pit.pl/strona_6_PIT36_Dzialalnosc_gospodarcza_PITy_roczne_2008_5480.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • PIT36L - Podatek Liniowy - PITy roczne 2008 - PIT36L
  załączniki Bezpłatne SMS Opis deklaracji PIT 36L 5 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu poniesionej straty w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Objaśnienia PIT B 10 Informacja o wysokości dochodu straty z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT Z 2 Informacja o wysokości dochodu straty z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art 44 ust 7a ustawy PIT ZG 3 Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym NIP 1 5 Zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą NIP 3 4 Zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej Objaśnienia PITy i załączniki PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 28 PIT 16A PIT B PIT D PIT 2K PIT O PIT M PIT Z PIT ZG PIT 28A PIT 28B NIP 1 NIP 3 SSE R Sprawozd finans Sprawozd ceny trans Certyfikat rezydencji Artur M Brzeziński data utworzenia 2008 06 09 data modyfikacji 2012 04 10 Zobacz także Aktywne formularze Program PITy 2008 Urzędy skarbowe Interpretacje Artykuły prasowe Doradca podatkowy Odpowiedzi redakcji e Porady czytaj za darmo Odpowiedzi redakcji PIT pl na pytania podatkowe użytkowników Podatek liniowy i zerowy PIT 36L 2012 04 23 17 00 17 Czy zarejestrowany od listopada 2011 przedsiębiorca który nie rozpoczął działalność do tej pory ma obowiązek złożenia zerowej deklaracji PIT 36L Czy ma jeszcze jakieś obowiązki Odpowiedź Podatek dochodowy 2011 02 16 12 23 37 Czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą wykonujący pracę w jednym ze szpitali na zasadzie kontraktu może się rozliczać podatkiem liniowym Odpowiedź Rozliczenie roczne 2011 02 10 12 58 02 Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się podatkiem liniowym Za ubiegły rok dostałem PIT 11 wynikający z umowy zlecenia Jakie zeznanie należy złożyć do US za 2010 rok Odpowiedź Przejdź do darmowej bazy e

  Original URL path: http://www.pit.pl/pit36l_podatek_liniowy_pity_roczne_2008_pit36l_4812.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Strona 1 - PIT36L - Podatek Liniowy - PITy roczne 2008 - PIT36L
  nie zawierający ulicy a jedynie numer domu np Wilkanów 113 pozycji tej nie wypełniamy W poz 16 podajemy numer posesji zgodnie z oficjalnym zapisem czyli raczej 6 8 zamiast 6 8 W poz 17 podajemy numer lokalu dotyczy to budynków wielorodzinnych W przypadku domków jednorodzinnych pozycji tej nie wypełniamy W poz 18 podajemy miejscowość w przypadku adresów wiejskich może to być miejscowość nie będąca siedzibą gminy W poz 19 podajemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej Zdarza się czasem że kod pocztowy w spisie jest inny niż stosowany w praktyce Wiąże się to czasem z tym że nie wszystkie urzędy pocztowe mają swoich doręczycieli np w Kaliszu wlkp stosuje się kod 62 800 dla całego miasta choć w spisie kodów jest więcej W każdym razie kod powinien być zgodny z danymi z deklaracji NIP W poz 20 wpisujemy miejscowość w której znajduje się poczta dla danego kodu pocztowego Nie musi to być miejscowość w której jest dany adres ani nawet siedziba gminy Decyduje właściwość miejscowa urzędów pocztowych C Informacje dodatkowe W tej części podatnicy informują ogólnie o swojej sytuacji podatkowej Kwadracik w poz 21 zaznaczają podatnicy którzy zobowiązani byli do sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi Dokumentację taką sporządzają wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą dokonujący transakcji z członkami rodziny czy podmiotami powiązanymi kapitałowo firmami z rajów podatkowych itp o wartości rocznej powyżej 20 30 czy 50 tys euro w zależności od sytuacji O podmiotach powiązanych przeczytać można tutaj Kwadracik w poz 22 zaznaczają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą korzystający z tzw kredytu podatkowego w ciągu ostatnich pięciu lat i w roku 2008 dokonują doliczeń W takim wypadku w poz 23 należy podać rok korzystania z kredytu podatkowego Nieco informacji o kredycie podatkowym znaleźć można tutaj D Dochody straty ze źródeł przychodów W przypadku dochodów zagranicznych jeżeli do dochodów uzyskanych za granicą ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego opodatkowanie w Polsce to dochody te wpisujemy w części D jednak podatek zapłacony za granicą wykazujemy nie w części D ale w części G Więcej o ww metodach można przeczytać tutaj W poz 24 25 26 i 27 wpisać należy odpowiednio przychód koszty uzyskania przychodu oraz dochód lub stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych na księdze przychodów i rozchodów zgodnie z wyliczeniem sporządzonym w księdze na zakończenie roku podatkowego Więcej na ten temat tutaj Dane przenosimy z poz 53 56 PIT B w którym sumujemy przychody z działalności indywidualnej i z udziałów w spółkach nie posiadających osobowości prawnej cywilnych jawnych Podatnicy korzystający z kredytu podatkowego więcej na ten temat tutaj przenoszą kwoty z części B 4 i C 3 PIT Z W poz 24 wpisujemy w szczególności również przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych w związku z art 7 ust 19 i 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz U Nr 104 poz 1104 z późn zm W poz 28 wpisujemy należne zaliczki na podatek dochodowy z działalności

  Original URL path: http://www.pit.pl/strona_1_PIT36L_Podatek_Liniowy_PITy_roczne_2008_5482.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Strona 2 - PIT36L - Podatek Liniowy - PITy roczne 2008 - PIT36L
  można zawsze aktualny wskaźnik odliczenia składek ZUS W poz 52 wpisujemy kwotę ulgi abolicyjnej dotyczy ona uzyskujących dochody za granicą Więcej o uldze abolicyjnej znaleźć można tutaj Odliczenie z poz 52 nie może przekroczyć kwoty z poz 49 pomniejszonej o kwotę z poz 50 I Obliczenie zobowiązania podatkowego W poz 53 wpisujemy kwotę obliczoną w sposób następujący Poz 49 poz 50 poz 52 W poz 54 podatnik wpisuje kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego przy likwidacji działalności gospodarczej w grudniu roku 2008 Zryczałtowany podatek podajemy bez zaokrągleń Więcej na temat likwidacji firmy i remanentu znaleźć można tutaj W poz 55 sumujemy kwoty Poz 55 poz 53 poz 54 Wynik zaokrąglamy do pełnego złotego w ten sposób że końcówki poniżej 50 groszy pomijamy a końcówki 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnego złotego Na przykład 190 49 zł daje 190 zł a 190 50 zł daje 191 zł W poz 56 wpisujemy sumę należnych zaliczek czyli sumę kwot Poz 56 poz 28 poz 33 Jeżeli kwota z 55 jest większa od kwoty z poz 56 wówczas w poz 57 wpisujemy różnicę jeżeli kwota z poz 56 jest większa od kwoty z poz 55 wówczas różnicę wpisujemy do poz 58 J Kwota do zapłaty nadpłata W poz 59 należy wpisać sumę zaliczek faktycznie zapłaconych przez podatnika Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2007 2008 i sprzedawanych poza działalnością gospodarczą wykazujemy w poz 60 Kwoty z końcówką poniżej 50 groszy pomijamy a kwoty 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnego złotego Więcej o opodatkowaniu przychodu ze zbycia nieruchomości przeczytać można tutaj Jeżeli dochody takie wykazaliśmy w PIT 36 nie wykazujemy ich w PIT 36L itd W poz 61 należy wykazać podatek od dochodu opodatkowanego w sposób zryczałtowany w sytuacji gdy płatnik nie pobrał podatku Dotyczy to następujących dochodów dochody nierezydentów osób zamieszkałych za granicą z działalności wykonywanej osobiście określonej w art 13 pkt 2 i 6 9 ustawy o PIT w tym zlecenia dzieła kontrakty menadżerskie oraz z odsetek z praw autorskich lub z praw pokrewnych z praw do projektów wynalazczych znaków towarowych i wzorów zdobniczych w tym również ze sprzedaży tych praw z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego handlowego lub naukowego w tym także środka transportu oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej handlowej lub naukowej know how 20 przychodu z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej rozrywkowej lub sportowej wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 przychodu z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych 10 przychodu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej 10 przychodu z tytułu świadczeń doradczych księgowych badania rynku usług prawnych usług reklamowych zarządzania i kontroli przetwarzania danych usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze 20 przychodu dochody rezydentów osób zamieszkałych w Polsce z tytułu wygranych w konkursach grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową 10 wygranej nagrody z wyjątkiem wygranych w kasynach gry wideoloteriach grach na automatach grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych wygranych w grach liczbowych loteriach pieniężnych grze telebingo zakładach wzajemnych loteriach promocyjnych loteriach audioteksowych i loteriach fantowych jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 złotych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych np Lotto zawsze i tak pobiera podatek od wypłacanych nagród powyżej 2280 zł wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych ogłaszanych przez środki masowego przekazu prasa radio i telewizja oraz konkursach z dziedziny nauki kultury sztuki dziennikarstwa i sportu a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym stosunkiem pracy pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy 10 należności z wyjątkiem zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy 20 należności z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji organom kontroli skarbowej funkcjonariuszom celnym Straży Granicznej Służbie Kontrwywiadu Wojskowego Służbie Wywiadu Wojskowego Żandarmerii Wojskowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu wypłacanych z funduszu operacyjnego 20 wynagrodzenia od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 75 dochodu z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych w wysokości 75 dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art 14 ust 2 ustawy z dnia 25 maja 2001 r o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 2006 Dz U Nr 76 poz 804 i Nr 85 poz 925 20 przychodu dochody kapitałowe rezydentów osób zamieszkałych w Polsce 19 dochodu przychodu uzyskanego w

  Original URL path: http://www.pit.pl/strona_2_PIT36L_Podatek_Liniowy_PITy_roczne_2008_5484.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • Strona 3 - PIT36L - Podatek Liniowy - PITy roczne 2008 - PIT36L
  r ale przez rok nie zbyliśmy składnika majątku i nie zużył się to w 1 kwietnia 2008 r ujmujemy go w ewidencji środków trwałych W takim wypadku wpisujemy jedną kwotę odsetek w poz 83 kwiecień 2008 r która jest płatna do 21 kwietnia 2008 r 20 kwietnia 2008 r to niedziela W przypadku większej ilości składników majątku przypadających na dany miesiącu sumujemy odsetki już zaokrąglone odrębnie do każdego przypadku Więcej pozycji wypełniamy wtedy gdy zdarzenie opisane wyżej dotyczyć będzie większej ilości składników majątku przyjętych do ewidencji środków trwałych w różnych miesiącach 2008 r M Należne zaliczki o których mowa w art 44 ust 1 ustawy dwie gwiazdki przy tytule części N oznaczają iż urząd skarbowy może ściągać kwotę zaliczek oraz odsetek od nich za pośrednictwem swoich egzekutorów Część M wypełniają podatnicy opłacający zaliczki z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkji zarówno miesięcznie jak i kwartalnie Nie wypełniają tej części podatnicy opłacający zaliczki z działalności gospodarczej naliczający zaliczki metodą uproszczoną więcej na temat zaliczek uproszczonych znaleźć można tutaj Podatnicy rozliczający się miesięcznie wypełniają każdą poz 93 104 Podatnicy rozliczający się kwartalnie wypełniają poz 95 98 101 i 104 Zaliczki należne zaokrąglamy w ten sposób że końcówki 49 groszy i mniej pomijamy a końcówki 50 groszy i więcej zaokrąglamy w górę do pełnej złotówki W części M wpisujemy jedynie zaliczki należne bez względu na to czy zostały opłacone N Wniosek o przekazanie 1 podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP Na tej stronie znaleźć można listę organizacji pożytku publicznego na którą można przekazać 1 podatku Co roku mamy nowa oficjalną listę ogłaszaną w Monitorze Polskim Od poz 105 wpisujemy nazwę organizacji dokładnie drukowanymi literami lub nie Do poz 106 wpisujemy nr KRS z zerami na początku lub bez W poz 107 wpisujemy kwotę obliczoną następująco kwotę z poz 55 dzielimy na 100 a wynik zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół np 1879 zł podatku dzielone na 100 to 18 79 zł i zaokrąglenie do 18 70 Jest to kwota 1 Warunkiem przekazania 1 jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego Jeżeli podatnik ma otrzymać zwrot wówczas kwota ta jest uznawana za zapłaconą Jeżeli ma dopłatę musi dokonać dopłaty bo 1 nie będzie przekazany Więcej o przekazaniu 1 przeczytać można tutaj Darowizny kwoty1 podatku dotyczą również pozycje 109 i 110 O Informacje uzupełniające W poz 108 wpisać można ważne informacje które podatnik pragnie przekazać w formie adnotacji na zeznaniu nie dopisujemy zatem nic np na marginesach PITa Może to być telefon mail fax itd Może to być wniosek określający sposób zwrotu nadpłaty przelew czy przekaz pocztowy niemniej jednak numer rachunku bankowego podajemy w formularzu NIP należy upewnić się czy podaliśmy aktualny Nowy adres do korespondencji również podajemy na formularzu NIP Więcej o zwrocie nadpłaty przeczytać można tutaj W poz 109 podajemy dane dotyczące celu przekazanego 1 Często organizacje pozarządowe wykonują różne działania a my

  Original URL path: http://www.pit.pl/strona_3_PIT36L_Podatek_Liniowy_PITy_roczne_2008_5485.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive

 • PIT37 - Praca, (nie działalność) - PITy roczne 2008 - rozliczenia PIT-37
  zajmujących się produkcją rolną zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego stypendiów przychodów z działalności wykonywanej osobiście m in z umów zlecenia kontraktów menedżerskich zasiadania w radach nadzorczych pełnienia obowiązków społecznych działalności sportowej przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym należności z umowy aktywizacyjnej Reklama nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych Każdy z wypełniających to zeznanie ma obowiązek spełniać wszystkie powyższe kryteria Jeżeli podatnik osiągnął choć jeden rodzaj dochodów który nie mieści się w PIT 37 wówczas wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej powinien ująć w PIT 36 PIT 37 już się wówczas nie składa Podatnik składający PIT 37 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT 37 również PIT 38 i PIT 28 w zależności od sytuacji zadaj pytanie wypełnij zeznanie PIT 37 i załączniki Bezpłatne SMS Opis deklaracji PIT 37 14 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu poniesionej straty w roku podatkowym Objaśnienia PIT 2K 5 Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT D 20 Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym załącznik do PIT 28 PIT 36 i PIT 37 Objaśnienia PIT O 16 Informacja o odliczeniach od dochodu przychodu i od podatku w roku podatkowym Objaśnienia NIP 3 4 Zgłoszenie identyfikacyjne zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej Objaśnienia PITy i załączniki PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 28 PIT 16A PIT B PIT D PIT 2K PIT O PIT M PIT Z PIT ZG PIT 28A PIT 28B NIP 1 NIP 3 SSE R Sprawozd finans Sprawozd ceny trans Certyfikat rezydencji Artur M Brzeziński data utworzenia 2008 06 09 data modyfikacji 2012 04 10 Zobacz także Aktywne formularze Program PITy 2008 Urzędy skarbowe Interpretacje Artykuły prasowe Doradca podatkowy Odpowiedzi redakcji e Porady czytaj za darmo Odpowiedzi redakcji PIT pl na pytania podatkowe użytkowników Renta z KRUS i praca jak rozliczyć PIT 2012 03 02 14 24 30 Pobieram rentę rodzinną za zmarłych rodziców z KRUSu Z tego co wiem to KRUS mnie sam rozlicza ale dodatkowo pracuję Czy muszę dzwonić do KRUSu by mnie nie rozliczali i na jednym PIT mam wszytko rozliczyć Czy może mnie KRUS Odpowiedź Giełda i praca 2010 12 23 17 16 10 Jaki pit powinienem złożyć jeśli w tym roku uzyskiwałem dochody z tytułu inwestycji na giełdzie oraz pracy umowa o pracę Odpowiedź Rozliczenie roczne i emerytura 2010 03 23 11 57 11 Podatnik prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym oraz osiąga przychód z tytułu emerytury Czy oba te źródła dochodów można połączyć w zeznaniu czy należy sporządzić osobne zeznania Czy podatnik może rozliczyć dochód z emerytury z żoną a osobno z działalności Odpowiedź Przejdź do darmowej bazy e porad Reklama Bezpłatny biuletyn O nas Reklama Współpraca Regulamin Kontakt Agencja interaktywna Wszelkie prawa zastrzeżone

  Original URL path: http://www.pit.pl/pit37_praca_nie_dzialalnosc_pity_roczne_2008_rozliczenia_pit37_4814.php (2012-06-12)
  Open archived version from archive