archive-pl.com » PL » H » HOSPICJUM-GORZOW.PL

Total: 202

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • REGULAMIN PORZĄDKOWY
  od 8 00 do 18 00 8 skreślony 9 1 Podstawowym zadaniem Działu Pobytu Dziennego jest sprawowanie opieki nad osobami chorymi na różnego rodzaju choroby powodujące często niezdolność do samodzielnej egzystencji uniemożliwiające ich rodzinom sprawowanie opieki nad tymi osobami w ciągu dnia 2 Strukturę organizacyjną Działu Pobytu Dziennego określa Regulamin organizacyjny 3 Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Dziale Pobytu Dziennego określają indywidualne zakresy czynności pracowników 4 Dział Pobytu Dziennego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 14 35 10 1 Do zadań Poradni Psychologicznej należy w szczególności 1 diagnoza realizowana poprzez prowadzenie badań psychologicznych 2 terapia psychologiczna dla dzieci i dorosłych w formie terapii indywidualnej grupowej i terapii rodzin 3 doradztwo w sytuacjach kryzysowych 4 prowadzenie doradztwa psychologicznego logopedycznego i pedagogicznego 5 prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych 6 podejmowanie działań profilaktycznych poprzez wygłaszanie prelekcji i prowadzenie warsztatów dla rodziców nauczycieli i uczniów w zakresie zapobiegania zjawiskom trudnym i niepowodzeniom szkolnym spowodowanym źle przeżywaną żałobą 7 prowadzenie działalności informacyjnej w tym udzielanie informacji o innych instytucjach specjalistycznych zajmujących się pomocą psychologiczno pedagogiczną o raz gromadzenie i udostępnianie przedmiotowych materiałów informacyjnych 2 Strukturę organizacyjną Poradni Psychologicznej określa Regulamin organizacyjny 3 Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Poradni Psychologicznej określają indywidualne zakresy czynności pracowników 4 Poradnia Psychologiczna czynna jest 1 w poniedziałki 13 00 19 30 2 we wtorki 13 00 19 30 3 w środy 12 00 20 00 4 w czwartki 8 00 16 00 5 w piątki 8 00 12 00 i 15 00 20 00 IV Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 11 1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym w Hospicjum Domowym i w Dziale Fizjoterapii odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego 2 W Hospicjum Domowym świadczenia zdrowotne udzielane są w domach pacjentów w pozostałych przypadkach wymienionych w ust 1 oraz w 4 ust 3 pkt 4 i 5 z zastrzeżeniem ust 3 w obiekcie hospicyjnym przy ul Stilonowej 21 w Gorzowie Wielkopolskim 3 Niektóre świadczenia rehabilitacyjne wykonywane przez Dział Fizjoterapii mają miejsce w domu pacjenta Udział ilościowy tych świadczeń w stosunku do wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych określają warunki kontraktu z NFZ 12 Każdy dział Hospicjum wymieniony w 4 ust 3 pkt 1 2 3 i 4 prowadzi dokumentację medyczną zgodną z wymaganiami NFZ przepisami wyższego rzędu i przepisami wewnętrznymi 13 Ustala się następujące stawki odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej 1 za 1 stronę wyciągu lub odpisu 6 zł 2 za 1 stronę kopii 0 6 zł 3 za sporządzenie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym 6 zł V Warunki współdziałania komórek organizacyjnych Hospicjum 14 1 Współdziałanie poszczególnych komórek organizacyjnych wymienionych w 4 ust 3 pkt 1 2 3 i 4 odbywa się na zasadzie wewnętrznej wymiany informacji na poziomie kierowników tych komórek pod nadzorem Kierownika do spraw medycznych Hospicjum 2 Współdziałanie komórek organizacyjnych wymienionych ust 1 a także w 4 ust 5 i w 4 ust 4 koordynowane jest przez Dyrektora Hospicjum VI Warunki współdziałania Hospicjum z innymi podmiotami realizującymi świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej 15

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=397:regulamin-porzadkowy&Itemid=519 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Kodeks Etyki Lekarskiej
  ich rodzin Pomoc chorym w stanach terminalnych Art 30 Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego się życia Art 31 Lekarzowi nie wolno stosować eutanazji ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa Art 32 1 W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych 2 Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych Transplantacja Art 33 Lekarz może pobierać komórki tkanki i narządy ze zwłok w celu ich przeszczepiania o ile zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu Art 34 Lekarz po stwierdzeniu śmierci mózgowej winien podtrzymywać funkcjonowanie komórek tkanek i narządów jeżeli mają one zostać przeszczepione Art 35 Lekarz nie może otrzymywać korzyści majątkowej lub osobistej za pobierane lub przeszczepiane komórki tkanki i narządy Art 36 Pobranie komórek tkanek lub narządów od żyjącego dawcy dla celów transplantacji może być dokonane tylko od dorosłego za jego pisemną zgodą w warunkach pełnej dobrowolności po uprzednim poinformowaniu go o wszelkich możliwych następstwach związanych z tym zabiegiem Pobranie od żyjącego dawcy narządu niezbędnego do życia jest niedopuszczalne Art 37 Pobranie szpiku od dziecka jest dozwolone za zgodą jego przedstawiciela ustawowego W przypadku osoby niepełnoletniej o ile jest ona zdolna do wyrażenia świadomej zgody powinno się uzyskać również jej zgodę Prokreacja Art 38 1 Lekarz powinien z poczuciem szczególnej odpowiedzialności odnosić się do procesu przekazywania życia ludzkiego 2 Lekarz powinien udzielać zgodnych z wiedzą medyczną informacji dotyczących procesów zapłodniania oraz metod regulacji poczęć uwzględniając ich skuteczność mechanizm działania i ryzyko 3 Lekarz ma obowiązek zapoznać pacjentów z możliwościami współczesnej genetyki lekarskiej a także diagnostyki i terapii przedurodzeniowej Przekazując powyższe informacje lekarz ma obowiązek poinformować o ryzyku związanym z przeprowadzeniem badań przedurodzeniowych Art 39 Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem Art 39a Lekarz nie może uczestniczyć w procedurach klonowania ludzi dla celów reprodukcyjnych lub terapeutycznych Zaświadczenia lekarskie Art 40 Wydawanie zaświadczeń lekarskich jest dozwolone jedynie na podstawie aktualnego badania lub odpowiedniej dokumentacji Art 41 Każde zaświadczenie lekarskie lub inny dokument medyczny powinien umożliwiać identyfikację lekarza który go wystawił Treść dokumentu powinna być zgodna z wiedzą i sumieniem lekarza Nie może być ona formułowana przez lekarza pod presją lub w oczekiwaniu osobistych korzyści Rozdział II Badania naukowe i eksperymenty biomedyczne Art 41a Lekarz przeprowadzający badania naukowe a w szczególności eksperymenty medyczne powinien przestrzegać norm i obowiązków wynikających z Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz ogólnie przyjętych zasad etyki badań naukowych 1 Art 42 Eksperymenty medyczne z udziałem człowieka mogą być przeprowadzane przez lekarza o ile służą poprawie zdrowia pacjenta biorącego udział w doświadczeniu lub wnoszą istotne dane poszerzające zakres wiedzy i umiejętności lekarskich Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy powinien być przeświadczony że spodziewane korzyści dla pacjenta przeważają w istotny sposób nad nieuniknionym ryzykiem Art 42a 1 Lekarz przeprowadzając eksperyment leczniczy nie może narażać pacjenta na ryzyko w istotnym stopniu większe niż to które grozi osobie nie poddanej temu eksperymentowi 2 Lekarz przeprowadzając eksperyment badawczy z udziałem człowieka może podejmować wyłącznie ryzyko minimalne Art 43 1 Od osoby która ma być poddana eksperymentowi medycznemu lekarz musi uzyskać zgodę po uprzednim poinformowaniu jej o wszystkich aspektach doświadczenia które mogą jej dotyczyć oraz o prawie do odstąpienia w każdym czasie od udziału w eksperymencie 2 Osoba wyrażająca zgodę na udział w eksperymencie nie może czynić tego pod wpływem zależności od lekarza czy pozostawania pod jakąkolwiek presją 3 Lekarz nie może prowadzić eksperymentów badawczych z udziałem osób ubezwłasnowolnionych żołnierzy służby zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności z wyjątkiem badań prowadzonych dla dobra tych grup Art 44 1 W przypadku pacjenta niezdolnego do świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli lekarz powinien uzyskać na piśmie zgodę jego przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego 2 Warunkiem niezbędnym do podjęcia eksperymentu medycznego z udziałem osób wymienionych w ust 1 jest brak możliwości przeprowadzenia badań o porównywalnej skuteczności z udziałem osób zdolnych do wyrażenia zgody Art 45 1 Lekarz uczestniczący w eksperymentach medycznych musi je przeprowadzać zgodnie z zasadami badań naukowych Eksperymenty z udziałem człowieka powinny być poprzedzone badaniami in vitro oraz in vivo na zwierzętach Zwierzęta poddawane eksperymentom należy odpowiednio traktować i w miarę możliwości chronić przed cierpieniem 2 Lekarzowi nie wolno przeprowadzać eksperymentów badawczych z udziałem człowieka w stadium embrionalnym 3 Lekarz może przeprowadzać eksperymenty lecznicze z udziałem człowieka w stadium embrionalnym tylko wtedy gdy spodziewane korzyści zdrowotne w sposób istotny przekraczają ryzyko zdrowotne embrionów nie poddanych eksperymentowi leczniczemu Art 46 Projekt każdego eksperymentu z udziałem człowieka powinien być jasno określony i przedłożony do oceny niezależnej komisji etycznej w celu uzyskania jej akceptacji Art 47 Eksperyment medyczny z udziałem człowieka może być przeprowadzony wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego odpowiednio wysokie kwalifikacje Art 48 Wszelkie odkrycia i spostrzeżenia związane z wykonywaniem zawodu lekarz winien przekazywać środowisku lekarskiemu i publikować przede wszystkim w prasie medycznej Art 49 Należy ściśle przestrzegać praw autorskich w publikacjach naukowych Dopisywanie swego nazwiska do prac zespołów w których się nie uczestniczyło lub pomijanie nazwisk osób które brały w nich udział jest naruszeniem zasad etyki Wykorzystanie materiału klinicznego do badań naukowych wymaga zgody kierownika kliniki lub ordynatora oddziału leczących pacjenta Art 50 Wyniki badań przeprowadzonych niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej nie powinny być publikowane Art 51 1 Wymagane jest uzyskanie zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na udział w demonstracjach naukowych lub dydaktycznych 2 Należy starać się o zachowanie anonimowości osoby demonstrowanej Rozdział IIa Związki lekarzy z przemysłem Art 51a 1 Lekarz nie powinien przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub podważyć zaufanie do zawodu lekarza 2 Lekarz może przyjąć zapłatę od producenta leków lub wyrobów medycznych sprzętu i wyposażenia medycznego za wykonaną pracę prowadzenie szkoleń i badań które pogłębiają wiedzę medyczną lub zawodową jeżeli ta zapłata jest współmierna do wkładu pracy lekarza Art 51b Lekarzowi mającemu związki finansowe z przemysłem medycznym nie wolno w

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=399:kodeks-etyki-lekarskiej&Itemid=519 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  Świetlica Jaskółka Stowarzyszenie Władze Członkowie wspierający Podstawy prawne Sprawozdania Dotacje i realizowane projekty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Komunikaty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Hospicjum Św Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św Kamila Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego W Statucie Stowarzyszenia napisano iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Miks idei prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka któremu nadano nazwę Hospicjum Św Kamila Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie jest zatem organem założycielskim Hospicjum które osobowości prawnej nie posiada Facebook Hospicjum Św Kamila πορτες ασφαλειας Losowa galeria Kontakt z Hospicjum HOSPICJUM ŚW KAMILA W GORZOWIE WLKP ul Stilonowa 21 66 400 Gorzów Wlkp lubuskie tel 95 307 03 87 fax 95 728 22 25 e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript NIP 5991088813 REGON 210242775 KRS 0000026814 Adres Hospicjum Św Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=575:regulamin-organizacyjny&Itemid=519 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Galeria Hospicjum - 2010
  i Róży Dział Pobytu Dziennego Dział Fizjoterapii Opieka psychologiczna Opieka duchowa Świetlica Jaskółka Stowarzyszenie Władze Członkowie wspierający Podstawy prawne Sprawozdania Dotacje i realizowane projekty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Komunikaty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Hospicjum Św Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św Kamila Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego W Statucie Stowarzyszenia napisano iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Miks idei prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka któremu nadano nazwę Hospicjum Św Kamila Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie jest zatem organem założycielskim Hospicjum które osobowości prawnej nie posiada Facebook Hospicjum Św Kamila πορτες ασφαλειας Losowa galeria Kontakt z Hospicjum HOSPICJUM ŚW KAMILA W GORZOWIE WLKP ul Stilonowa 21 66 400 Gorzów Wlkp lubuskie tel 95 307 03 87 fax 95 728 22 25 e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript NIP 5991088813 REGON 210242775 KRS 0000026814 Adres

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1:2010&Itemid=521 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Galeria Hospicjum - 2011
  Lic Wolontariusze g Wspólne Kolędow Wystawa Fotogra Wystawa Cisza Z wizytą u nas Zbiórka public Żegnaj szkoło Bal karnawałowy Wielkanoc Jaskó Zabawy w Jaskół Gościmiec Dziec Wielkanoc w Jas Kolejność Nazwy plików A Z Nazwy plików Z A Tytuły A Z Tytuły Z A Data najpierw starsze Data najpierw nowsze Liczba ocen rosnąco Liczba ocen malejąco Ocena rosnąca Ocena malejąca Odsłony rosnąco Odsłony malejąco Pokaż 5 10 15 20 50 Wszystko Powered by Phoca Gallery Hospicjum Strona główna Kierownictwo Struktura Wolontariat Podstawy prawne Galeria Hospicjum Archiwum aktualności Kontakt Lokalizacja Historia Prawa pacjenta Działy Hospicjum i formy działania Hospicjum Stacjonarne Hospicjum Domowe Hospicjum Domowe dla Dzieci Oskara i Róży Dział Pobytu Dziennego Dział Fizjoterapii Opieka psychologiczna Opieka duchowa Świetlica Jaskółka Stowarzyszenie Władze Członkowie wspierający Podstawy prawne Sprawozdania Dotacje i realizowane projekty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Komunikaty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Hospicjum Św Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św Kamila Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego W Statucie Stowarzyszenia napisano iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Miks idei prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka któremu nadano nazwę Hospicjum Św Kamila Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie jest zatem organem założycielskim Hospicjum które osobowości prawnej nie posiada Facebook Hospicjum Św Kamila πορτες ασφαλειας Losowa galeria Kontakt z Hospicjum HOSPICJUM ŚW KAMILA W GORZOWIE WLKP ul Stilonowa 21 66 400 Gorzów Wlkp lubuskie tel 95 307 03 87 fax 95 728 22 25 e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript NIP

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=2:2011&Itemid=521 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Galeria Hospicjum - 2012
  Pokaż 5 10 15 20 50 Wszystko Powered by Phoca Gallery Hospicjum Strona główna Kierownictwo Struktura Wolontariat Podstawy prawne Galeria Hospicjum Archiwum aktualności Kontakt Lokalizacja Historia Prawa pacjenta Działy Hospicjum i formy działania Hospicjum Stacjonarne Hospicjum Domowe Hospicjum Domowe dla Dzieci Oskara i Róży Dział Pobytu Dziennego Dział Fizjoterapii Opieka psychologiczna Opieka duchowa Świetlica Jaskółka Stowarzyszenie Władze Członkowie wspierający Podstawy prawne Sprawozdania Dotacje i realizowane projekty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Komunikaty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Hospicjum Św Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św Kamila Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego W Statucie Stowarzyszenia napisano iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Miks idei prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka któremu nadano nazwę Hospicjum Św Kamila Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie jest zatem organem założycielskim Hospicjum które osobowości prawnej nie posiada Facebook Hospicjum Św Kamila πορτες ασφαλειας Losowa galeria Kontakt z Hospicjum HOSPICJUM ŚW KAMILA W GORZOWIE WLKP ul Stilonowa

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=3:2012&Itemid=521 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Galeria Hospicjum - 2013
  10 15 20 50 Wszystko Powered by Phoca Gallery Hospicjum Strona główna Kierownictwo Struktura Wolontariat Podstawy prawne Galeria Hospicjum Archiwum aktualności Kontakt Lokalizacja Historia Prawa pacjenta Działy Hospicjum i formy działania Hospicjum Stacjonarne Hospicjum Domowe Hospicjum Domowe dla Dzieci Oskara i Róży Dział Pobytu Dziennego Dział Fizjoterapii Opieka psychologiczna Opieka duchowa Świetlica Jaskółka Stowarzyszenie Władze Członkowie wspierający Podstawy prawne Sprawozdania Dotacje i realizowane projekty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Komunikaty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Hospicjum Św Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św Kamila Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego W Statucie Stowarzyszenia napisano iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Miks idei prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka któremu nadano nazwę Hospicjum Św Kamila Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie jest zatem organem założycielskim Hospicjum które osobowości prawnej nie posiada Facebook Hospicjum Św Kamila πορτες ασφαλειας Losowa galeria Kontakt z Hospicjum HOSPICJUM ŚW KAMILA W GORZOWIE WLKP ul Stilonowa 21 66

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4:2013&Itemid=521 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Galeria Hospicjum - Inne
  Dział Pobytu Dziennego Dział Fizjoterapii Opieka psychologiczna Opieka duchowa Świetlica Jaskółka Stowarzyszenie Władze Członkowie wspierający Podstawy prawne Sprawozdania Dotacje i realizowane projekty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Komunikaty Polsko Niemiecki projekt sieciowy Hospicjum Św Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św Kamila Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św Kamila bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego W Statucie Stowarzyszenia napisano iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej Miks idei prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka któremu nadano nazwę Hospicjum Św Kamila Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie jest zatem organem założycielskim Hospicjum które osobowości prawnej nie posiada Facebook Hospicjum Św Kamila πορτες ασφαλειας Losowa galeria Kontakt z Hospicjum HOSPICJUM ŚW KAMILA W GORZOWIE WLKP ul Stilonowa 21 66 400 Gorzów Wlkp lubuskie tel 95 307 03 87 fax 95 728 22 25 e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript NIP 5991088813 REGON 210242775 KRS 0000026814 Adres Hospicjum Św

  Original URL path: http://www.hospicjum-gorzow.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=5:inne&Itemid=521 (2016-05-01)
  Open archived version from archive