archive-pl.com » PL » H » HOSPICJUMLEBORK.PL

Total: 5

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku - Strona główna
  chorych i ich rodzin Od 2002 r prowadzimy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego Niesie on nieodpłatną pomoc w domu chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową Miesięcznie obejmujemy opieką około 50 pacjentów w Hospicjum Domowym Dla ubogich chorych oraz ich rodzin Stowarzyszenie stara się o wsparcie rzeczowe leki środki opatrunkowe paczki żywnościowe Co zrobić aby przekazać 1 podatku na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 W zeznaniu podatkowym podajemy numer KRS Stowarzyszenia 0000268942 1 podatku należnego na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego w którym jest składane zeznanie podatkowe Kto może przekazać 1 podatku na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19 procentowej stawki podatku 1 mogą przekazać również emeryci pod warunkiem jednak że samodzielnie wypełnią PIT 37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie Podobna zasada dotyczy osób które są rozliczane przez pracodawcę Dzięki uprzejmości firmy e file sp z o o już od dzisiaj możecie Państwo wypełnić swój PIT za pośrednictwem naszej strony internetowej

  Original URL path: http://www.hospicjumlebork.pl/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku - O nas
  ostatnim okresie życia Chorzy objęci opieką otrzymują pisemne informacje umożliwiające kontakt telefoniczny z personelem hospicjum jak też zalecenia medyczne W razie konieczności np przy trudnościach w opanowaniu objawów w warunkach domowych lub niemożności zapewnienia przez rodzinę odpowiedniej opieki istnieje możliwość umieszczenia chorego w jednym z Hospicjów Stacjonarnych znajdujących się w naszym województwie Warunkiem przyjęcia chorego do Hospicjum Domowego jest wyrażenie świadomej autonomicznej zgody na proponowaną opiekę przez chorego a jeżeli

  Original URL path: http://www.hospicjumlebork.pl/o-nas.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku - Statut
  większością głosów przy obecności przynajmniej 50 członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust 4 i 5 4 Na uzasadniony wniosek większością głosów można postanowić o przeprowadzeniu w danej sprawie głosowania tajnego 5 W razie obecności poniżej 50 uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu członkowie mogą podjąć decyzję o prawomocności uchwał po upływie 30 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia obrad 6 Członkowie władz Stowarzyszenia mogą kandydować ponownie bez ograniczeń 16 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków które może być zwyczajne lub nadzwyczajne 17 Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Do kompetencji Walnego Zebrania należy 1 Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia 2 Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej 3 Wybór Prezesa Wiceprezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 4 Ustalenie wysokości składek członkowskich 5 Nadanie godności członka honorowego 6 Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia 7 Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 8 Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia 18 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd 1 z własnej inicjatywy 2 na wniosek Komisji Rewizyjnej 3 na pisemny wniosek co najmniej 1 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane 19 1 Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami 2 Zarząd składa się z dwóch osób w tym Prezesa i Wiceprezesa 3 Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu 4 W przypadku śmierci ustąpienia bądź utraty członkowstwa w Zarządzie z innych przyczyn w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu osobowego Zarządu bądź wybór nowego Zarządu następuje w trybie określonym w 18 statutu 20 Do kompetencji Zarządu należy 1 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 2 Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w tym prowadzenie księgowości 3 Realizowanie uchwał Walnego Zebrania 4 Sporządzanie sprawozdań z działalności 5 Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia 6 Uchwalanie regulaminów wewnętrznych 7 Zwoływanie Walnych Zebrań 8 Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia 9 Tworzenie oraz znoszenie ośrodków Stowarzyszenia 10 Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjęcia kandydata na członka stowarzyszenia oraz wykluczenia ze stowarzyszenia 21 1 Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia 2 Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu 3 W razie nieobecności Prezesa obowiązki jego przejmuje Wiceprezes Zarządu 22 Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz 23 1 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków spośród których wybiera się przewodniczącego 2 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod kątem zgodności z obowiązującym prawem statutem oraz badanie sprawozdań finansowych Zarządu 3 Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności 4 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto a występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi b występowanie z wnioskiem o

  Original URL path: http://www.hospicjumlebork.pl/statut.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku - Historia
  sprawowanie tj uwzględniające obszary zarówno somatyczne jak i psychospołeczne oraz duchowe W tym znaczeniu opiekę paliatywną i opiekę hospicyjną traktuje się obecnie często jako synonim W 1999 r włączono oficjalnie opiekę paliatywną hospicyjną w struktury służby zdrowia a także utworzono nową szczegółową specjalizację lekarską medycynę paliatywną i specjalizację pielęgniarską opiekę paliatywną W chwili obecnej w Polsce opieka paliatywna hospicyjna jest realizowana w ok 500 placówkach Najpowszechniejszą najbardziej polecaną i najtańszą zarazem jest opieka domowa świadczona przez zespoły hospicyjne lekarz pielęgniarka wolontariusz ksiądz a także w razie potrzeby psycholog pracownik socjalny i fizjoterapeuta Założeniem idealnym jest aby w każdym powiecie tj w promieniu ok 30 km działał zespół tego typu Z radością można powiedzieć że w naszym województwie postulat ten jest bliski spełnienia Drugą formą działania jest poradnia medycyny paliatywnej świadcząca pomoc rodzinie chorych a także tym chorym których stan nie wymaga bardzo aktywnego działania Pozostałe dwie formy tzw oddział medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarne przeznaczone są dla tych osób które bądź to z przyczyn psychologiczno społecznych bądź też z powodu bardzo ciężkiego przebiegu choroby i trudności opanowania objawów nie mogą pozostawać w domu W Polsce umiera rocznie ok 320 tys osób z powodu chorób przewlekłych w tym ponad 80 tys z powodu nowotworów Coraz więcej ludzi w Polsce kwestionuje nieuchronność umierania w cierpieniu należy więc oczekiwać w najbliższym czasie zwiększenia nacisku opinii publicznej na rozpowszechnienie opieki paliatywnej i to świadczonej na dobrym poziomie To nakłada poważne obowiązki również na uczelnie medyczne zarówno w zakresie szkolenia kadry jak i wypracowywania nowych sposobów leczenia oraz rozwiązywania licznych problemów badawczych z tej dziedziny WAŻNE DATY DLA NASZEGO HOSPICJUM 1 01 2002 r rozpoczęcie działalności Hospicjum Domowego w Lęborku Założycielem i pierwszym Dyrektorem Duszpasterzem był o Zygmunt Tomporowski Podpisanie pierwszej umowy z NFZ wówczas Pomorską Regionalną Kasą Chorych oraz przekazanie przez Caritas Diecezji Pelplińskiej

  Original URL path: http://www.hospicjumlebork.pl/historia.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Hospicjum św. Franciszka z Asyżu w Lęborku - 1%
  chorych i ich rodzin Od 2002 r prowadzimy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej składający się z Hospicjum Domowego Niesie on nieodpłatną pomoc w domu chorym z zaawansowaną chorobą nowotworową Miesięcznie obejmujemy opieką około 50 pacjentów w Hospicjum Domowym Dla ubogich chorych oraz ich rodzin Stowarzyszenie stara się o wsparcie rzeczowe leki środki opatrunkowe paczki żywnościowe Co zrobić aby przekazać 1 podatku na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 W zeznaniu podatkowym podajemy numer KRS Stowarzyszenia 0000268942 1 podatku należnego na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej przekaże właściwy urząd skarbowy do lipca roku podatkowego w którym jest składane zeznanie podatkowe Kto może przekazać 1 podatku na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19 procentowej stawki podatku 1 mogą przekazać również emeryci pod warunkiem jednak że samodzielnie wypełnią PIT 37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie Podobna zasada dotyczy osób które są rozliczane przez pracodawcę Dzięki uprzejmości firmy e file sp z o o już od dzisiaj możecie Państwo wypełnić swój PIT za pośrednictwem naszej strony internetowej

  Original URL path: http://www.hospicjumlebork.pl/1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •