archive-pl.com » PL » I » IWAGO.PL

Total: 29

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IWaGO Polityka prywatności
  ywane do zidentyfikowania konkretnej osoby obejmuj ce mi dzy innymi imi i nazwisko adres domowy lub inny adres korespondencyjny adres poczty elektronicznej lub inne informacje umo liwiaj ce skontaktowanie si z dan osob Nadmieniamy jednocze nie e strony internetowe IWAGO Polska Sp z o o mo na przegl da bez podawania swoich personaliów W przypadku w którym zdecyduj si Pa stwo udost pni nam swoje dane osobowe dane te mog by wykorzystywane wy cznie w obr bie firmy IWAGO Polska Sp z o o lub mog by prezentowane naszym Partnerom Klientom oraz Dostawcom bez mo liwo ci ich przetwarzania oraz udost pniania osobom i podmiotom trzecim Bezpiecze stwo Niezale nie od tego gdzie s przechowywane dane osobowe w firmie IWAGO Polska Sp z o o lub przez inne podmioty dzia aj ce w jej imieniu zobowi zujemy si podj odpowiednie dzia ania maj ce na celu ich ochron przed nieupowa nionym dost pem lub ujawnieniem osobom trzecich Zasady prywatno ci dotycz ce dzieci Witryna www iwago pl nie jest przeznaczona dla dzieci W zwi zku z tym nie zamierzamy zbiera danych osobowych od osób poni ej 16 roku ycia Wyra enie zgody Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z

  Original URL path: http://www.iwago.pl/pp.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • IWaGO Zastrzeżenia prawne
  w celach komercyjnych kopiowana w ca o ci lub cz ci transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody IWAGO Polska Sp z o o IWAGO Polska Sp z o o na bie co aktualizuje informacje zawarte w serwisie jednak nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za dok adno aktualno oraz kompletno informacji przedstawionych na stronach serwisu Jednocze nie IWAGO zastrzega sobie prawo do wprowadzania

  Original URL path: http://www.iwago.pl/zp.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Technologia suchego lodu
  nie zalegaj one w trudno dost pnych miejscach nie przyspieszaj c mechanicznego zu ycia urz dze ani te nie wywo uj c korozji System suchego lodu to system obróbki strumieniowej wykorzystujacy staly dwutlenek w gla CO w formie granulatu lodu suchego grudki Zamro ony CO o tej samej wielko ci ziaren i wytrzyma o ci kierowany jest z du pr dko ci regulowan na czyszczon powierzchni i w ten sposób

  Original URL path: http://www.iwago.pl/tsl.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Wodne oczyszczanie wysokociśnieniowe
  nienie do 2500 bar Nasz serwis obejmuje doradztwo oraz wykonywanie us ug w nast puj cych ga ziach przemys u chemicznym petrochemicznym rafineryjnym eliwnym stalowym energetycznym papierowym budowlanym cementowym gospodarki komunalnej np oczyszczalnie i spalarnie mieci itp Wykonujemy takie prace jak przegl d techniczny konserwacja utrzymywanie sprawno ci maszyn i urz dze które si wi z procesem czyszczenia Poprzez rozs dne wykorzystanie zalet metody czyszczenia wod pod wysokim ci nieniem

  Original URL path: http://www.iwago.pl/wow.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Usługi
  ich czysto ci i sprawno ci Regularne czyszczenia i przegl dy umo liwiaj wykrycie i wyeliminowanie na czas nieprawid owo ci Minimalizowane jest w ten sposób ryzyko awarii które prowadz do kosztownych przestojów Czysto miejsca pracy znacz co poprawia bezpiecze stwo i higien pracy w zak adzie co przek ada si na bezpiecze stwo i efektywno pracy Jedynie regularne przegl dy i bie ca konserwacja s gwarancj sukcesu Zlecanie tej

  Original URL path: http://www.iwago.pl/pct.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Malowanie pasów i oznakowań
  w przypadku oznakowania poziomego i pionowego parkingów hal przemys owych magazynów miejsc postojowych i dróg dojazdowych Wsz dzie gdzie istotne jest bezpiecze stwo cz owieka oznakowanie takie umo liwia wytyczenie i wyró nienie poszczególnych stref komunikacyjnych Linie poziome w halach przemys owych sygnalizuj optycznie wydzielone ci gi piesze oraz porz dkuj zarówno miejsca postojowe jak i ci gi przeznaczone do ruchu ko owego Oznaczenia takie zapewniaj przejrzysto i zwi kszaj

  Original URL path: http://www.iwago.pl/mpio.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Oferta środków czystości Linker
  826 19 30 biuro iwago pl www iwago pl wysoka jako umiarkowana cena ochrona rodowiska szerokie zastosowanie bardzo wydajne koncentraty Jeste my przekonani e zarówno jako jak i ceny oferowanych przez nas produktów firmy Linker b d spelnia y Pa stwa oczekiwania Skrótowe opisy p ynów wed ug alfabetu Skrótowe opisy p ynów wed ug grup A B C D E F G H I L M N O P R S T U X Z A Karta produktu karta chrakterystyki Abfluß Free na zamówienie Aktiv Duftöl na zamówienie Aktivreiniger na zamówienie Algen Ex na zamówienie Alkohol Glanzreiniger na zamówienie Alkylat Konservierer na zamówienie Allzweckreiniger na zamówienie Alu und Metallreiniger na zamówienie Amin Polymer Grundreiniger na zamówienie AquaReg na zamówienie do góry B Karta produktu karta chrakterystyki Booster A na zamówienie Booster E 204 na zamówienie Booster E 205 na zamówienie Booster F42 na zamówienie Butox na zamówienie Bürogerätereiniger na zamówienie do góry C Karta produktu karta chrakterystyki CeOdee Porenfüller na zamówienie CeOdee Super Metallic na zamówienie CeOdee Super Siegel na zamówienie Chlor Fix Reiniger na zamówienie Citronia na zamówienie Colamin Kraftreiniger na zamówienie do góry D Karta produktu karta chrakterystyki Der grüne Blitzreiniger na zamówienie Dispersionsfarblöser na zamówienie do góry E Karta produktu karta chrakterystyki Eloxalreiniger na zamówienie Emulsionstrenner na zamówienie Expressreiniger na zamówienie do góry F Karta produktu karta chrakterystyki Fassaden Neu na zamówienie Fensterklar na zamówienie Florisal Grundreiniger na zamówienie do góry G Karta produktu karta chrakterystyki Geruchsloser Schnellreiniger na zamówienie Glanzreiniger na zamówienie do góry H Karta produktu karta chrakterystyki H4S Sanitärgrundreiniger na zamówienie Handreinigungs Konzentrat na zamówienie Handwaschpaste na zamówienie HD Reiniger na zamówienie do góry I Karta produktu karta chrakterystyki IGL Selbstglanzwachs Extra na zamówienie Inhibitor Sanitär na zamówienie Intensiv Vorreiniger B4C na zamówienie ISO Klarglanz na zamówienie do góry L Karta produktu karta

  Original URL path: http://www.iwago.pl/oferta.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Ogólne warunki handlowe Linker
  ce ceny warto zamówienia ca kowity koszt dostawy czas realizacji zamówienia forma p atno ci dane zamawiaj cego adres wysy ki dane do faktury b Przyj cie zamówienia potwierdzane b dzie najpó niej nast pnego dnia roboczego przypadaj cego po dniu z o enia zamówienia z wyj tkiem sobót poczt elektroniczn na adres wskazany w zamówieniu lub telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu c W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nie cis o ci w tre ci potwierdzenia przyj cia zamówienia nale y skontaktowa si ze sprzedawc przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyja nienia sprawy d Zamówienie którego przyj cie nie zostanie potwierdzone w wymienionym wy ej terminie nale y uwa a za anulowane 3 DOSTAWA a Dostawy realizowane s za po rednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej b Dostawy towaru w cenie powy ej 2000 z otych netto przesy ka nie b dzie obci ona kosztem transportu c Koszt dostawy towaru w cenie nie przekraczaj cej 2000 z otych netto ponosi klient Koszt dostawy towaru w przypadku firmy kurierskiej b dzie obliczony zgodnie z obowi zuj cym cennikiem wybranego kuriera Sposób dostawy towaru okre lony b dzie w trakcie uzgadniania zamówienia d Dor czenie zamówionego towaru realizowane jest bez gwarancji okre lonej godziny dostawy zgodnie z obowi zuj cym przepisami wybranej Firmy realizuj cej dostawy e Przed odebraniem dostawy Klient zobowi zany jest sprawdzi czy opakowanie nie uleg o uszkodzeniu w transporcie W przypadku gdy opakowanie przesy ki nosi znamiona uszkodzenia nale y nie przyjmowa przesy ki i w obecno ci kuriera sporz dzi protokó szkody oraz skontaktowa si jak najszybciej ze sprzedawc w celu wyja nienia sprawy Sprawdzenie przesy ki przy odbiorze jest niezb dnym warunkiem uwzgl dnienia ewentualnych roszcze Klienta z tytu u uszkodzenia czy kradzie y dostawy w transporcie f Odbiór przesy ki nale y pokwitowa kurierowi w asnor cznym podpisem i piecz tk Po pokwitowaniu i ewentualnej zap acie za odbierany towar mo na otworzy przesy k Po dor czeniu przesy ki wszelkie ryzyko zwi zane z uszkodzeniem lub utrat przesy ki przechodz na kupuj cego 4 SPOSÓB I TERMIN P ATNO CI a Podstaw przyj cia zamówienia jest wp ata ustalonej przez Sprzedaj cego zaliczki Podstaw ko cowej zap aty jest wystawiona przez Sprzedawc faktura VAT b W przypadku cz ciowego wykonania umowy sprzeda y lub zamówienia cz ciowego odbioru odbiorca jest zobowi zany dokona zap aty odpowiedniej do stopnia realizacji umowy sprzeda y lub zamówienia c Zap ata nast puje przelewem lub gotówk najpó niej w dniu odbioru towaru Je eli Sprzedawca realizuje dowód zamówionego towaru do Odbiorcy gotówkowa zap ata ko cowa nast puje do r k kierowcy dostarczaj cego towar do Odbiorcy d W przypadku odmowy zap aty faktury przez Odbiorc w chwili odbioru towaru Sprzedawca zwolniony jest z jakichkolwiek zobowi za wobec Odbiorcy e Zaplata faktury po odbiorze jest mo liwa wy cznie w przypadku takiego zastrze enia w umowie sprzeda y lub na przyj tym zamówieniu f W przypadku opó nienia w zap acie Sprzedawcy przys uguje odszkodowanie

  Original URL path: http://www.iwago.pl/warunkihandlowelinker.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive