archive-pl.com » PL » I » IWAGO.PL

Total: 29

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • IWaGO Strona Główna
  obejmuje mi dzy innymi przyjazne rodowisku czyszczenie przemys owe suchym lodem wodne oczyszczanie wysokoci nieniowe ci cie strumieniem wody czyszczenie najnowocze niejsz technik ssania i utylizacji Czyszczenie suchym lodem zast puje w du ym stopniu dotychczasowe metody czyszcz ce jak obróbka strumieniowa piaskiem lub szk em b d te wykorzystanie chemicznych rozpuszczalników przy jednoczesnej redukcji zabiegów utylizacyjnych i procesów recyclingowych Wykorzystywane przez nas technologie maj zastosowanie m in w przemy

  Original URL path: http://www.iwago.pl/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • IWaGO Strona Główna
  obejmuje mi dzy innymi przyjazne rodowisku czyszczenie przemys owe suchym lodem wodne oczyszczanie wysokoci nieniowe ci cie strumieniem wody czyszczenie najnowocze niejsz technik ssania i utylizacji Technologia suchego lodu zast puje w du ym stopniu dotychczasowe metody czyszcz ce jak obróbka strumieniowa piaskiem lub szk em b d te wykorzystanie chemicznych rozpuszczalników przy jednoczesnej redukcji zabiegów utylizacyjnych i procesów recyclingowych Wykorzystywane przez nas technologie maj zastosowanie m in w przemy

  Original URL path: http://www.iwago.pl/glowna.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO O nas
  c ofert W przypadku zainteresowania wspó prac prosimy o kontakt Kontakt IWAGO Polska Sp z o o Al Krakowska 110 114 02 275 Warszawa tel 48 22 828 26 17 18 fax 48 22 826 19 30 biuro iwago pl www iwago pl Jakie s nasze mocne strony innowacyjno elastyczne reagowanie na zmieniaj ce si wymagania zwarta hierarchia firmy w zwi zku z tym krótka droga decyzyjna bardzo dobra znajomo przedmiotu dzia ania du a wydajno wysoko wykwalifikowani pracownicy ISO 9001 2000 ISO 14001 WHG 19 I stosowanie wymogów bezpiecze stwa pracy wed ug normy SCC oraz higieny pracy zgodnie z koncepcj HACCP ubezpieczenie od odpowiedzialno ci w wysoko ci 10 mln euro Jakich us ug mog oczekiwa nasi Klienci z zakresu czyszczenia czyszczenie suchym lodem czyszczenie wysokoci nieniowe do 2500 bar czyszczenie strumieniem sody czyszczenie taborów kolejowych od A do Z czyszczenie wewn trzne kot ów zbiorników czyszczenie wszelkiego rodzaju instalacji lakierniczych czyszczenie maszyn produkcyjnych we wszystkich ga ziach przemys u po po arowa renowacja poci gów technologi suchego lodu stosowanie maszyn czyszcz cych p ynami oraz rodkami chemicznymi czyszczenie i odkurzanie hal z zastosowaniem umiej tno ci alpinistycznych oraz rusztowa czyszczenie manualne czyszczenie podstawowe utrzymywanie czysto ci bogata

  Original URL path: http://www.iwago.pl/onas.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Usługi
  owe czyszczenie techniczne Czyszczenie suchym lodem Wodne oczyszczanie wysokoci nieniowe Czyszczenie manualne Doczyszczanie posadzek i elewacji Malowanie linii Dalsze obszary dzia alno ci Pa stwo okre lacie zakres prac My proponujemy us ugi kompleksowe pakiety us ug b d specjalistyczne spe niaj ce indywidualne oczekiwania Klienta Ch tnie stworzymy dla Pa stwa niewi c ofert W przypadku zainteresowania wspó prac prosimy o kontakt strona g ówna o nas certyfikaty us

  Original URL path: http://www.iwago.pl/uslugi.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Referencje Linker
  wapienia kamienia resztki myd a i t usty brud Do tworzyw odpornych na dzia anie kwasów n p p ytek umywalek wanien stali szlachetnej muszli klozetowych i powierzchni z tworzywa sztucznego Algen Ex Zwalcza algi mchy na powierzchniach zewn trznych tj beton szk o ceg a wapienno piaskowa tynk ceramika kamie naturalny Do fasad pomników rze b p askich dachów i cie ek Kontakt IWAGO Polska Sp z o o Al Krakowska 110 114 02 275 Warszawa tel 48 22 828 26 17 18 fax 48 22 826 19 30 biuro iwago pl www iwago pl Historia Przedsi biorstwo istniej ce od ponad 100 lat z siedzib w Wuppertalu Pocz tkowo jako firma Paul Portmann pó niej obj ta przez Georga Ericha Linkera I tak ju od 50 lat funkcjonuje pod nazw Ing G Linker GmbH Chemische Fabrik W latach siedemdziesi tych w Sprockhövel w Westfalii powsta nowy oddzia z w asnym zak adem produkcyjnym i laboratoriami Od roku 1988 przedsi biorstwo prowadzone jest przez Christiana Linkera W 2006r powi kszono obszar przedsi biorstwa o 5 hektarów z my l o zwi kszeniu produkcji Dzia alno 250 rodzajów rodków do czyszczenia budynków wewn trz i na zewn trz Ponad 300

  Original URL path: http://www.iwago.pl/scl.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Praca
  us ugi rodki chemiczne Linker praca mapa serwisu kontakt strona g ówna praca Brak aktualnych ofert pracy strona g ówna o nas certyfikaty us ugi rodki chemiczne Linker praca mapa serwisu kontakt Copyright 2007 IWAGO Polska Sp z o o

  Original URL path: http://www.iwago.pl/praca.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Kontakt
  tel 48 22 828 26 17 18 fax 48 22 826 19 30 biuro iwago pl www iwago pl mapa dojazdu KRS 0000225104 NIP 526 278 28 51 REGON 015791790 KONTO BZWBK 72 1090 1694 0000 0001 0274 5825 strona

  Original URL path: http://www.iwago.pl/kontakt.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • IWaGO Intern. Holding GmbH & Co.KG
  Niemczech Dortmund Emden Leipzig Berlin Rastatt Stuttgart Braunschweig Düsseldorf Frankfurt Marl Rheine Wolfsburg Oddzia y za granic Belgia Gent Halen Brazylia Hiszpania Holandia Heerlen Luxemburg Polska Warszawa Zabrze Przedsiebiorstwa wchodz ce w sk ad holdingu Indutec Wasser Höchstdruck Service GmbH Co KG WHS woda serwis wysokoci nieniowy specjalizuje si w pracy przy u yciu wody pod ci nieniem w tym ci ciem strumieniem wody oraz usuwaniem materia ów i cieczy przy u yciu pojazdów wyposa onych w pomp do ssania Ponadto firma dzia a w przemy le chemicznym poligraficznym spo ywczym oraz w elektrowniach i elektrociep owniach Kontakt Wasser Höchstdruck Service GmbH Co KG Zeißstraße 22 24 D 50171 Kerpen Erft Telefon 49 0 22 37 56 16 0 Telefax 49 0 22 37 56 16 70 e mail info indutec holding de S M jest wiod cym wiadczeniodawc w obszarze czyszczenia przemys owego jak i czyszczenia urz dze przemys owych Firma dzia a w przemy le maszynowym motoryzacyjnym poligraficznym oraz spo ywczym Ponadto zajmuje si konserwacj instalacji przemys owych Kotakt Industriedienstleistungen Stein Müller GmbH Zeißstraße 22 24 D 50171 Kerpen Erft Telefon 49 0 22 37 56 16 0 Telefax 49 0 22 37 56 16 70 e mail info indutec holding de Przedsi biorstwo zajmuje si produkcj dystrybucj i wiadczeniami serwisowymi sprz tu czyszcz cego pod og do którego nale m in odkurzacze przemys owe maszyny jednotarczowe oraz frezy pod ogowe Kontakt Reifa Müller GmbH Zeißstraße 22 24 D 50171 Kerpen Erft Telefon 49 0 22 37 56 16 0 Telefax 49 0 22 37 56 16 70 e mail info indutec holding de Dzi ki naszej siedzibie w Europie Po udniowej ca a paleta wiadczonych przez nas us ug jest dost pna na terenie Hiszpanii i Portugalii Kontakt Gigabar SL C Coronela Ibaibarriago 1 1 C 01080

  Original URL path: http://www.iwago.pl/holding.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive •