archive-pl.com » PL » M » MEGA-KOLKA.PL

Total: 185

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zestawy do bram przesuwnych - Powered by BST
  TWORZYWOWE DO DUŻYCH OBCIĄŻEN KOŁA PLASTIK POLIURETAN DO 300 DO 500 KG KOŁA TWORZYWOWE POLIAMID POLIURETAN KOŁA TWORZYWOWO GUMOWE KOŁA TWORZYWOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLA TWORZYWOWE ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURE MAX 250 C KOLA ALUMINIOWO GUMOWE KOŁA ŻELIWNE Z POLIURETANEM DO DUZYCH OBCIĄZEŃ KOŁA PNEUMATYCZNE ROLKI DO WÓZKÓW PALETOWYCH KOŁA ALUMINIOWE max 320 C KOŁA DO KOSIARKI Promocje Zestawy do bram przesuwnych REKLAMA Zestawy do bram przesuwnych Wybierz podkategorie Wózki

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/kat/19/zestawy-do-bram-przesuwnych.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive • Klienta d wszelkie okoliczno ci uzasadniaj¹ce reklamacjê 5 Niezale nie procedury reklamacyjnej Konsument ma mo liwo æ skorzystania z pozas¹dowych sposobów rozpatrywania reklamacji W szczególno ci mo e uzyskaæ bezp³atn¹ pomoc w sprawie rozstrzygniêcia sporu miêdzy Klientem a Sprzedawc¹ korzystaj¹c z bezp³atnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji spo³ecznej do której zadañ statutowych nale y ochrona konsumentów oraz zwracaj¹c siê do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej UPRAWNIENIE KLIENTA DO ODST PIENIA OD UMOWY 1 Klient jest uprawiony do odst¹pienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyj¹tkiem kosztów okre lonych poni ej w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszed³ w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna ni przewo nik i wskazana przez Klienta wesz³a w posiadanie produktu 2 Do zachowania terminu wystarczy wys³anie o wiadczenia przed jego up³ywem Aby skorzystaæ z prawa odst¹pienia od umowy Klient powinien poinformowaæ Sprzedawcê o swojej decyzji o odst¹pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o wiadczenia na przyk³ad w formie pisma wys³anego poczt¹ faksem lub poczt¹ elektroniczn¹ Odst¹pienie mo e byæ dokonane w szczególno ci przez wype³nienie formularza stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do regulaminu znajduj¹cy siê poni ej 3 Klient mo e skorzystaæ ze wzoru formularza odst¹pienia od umowy jednak nie jest to obowi¹zkowe Klient mo e równie wype³niæ i przes³aæ formularz odst¹pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o wiadczenie drog¹ elektroniczn¹ na adres biuro mega kolka pl W takim wypadku Klientowi zostanie niezw³ocznie przes³ane drog¹ elektroniczn¹ potwierdzenie otrzymania informacji o odst¹pieniu od umowy 4 Aby zachowaæ termin do odst¹pienia od umowy wystarczy aby Klient wys³a³ informacjê dotycz¹c¹ wykonania przys³uguj¹cego mu prawa odst¹pienia od umowy przed up³ywem terminu do odst¹pienia od umowy 5 W przypadku odst¹pienia od umowy Klientowi zwrócone zostan¹ wszystkie otrzymane p³atno ci w tym koszty dostarczenia produktu z wyj¹tkiem dodatkowych kosztów wynikaj¹cych z wybranego sposobu dostarczenia innego ni najtañszy zwyk³y sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcê niezw³ocznie a w ka dym przypadku nie pó niej ni 14 dni od dnia w którym Sprzedawca zosta³ poinformowany o odst¹pieniu od umowy 6 Zwrot p³atno ci zostanie dokonany przy u yciu takich samych sposobów p³atno ci jakie zosta³y przez Klienta u yte w pierwotnej transakcji chyba e Klient wyra nie zgodzi³ siê na inne rozwi¹zanie Klient w ka dym przypadku nie ponosi adnych op³at w zwi¹zku z tym zwrotem 7 Sprzedawca mo e wstrzymaæ siê ze zwrotem p³atno ci do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odes³ania w zale no ci od tego które zdarzenie nast¹pi wcze niej 8 Produkt powinien byæ odes³any lub przekazany Sprzedawcy niezw³ocznie a w ka dym razie nie pó niej ni 14 dni od dnia w którym Klient poinformowa³ o odst¹pieniu od umowy Termin jest zachowany je eli Klient ode le produkt przed up³ywem terminu 14 dni 9 Klient ponosi bezpo rednie koszty zwrotu produktu W przypadku produktów które nie mog¹ byæ odes³ane w zwyk³ym trybie w szczególno ci ze wzglêdu na ich gabaryty koszt odes³ania produktu bêdzie wy szy ni zwyk³a przesy³ka pocztowa 10 Klient odpowiada za

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/mega_kolka/Regulamin%20Sklepu%202015-02-13.txt (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • MEGA Zbigniew Jarguz - Powered by BST
  TEMPERATURE MAX 250 C KOLA ALUMINIOWO GUMOWE KOŁA ŻELIWNE Z POLIURETANEM DO DUZYCH OBCIĄZEŃ KOŁA PNEUMATYCZNE ROLKI DO WÓZKÓW PALETOWYCH KOŁA ALUMINIOWE max 320 C KOŁA DO KOSIARKI Promocje Zestawy do bram przesuwnych REKLAMA KOŁA METALOWO GUMOWE Koła metalowo gumowe CH10 CH10 5 78 PLN 4 92 PLN Magazyn jest Poleć znajomemu Negocjuj cenę Zapytaj o towar Dodaj do listy życzeń Towar w promocji Opis towaru Inne produkty z kategorii

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/towar/527/ch10.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • MEGA Zbigniew Jarguz - Powered by BST
  POLIAMID POLIURETAN KOŁA TWORZYWOWO GUMOWE KOŁA TWORZYWOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLA TWORZYWOWE ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURE MAX 250 C KOLA ALUMINIOWO GUMOWE KOŁA ŻELIWNE Z POLIURETANEM DO DUZYCH OBCIĄZEŃ KOŁA PNEUMATYCZNE ROLKI DO WÓZKÓW PALETOWYCH KOŁA ALUMINIOWE max 320 C KOŁA DO KOSIARKI Promocje Zestawy do bram przesuwnych REKLAMA KOŁA ELASTYCZNE NIEBIESKIE Koła elastyczne w obudowach skrętmych 15BZH 15BZH 17 22 PLN Magazyn jest Poleć znajomemu Negocjuj cenę Zapytaj o

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/towar/602/15bzh.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • MEGA Zbigniew Jarguz - Powered by BST
  KOLA TWORZYWOWE DO DUŻYCH OBCIĄŻEN KOŁA PLASTIK POLIURETAN DO 300 DO 500 KG KOŁA TWORZYWOWE POLIAMID POLIURETAN KOŁA TWORZYWOWO GUMOWE KOŁA TWORZYWOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLA TWORZYWOWE ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURE MAX 250 C KOLA ALUMINIOWO GUMOWE KOŁA ŻELIWNE Z POLIURETANEM DO DUZYCH OBCIĄZEŃ KOŁA PNEUMATYCZNE ROLKI DO WÓZKÓW PALETOWYCH KOŁA ALUMINIOWE max 320 C KOŁA DO KOSIARKI Promocje Zestawy do bram przesuwnych REKLAMA Logowanie Adres e mail Hasło PROMOCJE

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/logowanie.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • MEGA Zbigniew Jarguz - Powered by BST
  ŻELIWNE Z POLIURETANEM DO DUZYCH OBCIĄZEŃ KOŁA PNEUMATYCZNE ROLKI DO WÓZKÓW PALETOWYCH KOŁA ALUMINIOWE max 320 C KOŁA DO KOSIARKI Promocje Zestawy do bram przesuwnych REKLAMA Rejestracja Krok 1 z 2 wypełnij formularz Pola oznaczone muszą zostać wypełnione Dane do logowania Nazwa użytkownika Hasło Potwierdź hasło Dane kontaktowe Firma Imię Nazwisko Adres e mail Telefon wraz z nr kierunkowym Telefon kom Ulica nr domu nr mieszkania Kod Miasto Kraj NIP

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/rejestracja.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • MEGA Zbigniew Jarguz - Powered by BST
  TWORZYWOWE DO DUŻYCH OBCIĄŻEN KOŁA PLASTIK POLIURETAN DO 300 DO 500 KG KOŁA TWORZYWOWE POLIAMID POLIURETAN KOŁA TWORZYWOWO GUMOWE KOŁA TWORZYWOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ KOLA TWORZYWOWE ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURE MAX 250 C KOLA ALUMINIOWO GUMOWE KOŁA ŻELIWNE Z POLIURETANEM DO DUZYCH OBCIĄZEŃ KOŁA PNEUMATYCZNE ROLKI DO WÓZKÓW PALETOWYCH KOŁA ALUMINIOWE max 320 C KOŁA DO KOSIARKI Promocje Zestawy do bram przesuwnych REKLAMA Odzyskiwanie hasła Proszę podać adres e mail

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/przypomnij.php (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • KOŁA METALOWO-GUMOWE - Koła metalowo-gumowe w obudowach skrętnych - Powered by BST
  mają bardzo szerokie zastosowanie Koła kółka metalowo gumowe wyróżniają się cichą pracą i nie niszczą podłoża Koła i kółka metalowo gumowe odporne są uderzenia i doskonale tłumią drgania CHM75MH Cena 9 23 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 75 mm z hamulcem średnica koła 75 mm wysokość zestawu 95 mm rozstaw otworów mocujących 60x50 mm dopuszczalny nacisk na koło 50 kg CHM72M Cena 8 36 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 75 mm średnica koła 75 mm wysokość zestawu 95 mm rozstaw otworów mocujących 60x50 mm dopuszczalny nacisk na koło 50 kg CH3L Cena 14 76 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 80 mm średnica koła 80 mm wysokość zestawu 108 mm rozstaw otworów mocujących 80x60 mm dopuszczalny nacisk na koło 100 kg CH6H Cena 18 45 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 80 mm z hamulcem średnica koła 80 mm wysokość zestawu 108 mm rozstaw otworów mocujących 80x60 mm dopuszczalny nacisk na koło 100 kg CH15H Cena 13 28 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 100 mm z hamulcem średnica koła 100 mm wysokość zestawu 126 mm rozstaw otworów mocujących 80x60 mm dopuszczalny nacisk na koło 100 kg CH12 Cena 11 32 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 100 mm średnica koła 100 mm wysokość zestawu 126 mm rozstaw otworów mocujących 80x60 mm dopuszczalny nacisk na koło 100 kg CH22M Cena 12 92 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 125 mm średnica koła 125 mm wysokość zestawu 151 mm rozstaw otworów mocujących 80x60 mm dopuszczalny nacisk na koło 120 kg CH25MH Cena 15 99 PLN Koło metalowo gumowe w obudowie skrętnej 125 mm z hamulcem średnica koła 125 mm wysokość zestawu 151 mm rozstaw otworów mocujących 80x60 mm dopuszczalny nacisk na koło 120 kg CH45H Cena 27 06 PLN Koło metalowo gumowe

  Original URL path: http://www.mega-kolka.pl/pkat/1/kola-metalowo-gumowe-w-obudowach-skretnych.html (2016-05-02)
  Open archived version from archive