archive-pl.com » PL » O » ORIX.PL

Total: 121

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ustawa o podatku od towarów i usług - ORIX PL
  VAT nie więcej jednak niż 6 tys złotych Ograniczenie to dotyczy z pewnością wszystkich użytkowników tak zwanych aut z kratką najeży jednak mieć na uwadze iż ustawodawca nie posługuje się takim określeniem Jednocześnie w ustawie wskazano warunki zachowania dotychczasowego prawa do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z odpowiednich faktur wystawianych z tytułu leasingu takich samochodów umożliwiając w ten sposób dalsze odliczanie całości podatku VAT tym użytkownikom przedmiotowych pojazdów którym przysługiwało ono do dnia 31 grudnia 2010r Warunki te określono w sposób następujący 1 leasingobiorca do dnia 31 stycznia 2011r musi zarejestrować umowę leasingu w urzędzie skarbowym 2 w umowie leasingu nie dokonane zostaną jakiekolwiek zmiany mające wpływ na wysokość podatku Należy podkreślić że obowiązek rejestracji w takiej sytuacji dotyczył wszystkich umów leasingu zawartych do końca 2010r których przedmiotami były takie pojazdy a nie tylko tych które zawarte zostały w ostatnich miesiącach 2010r W w ograniczenia odliczania podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2012r nie dotyczą pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy van pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50 długości pojazdu dla obliczenia proporcji o której mowa w zdaniu poprzednim długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi

  Original URL path: http://www.orix.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Ustawa o rachunkowości - ORIX PL
  zgodnie z którą jedna ze stron zwana dalej finansującym oddaje drugiej stronie zwanej dalej korzystającym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków 1 przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu na który została zawarta 2 zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego po zakończeniu okresu na jaki została zawarta po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia 3 okres na jaki została zawarta odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego przy czym nie może być on krótszy niż 3 4 tego okresu Prawo własności przedmiotu umowy może być po okresie na jaki umowa została zawarta przeniesione na korzystającego 4 28 suma opłat pomniejszonych o dyskonto ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania przekracza 90 wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie 5 zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie 6 przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający 7 przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego Może on być używany wyłącznie przez korzystającego bez wprowadzania w nim istotnych zmian ust 5 29 W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków

  Original URL path: http://www.orix.pl/ustawa-o-rachunkowosci (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Słownik pojęć leasingowych - ORIX PL
  udzieloną przez korzystającego leasingobiorcę ściąganie należnych płatności z tytułu umowy leasingu bezpośrednio z rachunku bankowego korzystającego Jest to wygodna i szybka forma regulowania zobowiązań wynikających z umowy z którą wiąże się minimum formalności podpisanie specjalnej zgody na druku banku prowadzącego Państwa rachunek traktowana przez ORIX Polska S A również jako jedna z form zabezpieczenia kontraktu Należy mieć na uwadze jednak iż dana należność zostanie w ten sposób uregulowana tylko wówczas gdy w dacie złożenia przez ORIX Polska S A stosownej dyspozycji do banku klienta na rachunku klienta znajdować się będzie kwota w pełni wystarczająca do pokrycia danego wymagalnego zobowiązania np opłaty leasingowej za określony miesiąc Euribor stopa procentowa kredytów na rynku europejskim która jest ustalana o godzinie 11 00 czasu w Brukseli przez FBE Federation Bancaire de L Union Europeenne W ramach oferty ORIX polska S A Euribor stanowi jedna ze stawek bazowych w oparciu o którą obliczane jest wynagrodzenie wysokość opłat leasingowych należnych ORIX Polska S A z tytułu umowy w przypadku umów leasingu denominowanych w walucie EURO Finansujący inaczej leasingodawca ORIX Polska S A strona umowy leasingu w ramach której zobowiązuje się do nabycia Przedmiotu Leasingu od określonego Zbywcy i oddać ten przedmiot Korzystającemu leasingobiorcy do używania albo używania i pobierania pożytków w zamian za zapłatę ustalonego wynagrodzenia Określenie Finansujący jest zwrotem ustawowym tak nazwany został leasingodawca w Kodeksie Cywilnym Hipoteka prawo którym można obciążyć nieruchomość użytkowanie wieczyste spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego np z umowy leasingu na mocy którego wierzyciel np finansujący może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości Hipoteka jest jednym ze sposobów zabezpieczania umów leasingu stosowanych przez ORIX Polska S A Kaucja kwota wpłacana przez Korzystającego na zabezpieczenie jego zobowiązań z tytułu umowy leasingu W zależności od sytuacji finansowej Korzystającego i warunków transakcji ORIX Polska S A może uzależnić decyzję o zawarciu umowy leasingu od wpłaty kaucji przy czym może to być kaucja zwykła na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu opłat leasingowych i odszkodowań kaucja na zabezpieczenie odbioru przedmiotu leasingu kaucja na zabezpieczenie utraty wartości przedmiotu leasingu bądź inne Korzystający inaczej leasingobiorca strona umowy leasingu Podmiot któremu ORIX Polska S A jako Finansujący zobowiązuje się oddać Przedmiot Leasingu używania albo używania i pobierania pożytków w zamian za zapłatę ustalonego wynagrodzenia Określenie Korzystający jest zwrotem ustawowym tak nazwany został leasingobiorca w Kodeksie cywilnym Opłata Manipulacyjna kwota od zapłaty której uzależnione jest przystąpienie przez ORIX Polska S A do nabycia Przedmiotu Leasingu ORIX Polska S A pobiera Opłatę Manipulacyjną w sytuacjach szczególnych gdy w związku z zawarciem czy przygotowaniem umowy leasingu powstają jakieś dodatkowe niestandardowe koszty Opłata Manipulacyjna stanowi część wynagrodzenia należnego ORIX Polska S A z tytułu umowy leasingu jej zapłata powinna zostać dokonana najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem zawarcia przez ORIX Polska S A umowy ze Zbywcą przedmiotu Pierwsza Opłata Leasingowa kwota od zapłaty której uzależnione jest przystąpienie przez ORIX Polska S A do nabycia Przedmiotu Leasingu Korzystający zobowiązany

  Original URL path: http://www.orix.pl/slownik-pojec-leasingowych (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Leasing finansowy - ORIX PL
  Leasing finansowy w ORIX Polska S A jest udzielany do sfinansowania nabycia przez Klienta nowych i używanych przedmiotów według Klasyfikacji Środków Trwałych Przedmiotem leasingu operacyjnego są Pojazdy Maszyny i urządzenia Sprzęt biurowy Procedura leasingu finansowego ORIX dokonuje analizy kredytowej oraz podejmuje decyzję w oparciu o procedurę STANDARD lub uproszczone procedury finansowania QUICK CAR nowych oraz używanych samochodów pod warunkiem że pochodzą od Autoryzowanego Dealera osobowych i ciężarowych do 3 5T przy czym wiek używanego pojazdu plus okres leasingu nie może przekroczyć 8 lat QUICK MED nowych i używanych sprzętów medycznych wiek używanego sprzętu medycznego plus okres leasingu nie może przekroczyć 8 lat QUICK LEASE nowych maszyn i urządzeń oraz nowych i używanych wózków widłowych wiek wózka nie może przekroczyć 10 lat Okres trwania leasingu od 6 do 60 miesięcy Waluta transakcji PLN Pierwsza Opłata Leasingowa Depozyt od 0 do 45 VAT płatny z góry od wszystkich opłat leasingowych kapitał odsetki według stawki VAT adekwatnej do środka trwałego 8 lub 23 Oprocentowanie oparte na stałej i zmiennej stopie procentowej Raty równe degresywne sezonowe W związku ze zmianami w przepisach prawa odnośnie możliwości zaliczenia DP jednorazowo w koszty uzyskania przychodu istnieje możliwość zachowania korzyści podatkowych dla Korzystającego przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka transakcji

  Original URL path: http://www.orix.pl/leasing-finansowy (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Pożyczka - ORIX PL
  kredytu bankowego może służyć do sfinansowania zarówno środków trwałych jak i prawa do wartości niematerialnych Przedmiotem pożyczki mogą być Nowy sprzęt medyczny Oprogramowanie Sprzęt komputerowy Inne maszyny i urządzenia Pojazdy Procedura pożyczki ORIX dokonuje analizy kredytowej oraz podejmuje decyzję w oparciu o procedurę STANDARD lub Quick Med dla sprzętów medycznych Opłata wstępna płatna przez Klienta bezpośrednio na rachunek dostawcy Kwota pożyczki jest wypłacana przez ORIX bezpośrednio do Dostawcy Waluta transakcji

  Original URL path: http://www.orix.pl/pozyczka-52 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Finansowanie maszyn i urządzeń - ORIX PL
  renomowanych producentów jak Sodick Agie Charmilles DMG Trumpf Grob Mazak Erowa JSW Arburg Engel KraussMaffei Homag Bacci W ramach finansowania maszyn proponujemy leasing operacyjny finansowy oraz pożyczkę umowy w PLN oraz EUR prefinansowanie kosztu importu maszyn korzystne pakiety ubezpieczeń na zasadzie All risk udzielanie promes leasingowych dla wybranych maszyn wspólnie z wybranymi dostawcami tworzymy promocyjne warunki leasingu z sumą opłat od 100 do 105 Jeżeli są Państwo zaintersowani szczegółowymi warunkami

  Original URL path: http://www.orix.pl/finansowanie-maszyn-i-urzadzen (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Finansowanie projektów IT - ORIX PL
  całej wartości netto kosztów projektu IT licencje prace wdrożeniowe sprzęt Klienci mogą otrzymać bezpłatnie otwarty limit na umowy pożyczki do wysokości kosztu całego wdrożenia netto Możliwość negocjacji zabezpieczeń podpisywanych umów pożyczek Możliwość finansowania części projektu lub dodatkowych opcji w projekcie powodujących zmianę kosztów wdrożenia Jeżeli są Państwo zaintersowani szczegółowymi warunkami finansowania prosimy o kontakt z dedykowanymi pracownikami ORIX pod następującym numerem telefonu 502 436 477 502 436 452 lub pod

  Original URL path: http://www.orix.pl/finansowanie-projektow-it (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Oświetlenie LED - ORIX PL
  LED Wspólnie z partnerami handlowymi ORIX proponujemy kompleksową ofertę finansowania wraz z audytem energetycznym oraz dostawą urządzeń LED Jeżeli są Państwo zaintersowani szczegółowymi warunkami finansowania prosimy o kontakt z dedykowanymi pracownikami ORIX pod następującym numerem telefonu 502 436 477 502 436 452 lub pod adresem email W przypadku jeśli preferują Państwo kontakt z naszej strony wtedy prosimy o podanie Państwa numeru kontaktowego na poniższym formularzu Numer telefonu E mail Dodatkowe

  Original URL path: http://www.orix.pl/finansowanie-maszyn (2016-05-02)
  Open archived version from archive •