archive-pl.com » PL » O » ORIX.PL

Total: 121

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zarząd - ORIX PL
  2000 W tym samym czasie zarządzał aktywami Malezji związanymi z inwestycjami na rynku nieruchomości Następnie w latach 2000 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w ORIX Capital Market w Dallas W latach 2003 2005 był zastępca Prezesa w ORIX Financial Service w Atlancie gdzie odpowiadał za finansowanie sprzętu i leasing operacyjny Od 2005 roku zajął się inwestycjami w nieruchomości w Indiach i Rosji będąc na stanowisku Senior President of Global Business

  Original URL path: http://www.orix.pl/zarzad (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Oddziały w Polsce - ORIX PL
  usług ORIX Polska S A Historia Zarząd Oddziały w Polsce Strona główna O Firmie ORIX Polska S A Oddziały w Polsce Oddziały w Polsce ORIX Polska S A działa na terenia całej Polski w oparciu o główne centra regionalne powrót 2011 ORIX wszystkie prawa zastrzeżone Pomiń nawigacje ORIX GROUP ORIX Polska S A Oferta Strefa Klienta Kontakt Promocje ORIX Polska Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod

  Original URL path: http://www.orix.pl/oddzialy-w-polsce (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Zalety leasingu - ORIX PL
  leasingu Zalety leasingu Aspekt podatkowy możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu Leasing nie ogranicza możliwości skorzystania z tradycyjnych form finansowania inwestycji Łagodniejsze wymogi formalne niż w przypadku kredytu bankowego Krótki okres decyzyjny i krótszy czas uruchamiania finansowania Możliwość dostosowania harmonogramu spłat do indywidualnych potrzeb Korzystającego na przykład sezonowych przychodów Leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania a konsekwencji zakupu urządzeń z bieżących przychodów firmy W przypadku problemów finansowych możliwość przeniesienia praw i

  Original URL path: http://www.orix.pl/zalety-leasingu (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Leasing a kredyt - ORIX PL
  operacyjny podatkowo Leasing finansowy podatkowo Kredyt bankowy Gotówka Własność przedmiotu Leasingodawca finansujący Leasingodawca finansujący Klient korzystający Klient korzystający Koszty uzyskania przychodów dla leasingobiorców Cała opłata leasingowa netto Część odsetkowa opłaty leasingowej netto amortyzacja Odsetki amortyzacja Amortyzacja Wykazywanie majątku trwałego w bilansie Leasingobiorca Leasingobiorca Klient Klient Rozliczenie VAT VAT wg stawki podstawowej płatny od poszczególnych opłat leasingowych w terminie ich wymagalności VAT wg właściwej stawki od sumy wszystkich opłat leasingowych płatny

  Original URL path: http://www.orix.pl/leasing-a-kredyt (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Rodzaje leasingu - ORIX PL
  umowy nie może amortyzować przedmiotu leasingu przedmiot ten jest amortyzowany przez finansującego w ujęciu podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest jako usługa w związku z czym podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego zawartej z ORIX Polska S A i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań w niej określonych korzystający może wykupić przedmiot leasingu za kwotę odbiegającą od jego wartości rynkowej nie niższą jednak od tzw hipotetycznej wartości netto powiększona o należny podatek VAT Leasing finansowy Umowa leasingu finansowego w ujęciu podatkowym to umowa zawierana na czas określony przy czym w praktyce ORIX Polska S A czas ten wynosi minimum 6 miesięcy Najważniejsze konsekwencje podatkowe leasingu finansowego dla korzystającego są następujące przy założeniu że przedmiot leasingu używany jest przez niego w działalności gospodarczej opłaty leasingowe stanowią dla korzystającego koszty uzyskania przychodów jedynie w części odsetkowej korzystający w trakcie trwania umowy amortyzuje przedmiot leasingu w ujęciu podatku VAT leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów w związku z czym podatek VAT naliczany jest z góry od wszystkich rat leasingowych kapitał wraz z odsetkami Po zakończeniu umowy leasingu finansowego zawartej z ORIX Polska S A i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań w niej określonych korzystający może wykupić przedmiot leasingu za tzw symboliczną złotówkę Leasing złotówkowy Umowa leasingu złotówkowego to umowa w której zarówno wartość przedmiotu leasingu jak i wszelkie rozliczenia w ramach tej umowy określone są w walucie polskiej Leasing denominowany w walucie obcej Umowa leasingu denominowanego w walucie obcej leasingu walutowego to umowa w której wartość przedmiotu leasingu określona jest w danej walucie obcej np w EURO stanowiącej jednostkę rozrachunkową danej umowy Wszelkie płatności dokonywane są tu nadal w walucie polskiej z tym że wysokość określonych świadczeń wynagrodzenia należnego finansującemu ORIX Polska S A ustalona jest pierwotnie w walucie umowy i przeliczana na złotówki po kursie

  Original URL path: http://www.orix.pl/rodzaje-leasingu (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Kodeks cywilny - ORIX PL
  umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy a także naprawienia szkody Art 709 6 Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu w braku odmiennego postanowienia umownego koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach Art 709 7 1 Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania oraz ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy 2 Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy 3 Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy w zakresie określonym w 1 i 2 Art 709 8 1 Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy chyba że wady te powstały na skutek okoliczności za które finansujący ponosi odpowiedzialność Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne 2 Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą 3 Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy 4 Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy 5 W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy umowa leasingu wygasa Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat pomniejszonych o korzyści jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą Art 709 9 Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu a gdy umowa tego nie określa w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy Art 709 10 Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy Art 709 11 Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art 709 7 1 lub w art 709 9 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art 709 10 finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia Art 709 12 1 Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej 2 W razie naruszenia obowiązku określonego w 1 finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia Art 709 13 1 Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych 2 Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do

  Original URL path: http://www.orix.pl/kodeks-cywilny (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych - ORIX PL
  1178 11 do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art 23f 23h Art 23c Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu o której mowa w art 23b ust 1 finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy 1 przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art 19 2 kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto Art 23d 1 Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu o której mowa w art 23b ust 1 finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art 14 art 19 art 22 i art 23 2 Kwota wypłacona korzystającemu w przypadku określonym w ust 1 stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto 3 Kwota otrzymana przez korzystającego w przypadku określonym w ust 1 stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania Art 23e Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu o której mowa w art 23b ust 1 finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem tej umowy przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony tej umowy Art 23f 1 Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat o których mowa w art 23b ust 1 w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki 1 umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony 2 suma ustalonych w umowie leasingu opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 3 umowa zawiera postanowienie że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający 2 Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy Art 23g 1 Jeżeli są spełnione warunki o których mowa w art 23f ust 1 i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy 1 przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży także wtedy gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej 2 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu kosztem są jednak te wydatki

  Original URL path: http://www.orix.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-osob-fizycznych-i-prawnych (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych - ORIX PL
  określone w art 17f 17h Art 17c Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu o której mowa w art 17b ust 1 finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy 1 przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art 14 2 kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto Art 17d 1 Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu o której mowa w art 17b ust 1 finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art 12 16 2 Kwota wypłacona korzystającemu w przypadku określonym w ust 1 stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto 3 Kwota otrzymana przez korzystającego w przypadku określonym w ust 1 stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania Art 17e Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu o której mowa w art 17b ust 1 finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne będące przedmiotem tej umowy przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony tej umowy Art 17f 1 Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat o których mowa w art 17b ust 1 w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki 1 umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony 2 suma ustalonych w umowie leasingu opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 3 umowa zawiera postanowienie że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający 2 Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy Art 17g 1 Jeżeli są spełnione warunki o których mowa w art 17f ust 1 i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy 1 przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży także wtedy gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej 2 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej o której mowa w art 17a pkt 7 2 Jeżeli

  Original URL path: http://www.orix.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-osob-prawnych (2016-05-02)
  Open archived version from archive