archive-pl.com » PL » F » FARBYGALANTY.PL

Total: 301

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Farby Galanty | Sikkens
  innowacyjne techniki powlekania i konsekwentna orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów Cetol HLS Extra Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Cienkowarstwowa lazura chroni ca zewn trzne konstrukcje drewniane przed warunkami atmosferycznymi Zastosowanie Do ochrony i dekoracji drewna i Zobacz więcej Tagi Cetol HLS Extra Do drewna Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens?tag=Cetol+HLS+Extra (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Farby Galanty | Sikkens
  Sikkens pierwszy wybór w pow okach dekoracyjnych dla profesjonalistów Nie bez przyczyny Sikkens jest liderem rynku w wielu krajach Europy Wysoki poziom kompetencji technicznj innowacyjne techniki powlekania i konsekwentna orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów Cetol HLS Extra Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Cienkowarstwowa lazura chroni ca zewn trzne konstrukcje drewniane przed warunkami atmosferycznymi Zastosowanie Do ochrony i dekoracji drewna i Zobacz więcej Tagi Cetol HLS Extra Do drewna Sikkens Cetol Filter 7 plus Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Ochronno dekoracyjny produkt typu Long Life Lasur o wyko czeniu satynowym stanowi cy pow ok nawierzchniow w systemach dla drewna miarowego na Zobacz więcej Tagi Cetol Filter 7 plus Do drewna Sikkens Cetol Novatech Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Grubopow okowa lazura ochronno dekoracyjna o wyko czeniu satynowym na ywicach High Solid do elementów drewnianych na zewn trz Zastosowanie Do Zobacz więcej Tagi Cetol Novatech Do drewna Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy Projekt i Realizacja Chariot Built with Apostrophe Hurtownia farby lakiery Galanty Lucyna Copyright 2016 Wszystkie prawa zastrze one X W serwisie farbygalanty pl oraz

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens?tag=Do+drewna (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Cetol Filter 7 plus
  cych si na zewn trz jak i do wewn trznych cz ci okien i drzwi które traktowane s w ca o ci jako zewn trzne elementy budowlane Cetol Filter 7 plus znajduje zastosowanie jako po rednia i ko cowa pow oka malarska elementów budowlanych zachowuj cych dok adne wymiary okna i drzwi zewn trzne Cetol Filter 7 plus mo na równie stosowa w po czeniu z przemys owymi systemami powlekania okien drewnianych W a ciwo ci Dzi ki zastosowanym pigmentom i stabilizatorom wiat a pow oka daje bardzo wysok odporno na dzia anie promieniowania ultrafioletowego oraz wysok zdolno jego absorpcji Odporno na wod oraz wysoki stopie paroprzepuszczalno ci podnosz trwa o pow oki malarskiej i zwi kszaj ochron przed degraduj cym drewno wp ywem warunków atmosferycznych Wysoki poziom transparentno ci produktu optymalnie uwydatnia wygl d drewna Cetol Filter 7 plus tworzy pow ok chroni c przed rozwojem glonów i grzybów i dlatego nie powinien by stosowany w pomieszczeniach atwo stosowania i konserwacji pow oki stanowi jego ekonomiczne zalety Dzia anie produktu zale y od konstrukcji budynku warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie Uwaga okna i drzwi zewn trzne równie ich wewn trzne strony nie nale do pomieszcze Dost pne kolory Kolory systemu Color Mix Wszystkie kolory lazurowe mo na ze sob miesza Wygl d ka dego transparentnego koloru zale y od rodzaju drewna i grubo ci pow oki Dlatego zaleca si wykonanie pow ok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu kolorystycznego Ciemniejsze barwy produktu s jeszcze bardziej odporne na dzia anie czynników atmosferycznych ni barwy jasne Przy stosowaniu Cetol Clearoat HB na bardzo jasnych pow okach wykonanych z Cetol 7 Filter plus mo e doj do zmiany barwy pow oki w wyniku lekko zielonego zabarwienia jakie wykazuje Cetol Clearcoat HB Opakowania Bazy 0 5 L 1

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens/p/cetol-filter-7-plus (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  i konsekwentna orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów Cetol Filter 7 plus Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Ochronno dekoracyjny produkt typu Long Life Lasur o wyko czeniu satynowym stanowi cy pow ok nawierzchniow w systemach dla drewna miarowego na Zobacz więcej Tagi Cetol Filter 7 plus Do drewna Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens?tag=Cetol+Filter+7+plus (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Cetol Novatech
  jako podk ad a Cetol Novatech stanowi wówczas warstw po redni i ko cow W a ciwo ci Technologia High Solid oznacza w produkcie Cetol Novatech wysok zawarto cz ci sta ych 67 wagowo oraz redukcj lotnych rozpuszczalników organicznych co przyczynia si do ochrony rodowiska Specyfik produktów High Solid jest to e ich schni cie w pierwszej fazie fizycznej przebiega wolniej a w drugiej fazie chemicznej szybciej ni to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych produktów Ponadto pocz tkowy po ysk pow ok High Solid ulega znacznej redukcji do wymaganego poziomu w ci gu pierwszych tygodni Wysoka zdolno penetracji silna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym trwa a wodoszczelno i optymalne w a ciwo ci regulacji wilgotno ci zapewniaj trwa ochron drewna D u szy czas otwarcia sprawdza si przede wszystkim na du ych powierzchniach roboczych np na elewacjach Dzi ki temu produktowi mo na w atwiejszy sposób zrealizowa czenie obszarów roboczych bez problemów zwi zanych z szybkim podsychaniem pow oki co ma zazwyczaj miejsce dla produktów cienkopow okowych lub o szybszym czasie schni cia Wysoki poziom transparentno ci produktu optymalnie uwydatnia wygl d drewna Cetol Novatech tworzy pow ok chroni c przed rozwojem glonów i grzybów i dlatego nie powinien by stosowany w pomieszczeniach Uzyskiwanie grubszych pow ok i mo liwo stosowania jako jednoproduktowego systemu do elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo stanowi jego ekonomiczne zalety wystarcz 2 warstwy Cetol Novatech zamiast typowych trzech warstw cienkopow okowych produktów transparentnych Dzia anie produktu zale y od konstrukcji budynku warunków otoczenia i jest ograniczone w czasie Uwaga okna i drzwi zewn trzne wraz z ich stron wewn trzn stanowi zewn trzne elementy budowlane Dost pne kolory Kolory systemu Color Mix Wszystkie kolory lazurowe mo na ze sob miesza Wygl d ka dego transparentnego koloru zale y od rodzaju drewna i grubo ci pow oki Dlatego zaleca

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens/p/cetol-novatech (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  innowacyjne techniki powlekania i konsekwentna orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów Cetol Novatech Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Grubopow okowa lazura ochronno dekoracyjna o wyko czeniu satynowym na ywicach High Solid do elementów drewnianych na zewn trz Zastosowanie Do Zobacz więcej Tagi Cetol Novatech Do drewna Sikkens Start Aktualno ci O firmie Oferta Kontakt Nasze sklepy

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens?tag=Cetol+Novatech (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Redox BL Multi Primer
  kutej stali lusarka aluminiowa profile z niektorych typow PCV po odpowiednim przygotowaniu i sprawdzeniu przyczepno ci elementy z o one z ro nych typow materia ow np elementy drewniane skr cane stalowymi lub ocynkowanymi rubami grzejniki eliwne ocynkowane parapety zewn trzne rynny spusty czy te profilowane blachy ocynkowane u ywane jako materia y ok adzinowe dachow i cian W a ciwo ci Z uwagi na wodny charakter produktu jego warstwa mokra nie jest agresywna dla zdecydowanej wi kszo ci pow ok malarskich i materia ow budowlanych Wysoka przyczepno i elastyczno spoiwa akrylowego daje bardzo szerokie mo liwo ci stosowania W a ciwo ci te pozwalaj cz sto na zastosowanie produktu jako doskona ego gruntu kontaktowego oraz stabilizuj cego pod o e przy renowacji pow ok proszkowych stosowanych min na ok adzinowych blachach ocynkowanych oraz profilach aluminiowych okien Z uwagi na ro norodno przypadkow i stopie skomplikowania odpowiedni proces renowacji pow ok proszkowych nale y skonsultowa z Dzia em Technicznym Sikkens i przeprowadzi proby Wystarczaj co d ugi czas otwarcia i doskona a rozlewno daj mo liwo tworzenia g adkich rownomiernych pow ok gruntuj cych pod emalie dekoracyjne o wysokim po ysku gdzie efekt dekoracyjny nie mo e by zaburzony nierowno ciami Produkt dobrze kryje kraw dzie co jest istotne przy zastosowaniach antykorozyjnych i ochronnych Krotki czas schni cia umo liwia naniesienie niektorych systemow pow okowych w ci gu jednego dnia roboczego Niewielka emisja rozcie czalnikow organicznych oraz bezwonno pozwala na bezpieczn i przyjemn aplikacj w pomieszczeniach Odporno pow oki na temperatur do 60C pozwala na stosowanie na grzejnikach stosowanie renowacyjne na grzejnikach pokrytych proszkowo po konsultacjach i probach jak napisano wy ej Mo liwo barwienia w systemie Color Mix pozwala tworzy wraz z emaliami nawierzchniowymi systemy pow okowe daj ce efekt krycia bez konieczno ci nak adania dodatkowych warstw w

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens/p/redox-bl-multi-primer (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Farby Galanty | Sikkens
  orientacja na rozwi zania przysz o ciowe w ten sposób dba o najwy sz jako oferowanych produktów Redox BL Multi Primer Sep 12 12 Zamieszczone przez Farby Galanty 0 Wodorozcie czalny podk ad poprawiaj cy przyczepno do ró nych pod o y do stosowania wewn trz i na zewn trz Zastosowanie Wodorozcie czalny podk ad Zobacz więcej Tagi Podkład poprawiający przyczepność Redox BL Multi Primer Sikkens Start Aktualno ci O

  Original URL path: http://www.farbygalanty.pl/start/oferta-sklep-hurtownia-krakow-skawina/farby-do-drewna/sikkens?tag=Podk%C5%82ad+poprawiaj%C4%85cy+przyczepno%C5%9B%C4%87 (2016-04-30)
  Open archived version from archive