archive-pl.com » PL » F » FABER-KANCELARIA.PL

Total: 232

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Faber
  kancelaria pl Telefon 012 422 75 20 Jak do nas dojechać copyright 2009 FABER O firmie Faber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144853 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 00 PLN opłaconym w całości i zarządem w składzie Monika Kuśmider Paweł K Koźmiński prezes Kancelaria Rachunkowa Faber

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive


 • About us « Faber
  mail biuro faber kancelaria pl Telefon 012 422 75 20 Jak do nas dojechać copyright 2009 FABER About us FABER Sp z o o is registered in Cracow Registry Court under KRS nr 1856 96 as a limited liability company with a share capital of 50 000 PLN Board of the company Pawel K Kozminski president Monika Kusmider vice president Faber was established in 1992 as a book keeping company

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/en/about-us/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Istotne zmiany « Faber
  podstawy opodatkowania nie mieści się w zakresie materii wymienionej w art 106 ust 8 pkt 1 ustawy o VAT którą minister mógł uregulować w formie rozporządzenia Należy także podkreślić iż materia ta ma charakter czysto techniczny związany z wystawianiem i przechowywaniem faktur i nie ma nic wspólnego z wysokością opodatkowania Powyższe sprawia iż omawiany przepis narusza art 92 ust 1 Konstytucji RP stanowiący iż rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu Zakres delegacji zawartej w art 106 ust 8 pkt 1 ustawy o VAT nie budzi wątpliwości stąd uznać należy iż przepis par 16 ust 4 rozporządzenia w zakresie w jakim regulował podstawę opodatkowania podatkiem VAT wykraczał poza zakres delegacji ustawowej i w tym zakresie nie był przepisem rangi podstawowej wydanym w celu wykonania ustawy Przepis ten wbrew ustawie modyfikował w sposób wyraźny postanowienia art 29 ust 4 ustawy o VAT poprzez wprowadzenie do procesu obliczenia podstawy opodatkowania obowiązku nie przewidzianego w ustawie O niekonstytucyjności omawianego przepisu rozporządzenia orzekł także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 12 2007r w sprawie U 6 06 Co prawda Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej przepisu par 16 ust 4 rozporządzenia na okres 12 miesięcy od dnia ogłoszenia jednakże mimo to tut Sąd uznał interpretację Ministra Finansów opartą na w w akcie prawnym za nieprawidłową Przede wszystkim sam Sad dopatrzył się niezgodności tego przepisu z Konstytucją Nadto jednak samo odrodzenie przez Trybunał utraty mocy obowiązującej przepisu nie sprawia iż Sąd ma obowiązek stosowania niekonstytucyjnego prawa Z logiką stosowania prawa kłóci się obligowanie Sadu do stosowania przepisu który orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ostatecznym i powszechnie obowiązującym został uznany za niezgodny z Konstytucją i to nawet w razie odroczenia w czasie utraty jego mocy obowiązującej Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 01 2007r w sprawie III PK 96 06 odroczenie na podstawie art 190 ust 3 Konstytucji wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza iż przepis uznany za niezgodny z Konstytucją musi być stosowany do daty wskazanej przez Trybunał Zdaniem tut Sądu rozważając w konkretnej sprawie odmowę zastosowania przepisu niekonstytucyjnego o odroczonej utracie mocy obowiązującej należy wziąć pod uwagę powody dla których Trybunał określił inny termin utraty tej mocy Jak zaś wynika z uzasadnienia przytoczonego wyroku Trybunału powodem odroczenia w czasie utraty mocy obowiązującej przepisu par 16 ust 4 rozporządzenia nie była ochrona wartości konstytucyjnych a względy natury pragmatycznej sprowadzające się do konieczności zapewnienia kontroli rozliczania podatku od towarów i usług W takiej sytuacji zdaniem tut Sadu należy przyznać pierwszeństwo tej części orzeczenia Trybunału w której rozstrzygnięto o niezgodności przepisu z Konstytucją W tym stanie sprawy uznając interpretację za nieprawidłową Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art 145 par 1 pkt 1 lit a w zw z art 135 152 i 200 p p s a Rewolucyjny wyrok WSA pozwalający na odliczenie w pełni VAT od samochodów osobowych i paliwa do nich 18 Listopad 2009 W dniu 3 kwietnia 2009 r Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie wydał rewolucyjny wyrok dotyczący kwestii odliczania VAT od wydatków związanych z zakupami samochodów osobowych jak również paliwa do tych samochodów W wyroku tym WSA po raz pierwszy podważył tak całościowo obowiązujące obecnie ograniczenia w odliczaniu VAT i stwierdził że po 1 maja 2004 r jedynym warunkiem odliczania VAT zapłaconego przy zakupach pojazdów samochodowych również samochodów osobowych jest wykazanie przez podatnika związku wydatków z działalnością opodatkowana podatkiem VAT Co prawda MF znowu próbuje ponownie ograniczać prawo do odliczenia VAT związanego z samochodami osobowymi do tzw samochodów z kratką ale jak wykazuje poniższy wyrok jest to nie skuteczne w świetle obowiązującego w Polsce prawa Poniżej cytujemy wyrok w pełnym brzmieniu z bardzo ciekawym jego uzasadnieniem Wyrok z dnia 3 kwietnia 2009 r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie I SA Kr 147 09 1 Klauzula stałości z art 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy nie może uzasadniać dążenia przez sąd krajowy przy wykładni przepisów prawa wewnętrznego do zachowania przepisów sprzecznych z celem dyrektywy jeżeli państwo członkowskie w sposób sprzeczny z zakładanym rezultatem dyrektywy wprowadziło faktycznie dalej idące ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego 2 Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę z dniem 1 maja 2004 r nowych przepisów zwiększających ładowność samochodów obliczoną zgodnie z wzorem zawartym w art 86 ust 3 ustawy z 2004 r o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą o VAT w brzmieniu obowiązującym do 21 sierpnia 2005 r której osiągniecie uprawniało do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wydatkach na nabycie samochodu innych niż osobowe oraz odliczenie podatku naliczonego zawartego w wydatkach na paliwo do tego samochodu ograniczyło możliwość korzystania z odliczeń w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym gdzie ustawodawca jako graniczne przyjął kryterium 500 kg ładowności nie ma przy tym znaczenia że w rzeczywistości ww art 86 ust 3 i 5 oraz odwołujący się do nich art 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r do 21 sierpnia 2005 r tylko w części zwiększyły zakres ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w wydatkach na nabycie samochodów i wykorzystywanego do nich paliwa Zmiana kryteriów ładowność i rozmiary opisujących samochody co do których wprowadzono z dniem 1 maja 2004 r ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego z jednoczesną zmianą przepisów dotyczących homologacji a następnie kolejna zmiana kryteriów ograniczeń jaka nastąpiła z dniem 22 sierpnia 2005 r spowodowała że nie jest możliwa żadna inna interpretacja obowiązujących od 1 maja 2004 r a później zmienionych od 22 sierpnia 2005 r przepisów ustawy o VAT w części dotyczącej ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w wydatkach poniesionych na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych do działalności zgodnie z celem Szóstej Dyrektywy określonej w art 17 ust 2 jak pominięcie przepisu krajowego 3 Klauzula stałości określa jedynie dopuszczalny poziom ustawodawstwa krajowego sprzecznego z celem dyrektywy Przepisy prawa krajowego muszą być więc interpretowane w zakresie w jakim jest to tylko możliwe w świetle treści i celów Szóstej Dyrektywy po to by osiągnąć przewidziane w niej rezultaty nawet kosztem faktycznego ograniczenia dotychczasowego zakresu przepisów krajowych sprzecznych z celem dyrektywy jeżeli zmiana tych przepisów spowodowała przekroczenie dopuszczalnej granicy odstępstwa zakreślonej klauzulą stałości od zakładanego celu dyrektywy a nie jest możliwe zrekonstruowanie normy prawnej w dotychczasowej postaci w związku ze sposobem dokonywania tych zmian przez ustawodawcę krajowego 4 Sąd krajowy w razie braku możliwości dokonania wykładni prawa krajowego zgodnie z jego zasadami tj w oparciu o zasady konstytucyjne w sposób realizujący cel zakładany przez dyrektywę może jedynie powstrzymać się od stosowania wszelkich sprzecznych przepisów prawa krajowego rozumianych jako sprzecznych z celem dyrektywy i wyznaczonymi przez tę dyrektywę granicami klauzuli stałości 5 Wprowadzona od 1 maja 2004 r całkowita zmiana kryteriów konieczność posiadania homologacji zawierającej dane o ładowności samochodu oraz faktyczne zwiększenie granicznej ładowności samochodów poprzez wprowadzenie tzw wzoru Lisaka opisujących samochody co do których wprowadzono ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego spowodowała że zmiany zasad odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej wykraczały poza granice dopuszczalnych ograniczeń w rozumieniu art 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy były więc sprzeczne celami tej dyrektywy a więc niedopuszczalne 6 W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie tj w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r art 88 ust 1 pkt 3 w zw art 86 ust 3 ustawy o VAT 7 Spółka w oparciu o art 17 ust 2 Szóstej Dyrektywy posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do leasingowanego samochodu niezależnie od typu tego samochodu jego rozmiarów ładowności lub tonażu Jedynym warunkiem uprawniającym do odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa jest wykorzystywanie samochodu z którym związane są zakupy paliwa do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług Skład orzekający Przewodniczący WSA Ewa Michna spr Sędziowie WSA Grażyna Firek Asesor Agnieszka Jakimowicz Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2009 r sprawy ze skargi M Spółka z o o w K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 lutego 2006 r Nr w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją postanowienie organu I instancji II zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 457 zł czterysta pięćdziesiąt siedem złotych Uzasadnienie faktyczne 1 M Sp z o o nazywana dalej Spółką wystąpiła dnia sierpnia 2005 r do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług regulowanego ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług Dz U Nr 54 poz 535 ze zmianami zwanej dalej ustawą o VAT Wniosek Spółki uzupełniony pismem z dnia września 2005 r dotyczył możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu używanego na podstawie umowy leasingu We wniosku Spółka wskazała że w dniu marca 2005 r zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu Umowa ta została zarejestrowana w urzędzie skarbowym w dniu czerwca 2005 r Obowiązujące w dniu zawarcia umowy leasingu ograniczenia matematyczny wzór zawarty w ustawie o VAT nazywany potocznie wzorem L w odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie paliwa nie miały zastosowania do sytuacji Spółki art 88 ust 1 pkt 3 w związku z art 86 ust 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1 maja 2004 r do dnia 21 sierpnia 2005 r Natomiast od dnia 22 sierpnia 2005 r w związku z nadaniem nowego brzmienia art 86 ust 4 ustawy o VAT samochód nie spełniał określonych w powołanym przepisie wymogów jego dopuszczalna masa nie przekraczała 3 5t Spółka dodatkowo poinformowała że samochód hipotetycznie spełniałby wymogi określone w art 25 ust 1 pkt 1 2 3a poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz U Nr 11 poz 50 ze zmianami tj przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej do dnia akcesji do Wspólnoty Europejskiej tj do dnia 1 maja 2004 r Zdaniem Spółki uprawnienie do odliczania podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do tegoż samochodu powinno nadal jej przysługiwać na zasadzie art 17 ust 6 Szóstej Dyrektywy z dnia 17 maja 1977 r w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku 77 388 EWG zwanej dalej Szóstą Dyrektywą które to przepisy ograniczyły możliwość rozszerzania przez państwa członkowskie katalogu wyłączeń odliczeń podatku naliczonego w stosunku do katalogu wyłączeń przewidzianych na dzień wejścia w życie Szóstej Dyrektywy Na poparcie swojego stanowiska Spółka powołała się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie C 409 99 oraz z dnia 14 czerwca 2001 r w sprawie C 349 99 wskazując że przepisy Szóstej Dyrektywy powinny być wprost stosowane przez podatników skoro państwo polskie wbrew postanowieniom Szóstej Dyrektywy ograniczyło przysługujące odliczenia podatku naliczonego 2 Postanowieniem z dnia listopada 2005 r nr Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe Wskazał że obowiązujące od 22 sierpnia 2005 r przepisy krajowe art 86 ust 3 i 4 ustawy o VAT uniemożliwiają odliczenie podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa Dodatkowo organ podatkowy pierwszej instancji wskazał że nie jest uprawniony do oceny zgodności przepisów krajowych z przepisami art 17 ust 6 Szóstej Dyrektywy która to dyrektywa nie może też być źródłem prawa krajowego w Rzeczypospolitej Polskiej 3 Decyzją nr z dnia Dyrektor Izby Skarbowej nie uwzględnił odwołania i utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji wskazując że prawo krajowe art 88 ust 1 pkt 3 w zw z art 86 ust 3 ustawy o VAT obowiązujące po wprowadzonych zmianach od dnia 22 sierpnia 2005 r uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do leasingowanego samochodu Zdaniem organu odwoławczego zarzut braku zgodności przepisów krajowych z art 17 ust 6 Szóstej Dyrektywy był niezasadny a to dlatego że Rzeczypospolita Polska uprawniona była do zachowania ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego istniejących na dzień wejścia w życie tej Dyrektywy tzw klauzula stałości nazywana również klauzulą standstill Takimi ograniczeniami zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej były przepisy art 25 ust 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujące do dnia 30 kwietnia 2004 r zastąpione przez tego samego rodzaju ograniczenia wprowadzone art 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r obowiązujące od dnia 1 maja 2004 r do dnia 21 kwietnia 2005 r zmienione z mocą obowiązującą od dnia 22 sierpnia 2005 r tylko w ten sposób że zmieniony jedynie został sposób określenia kategorii pojazdów z którymi związane było wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa Dodatkowo organ odwoławczy wskazał że sporne wydatki są wydatkami niebędącymi wydatkami ściśle związanymi z działalnością gospodarczą takimi jak wydatki określone w art 17 ust 6 Szóstej Dyrektywy a więc Rzeczypospolita Polska uprawniona była do ograniczania w tym zakresie prawa do odliczeń podatku naliczonego nie pozostając przy tym w sprzeczności z Szóstą Dyrektywą 4 W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oraz w pismach przedkładanych Sądowi strony sporu podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie 5 Postanowieniem z dnia 17 maja 2007 r sygn I SA Kr 603 06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawieszając krajowe postępowanie sądowe wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z zapytaniem prejudycjalnym w przedmiocie sporu pytając 1 Czy art 17 ust 2 i 6 szóstej dyrektywy stoi na przeszkodzie aby Rzeczypospolita Polska uchyliła całkowicie z dniem 1 maja 2004 r dotychczasowe przepisy krajowe dotyczące ograniczeń w odliczaniu podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności a w to miejsce wprowadziła również ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodów wykorzystywanych w opodatkowanej działalności ale opisanych przez prawo krajowe przy użyciu odmiennych kryteriów niż to miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r a następnie od dnia 22 sierpnia 2005 r ponownie zmieniła powyższe kryteria 2 W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w punkcie pierwszym czy art 17 ust 6 szóstej dyrektywy stoi na przeszkodzie aby Rzeczypospolita Polska w ten sposób zmieniała powyższe kryteria aby w sposób faktyczny ograniczyć zakres odliczeń podatku VAT naliczonego w porównaniu do przepisów krajowych obowiązujących 30 kwietnia 2004 r lub do przepisów krajowych obowiązujących przed zmianą dokonaną z dniem 22 sierpnia 2005 r i czy przy uznaniu że takie działanie Rzeczypospolitej Polskiej byłoby naruszeniem art 17 ust 6 szóstej dyrektywy że podatnik uprawniony byłby do dokonywania odliczeń ale w granicach w których zmiany przepisów krajowych wykraczałyby poza zakres ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego przewidzianych przez obowiązujące w dniu 30 kwietnia 2004 r i uchylone w tej dacie przepisy krajowe 3 Czy art 17 ust 6 szóstej dyrektywy stoi na przeszkodzie aby Rzeczypospolita Polska powołując się na przewidzianą tym przepisem możliwość ograniczania przez państwa członkowskie odliczania podatku VAT naliczonego zawartego w wydatkach niebędących wydatkami ściśle związanymi z działalnością gospodarczą takich jak wydatki na artykuły luksusowe rozrywkowe lub wydatki reprezentacyjne mogła ograniczyć odliczenia podatku VAT naliczonego w porównaniu do stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 kwietnia 2004 r w ten sposób że wyłączyła odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3 5 tony z wyjątkiem samochodów o których mowa w art 86 ust 4 ustawy o podatku VAT w brzmieniu obowiązującym od 22 sierpnia 2005 r treść pytań przytoczono w redakcji zastosowanej w wyroku o sygn C 414 07 6 Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2008 r sygn C 414 07 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał że Artykuł 17 ust 6 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77 388 EWG z dnia 17 maja 1977 r w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku stoi na przeszkodzie temu by państwo członkowskie przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu zastępując je w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na swym terytorium przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie jeżeli co winien ocenić sąd krajowy te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń Powyższy przepis w każdym razie stoi na przeszkodzie temu by państwo członkowskie zmieniło później swoje ustawodawstwo obowiązujące od wyżej wskazanego dnia w sposób który rozszerza zakres zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej przed tym dniem 7 Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2009 r sygn akt I SA Kr 603 06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podjął postępowanie sądowe 8 Na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2009 r Spółka podtrzymała swoje żądania przy czym pełnomocnik Spółki wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego Powołał się również na zasadę lojalności i skuteczności prawa wspólnotowego Pełnomocnik strony przeciwnej pozostawiając rozstrzygnięcie do uznania sądu wskazał że po wydanym w sprawie wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Minister Finansów w interpretacji ogólnej zalecił organom podatkowym stosowanie obowiązujących w dniu 30 kwietnia 2004 r przepisów ustawy z 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ze szczególnym uwzględnieniem skutków świadectw homologacji Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z faktem posiadania świadectwa homologacji na inny samochód niż osobowy związana byłaby dopuszczalność odliczenia podatku naliczonego zawartego w wydatkach na zakup paliwa do samochodów innych niż osobowe o ładowności powyżej 500 kg Uzasadnienie prawne II Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje 1 Skarga jest zasadna i zasługuje na uwzględnienie również z przyczyn które nie zostały w skardze tej wskazane 2 Na wstępie niniejszych rozważań należałoby zauważyć że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wyrażonym w ww wyroku zdanie ostatnie z dnia 22 grudnia 2008 r o sygn C 414 07 artykuł 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy stoi na przeszkodzie temu by państwo członkowskie zmieniło po dniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego tj w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 1 maja 2004 r swoje ustawodawstwo obowiązujące od wyżej wskazanego dnia w sposób który rozszerza zakres zastosowania ograniczeń dotyczących odliczania podatku naliczonego w stosunku do sytuacji istniejącej przed tym dniem 3 W rozpatrywanej sprawie Spółka przed 22 sierpnia 2005 r tj przed dniem wejścia w życie nowelizacji art 88 ust 1 pkt 3 i art 86 ust 3 ustawy o VAT posiadała uprawnienia do odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do leasingowanego przez nią samochodu tak wyraźnie oświadczyła w złożonym wniosku Wszelkie więc późniejsze dalej idące ograniczenia wynikające z nowelizacji ustawy o VAT należało uznać za sprzeczne z ww art 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy W konsekwencji Spółka miała prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do samochodu jeżeli prawo takie przysługiwało jej przed 22 sierpnia 2005 r 4 Podniesione więc w skardze argumenty Spółki oparte na treści art 17 ust 6 Szóstej Dyrektywy w świetle stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pkt 36 i 37 zapadłego w rozpatrywanej sprawie ww wyroku o sygn C 414 07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał w całości za zasadne i tym samym przyjął że organy podatkowe dokonując interpretacji ww art 88 ust 1 pkt 3 i art 86 ust 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 sierpnia 2005 r w sposób ograniczający prawa Spółki po tej dacie do odliczania podatku naliczonego naruszyły ww przepisy prawa materialnego ustawy o VAT co w konsekwencji spowodowało konieczność uchylenia zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającego ją postanowienia organu pierwszej instancji na zasadzie art 145 ust 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz U Nr 154 poz 1270 ze zmianami zwanej dalej p p s a 5 Niemniej jednak rozpatrując skargę Spółki w trybie art 134 p p s a tj nie będąc związany wnioskami i zarzutami skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie powziął wątpliwość co do kształtu normy prawnej określającej podstawę i zakres uprawnień Spółki do odliczania podatku naliczonego związanego z paliwem wykorzystywanym do leasingowanego samochodu W szczególności dla Sądu istotne było ustalenie w związku z podnoszonymi w piśmiennictwie i orzecznictwie wątpliwościami co do prawidłowej implementacji Szóstej Dyrektywy w zakresie prawa do odliczeń czy przepisy ustawy o VAT w formie obowiązującej w okresie od 1 maja 2004 do 21 sierpnia 2005 r nie zawierały niedopuszczalnego odstępstwa od klauzuli stałości określonej w art 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy pozwalającej państwu członkowskiemu na zachowanie ograniczeń w pełnym odliczaniu podatku naliczonego związanym z działalnością podlegającą opodatkowaniu tj zachowanie ograniczeń sprzecznych z celem Szóstej Dyrektywy przewidzianym w jej art 17 ust 2 6 Wątpliwości w tym zakresie co do prawidłowej wykładni przepisów Szóstej Dyrektywy a co za tym idzie co do kształtu normy prawnej określającej zakres uprawnień Spółki w rozpatrywanym sporze zostały uznane przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich za mające znaczenie pkt 23 i 24 zapadłego w rozpatrywanej sprawie wyroku o sygn C 414 07 a tym samym nie zostały uznane za zasadne argumenty państwa polskiego podnoszone na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na zapytanie prejudycjalne że zadane pytania dotyczą sytuacji hipotetycznych i nie mają żadnego związku z realiami sporu toczącego się przed sądem krajowym pkt 21 wyroku 7 Należy jednocześnie podkreślić że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dostrzegając konieczność ustalenia jaka norma prawna w ogóle kształtuje prawa Spółki do odliczania podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa do leasingowanego samochodu zwrócił uwagę na trudności w dokonywanej wykładni związane z faktem że Spółka rozpoczęła odliczanie podatku naliczonego w okresie kiedy państwo polskie z dniem 1 maja 2004 r dokonało z dużym prawdopodobieństwem niedopuszczalnego rozszerzenia ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego a nadto technika legislacyjna zastosowana przez Rzeczypospolitą Polską uchylenie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r i wprowadzenie w życie nowej ustawy z dnia 11 marca 2004 r spowodowała że jeżeli możnaby było co do zasady uznać za możliwe dopuszczalne wprowadzenie przez Rzeczypospolitą Polską w ustawie z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów tego samego typu ograniczeń odliczeń ale przy określeniu w inny sposób kryteriów opisujących rodzaj samochodów do których ograniczono odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach paliwa to zdaniem Sądu taka możliwość i brak sprzeczności istniałaby tylko w granicach określonych w sposób faktyczny przepisami krajowymi obowiązującymi w dniu 30 kwietnia 2004 r Taki pogląd Sądu spowodowałby jednak konieczność każdorazowego odwoływania się przez podatników do nieobowiązującej uchylonej przez polski parlament ustawy oraz stosowania przepisów nieobowiązujących w porządku krajowym w dacie nabywania prawa do odliczeń podatku od wartości dodanej por uzasadnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 maja 2007 r sygn akt I SA Kr 603 06 w przedmiocie pytania pierwszego i drugiego 8 Wyrażając swój pogląd w sprawie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wydanym wyroku stwierdził że Artykuł 17 ust 6 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77 388 EWG stoi na przeszkodzie temu by państwo członkowskie przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu zastępując je w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na swym terytorium przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie jeżeli co winien ocenić sąd krajowy te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń 9 Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pozostawiając Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie ocenę czy wprowadzone w życie z dniem 1 maja 2004 r przepisy ustawy o VAT ograniczyły zakres odliczeń związanych z paliwem do wykorzystywanych w działalności opodatkowanej samochodów wskazał wyraźnie w uzasadnieniu zapadłego w niniejszej sprawie wyroku pkt 44 uzasadnienia wyroku że zadaniem sądu krajowego jest dokonanie interpretacji swego prawa wewnętrznego w zakresie w jakim jest to tylko możliwe w świetle treści i celów szóstej dyrektywy po to by osiągnąć przewidziane w niej rezultaty przychylając się do interpretacji przepisów krajowych najbardziej zgodnej z tymi celami a przez to dochodząc do rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami tej dyrektywy zob podobnie wyrok z dnia 4 lipca 2006 r w sprawie C 212 04 Adeneler i in Zb Orz s I 6057 pkt 124 a także jeśli jest to konieczne powstrzymując się od stosowania wszelkich sprzecznych przepisów prawa krajowego zob podobnie wyrok z dnia 22 listopada 2005 r w sprawie C 144 04 Mangold Zb Orz s I 9981 pkt 77 Dodatkowo Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał że klauzula standstill przewidziana w art 17 ust 6 akapit drugi szóstej dyrektywy nie ma na celu umożliwienia nowym państwom członkowskim dokonania zmiany swych wewnętrznych przepisów w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej w sposób który oddalałby te przepisy od celów tej dyrektywy Tego rodzaju zmiana byłaby sprzeczna z samą ideą tej klauzuli pkt 39 uzasadnienia wyroku 10 W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie cytowany powyżej wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a jest on wiążący dla orzekającego w niniejszej sprawie Sądu por wyrok z 28 marca 1995 r w sprawie o sygn C 346 93 Kleinwort Benson publ ECR 1995 3 4 I 00615 należy rozumieć w ten sposób że jeżeli wprowadzone z dniem 1 maja 2004 r przepisy ustawy o VAT będą powodowały rozszerzenie ograniczeń istniejących w ustawodawstwie polskim przed 1 maja 2004 r co do możliwości odliczania podatku naliczonego to tym samym przepisy te nie będą miały w ogóle zastosowania do określania począwszy od 1 maja 2004 r zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego Nie będą też miały zastosowania przepisy uchylonej a obowiązującej jedynie do 30 kwietnia 2004 r ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 11 W związku z powołaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odpowiedzi na zadane w niniejszej sprawie pytanie prejudycjalne ww orzeczeń w sprawach C 212 04 i C 144 04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potraktował je jako integralną część wskazówek dotyczących wykładni przepisów wspólnotowych Oba ww orzeczenia dotyczą co do zasady polityki społecznej ochrona przed nadużywaniem możliwości nieograniczonego zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony niemniej jednak zostały one powołane przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w kontekście wskazania na uprawnienie sądu krajowego do takiej interpretacji prawa wewnętrznego z zachowaniem reguł systemu tego prawa aby osiągnąć przede wszystkim rezultat zakładany przez dyrektywę prawa wspólnotowego przy czym dążenie do osiągnięcia stanu zgodnego z przepisem dyrektywy może sięgać tak daleko że w konsekwencji sąd krajowy orzekając o prawach a takim prawem jest prawo do odliczenia podatku naliczonego w kształcie zakładanym przez dyrektywę w rozpatrywanej sprawie Szóstą Dyrektywę oprze swoje orzeczenie wyłącznie o treść przepisu dyrektywy pomijając treść przepisów prawa krajowego o ile skutek zastosowania przepisu prawa krajowego będzie sprzeczny z zakładanym celem dyrektywy 12 W takim to sposobie przekazania wskazówek co do wykładni prawa krajowego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie znalazł podstawę do stosowania przy interpretacji spornych przepisów art 88 ust 1 pkt 3 i art 86 ust 3 ustawy o VAT zasad wykładni prawa polskiego opartych na konstytucyjnych wartościach a także stosowania zasady efektywności skuteczności prawa wspólnotowego nakazującej maksymalne dążenie do osiągnięcia skutku zakładanego przez przepis prawa wspólnotowego pkt 111 wyroku TSWE z 4 lipca 2006 r w sprawie o sygn C 212 4 oraz pkt 77 i 78 akapit drugi wyroku TSWE z 22 listopada 2005 r w sprawie o sygn C 144 04 Jednocześnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał że klauzula stałości z art 17 ust 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy nie może uzasadniać dążenia przez sąd krajowy przy wykładni przepisów prawa wewnętrznego do zachowania przepisów sprzecznych z celem dyrektywy jeżeli państwo członkowskie w sposób sprzeczny z zakładanym rezultatem dyrektywy wprowadziło faktycznie dalej idące ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego 13 Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich odpowiadając na zapytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w rozpatrywanej sprawie pozostawił ocenie sądu krajowego czy wprowadzone z dniem 1 maja 2004 r nowe przepisy ustawy o VAT zwiększyły zakres ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego związanego z samochodami i kupowanym do tych samochodów paliwem pkt 32 uzasadnienia wyroku w sprawie C 414 07 W tym miejscu należy zauważyć że wyraźnie Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich stwierdził że w niniejszym przypadku szósta dyrektywa weszła w życie w Polsce w dniu jej przystąpienia do Unii Europejskiej czyli w dniu 1 maja 2004 r Zatem ten dzień jest istotny dla celów zastosowania art 17 ust 6 akapit drugi szóstej dyrektywy do tego państwa członkowskiego pkt 27 uzasadnienia wyroku Odnosząc powyższą ocenę do rozpatrywanej sprawy zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie ma więc znaczenia że zgodnie z art 176 ustawy o VAT przepisy tejże ustawy weszły w życie 20 kwietnia 2004 r tj 14 dni od daty ogłoszenia co z kolei nastąpiło 5 kwietnia 2004 r ponieważ kluczowe dla sprawy przepisy art 86 ust 3 i 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 sierpnia 2005 r stosować należało od 1 maja 2004 r na zasadzie art 176 pkt 3 ustawy o VAT 14 Uwzględniając powyższą wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich co do daty w której ma być oceniany stan prawny wynikający z porządku prawa krajowego w celu określenia treści zmienianych przepisów prawa krajowego w dniu wejścia w życie szóstej dyrektywy oraz w celu ustalenia czy przepisy te spowodowały rozszerzenie zakresu obowiązujących wyłączeń po wejściu w życie szóstej dyrektywy pkt 32 uzasadnienia wyroku w sprawie C 414 07 zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie należało oceny takiej dokonać jej in abstracto w oderwaniu od konkretnej sytuacji Spółki Sąd krajowy ze względu na stan faktyczny rozpatrywanej sprawy zmuszony był bowiem do dokonania ogólnej wykładni polskich przepisów ustawy o VAT obowiązujących w dniu 1 maja 2004 r w celu ustalenia obowiązującej w tej dacie normy prawnej określającej sposób odliczania podatku naliczonego W rozpatrywanej sprawie Spółka wzięła w leasing samochód po wprowadzeniu w życie nowych przepisów ustawy o VAT tj po 1 maja 2004 r na co Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zwracał uwagę w zapytaniu prejudycjalnym wskazując że w rozpatrywanej sprawie Spółka w dniu 30 kwietnia 2004 r w ogóle nie posiadała samochodu i nie kupowała paliwa którego dotyczy spór z krajowymi organami podatkowymi Badanie więc konkretnej sytuacji Spółki co do możliwości odliczania podatku naliczonego w dacie przed i w dniu 1 maja 2004 r nie mogło służyć ustaleniu normy prawnej określającej sposób odliczania podatku naliczonego 15 Biorąc pod uwagę powyższe założenia przyjętej wykładni w celu ustalenia jaka norma prawna określała sposób odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do leasingowanego przez Spółkę samochodu należało ocenić czy wprowadzone z dniem 1 maja 2004 r przepisy ograniczały w stosunku do reguł obowiązujących przed tą datą możliwość odliczania paliwa do samochodów wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług Powyższe oznacza konieczność porównania skutków w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług wynikających z art 25 ust 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym 30 kwietnia 2004 r stanowiącym że Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg z skutkami wynikającymi z art 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym 1 maja 2004 r o treści Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o których mowa w art 86 ust 3 i 5 16 Dodać przy tym należy że skoro ww art 88 ust 1 pkt 3 odwołuje się do art 86 ust 3 i 5 ustawy o VAT to pełna wykładnia pierwszego z powołanych przepisów nie jest możliwa bez pominięcia skutków przepisów do których przepis ten się odwołuje a stanowiących że W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru DŁ 357 kg n x 68 kg gdzie DŁ oznacza dopuszczalną ładowność n oznacza ilość miejsc siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy kwotę podatku naliczonego stanowi 50 kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca nie więcej jednak niż 5 000 zł art 86 ust 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym 1 maja 2004 r przy czym Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc siedzeń o których mowa w ust 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym Pojazdy które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji o której mowa w zdaniu pierwszym nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc uznaje się również za samochody osobowe o których mowa w ust 3 art 86 ust 5 ustawy o VAT 17 Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę z dniem 1 maja 2004 r nowych przepisów zwiększających ładowność samochodów obliczoną zgodnie z wzorem zawartym w art 86 ust 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 21 sierpnia 2005 r której osiągniecie uprawniało do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wydatkach na nabycie samochodu innych niż osobowe oraz odliczenie podatku naliczonego zawartego w wydatkach na paliwo do tego samochodu ograniczyło możliwość korzystania z odliczeń w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym gdzie ustawodawca jako graniczne przyjął kryterium 500 kg ładowności Powyższy skutek wywołany przez wprowadzone w życie z dniem 1 maja 2004 r przepisy art 86 ust 3 i art 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r do 21 sierpnia 2005 r nie budzi w literaturze i orzecznictwie wątpliwości por powołane w postanowieniu tut Sądu z dnia 17 maja 2007 r sygn akt I SA Kr 603 06 poglądy orzecznictwa i doktryny 18 Powyższa okoliczność tzn faktyczne ograniczenie możliwości odliczania podatku naliczonego w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed 1 maja 2004 r już sama w sobie stanowi podstawę do pominięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w całości przepisów art 86 ust 3 i art 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r do 21 sierpnia 2005 r z uwagi na ocenę prawną wyrażoną przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w wydanym w sprawie wyroku o sygn C 414 07 w którym Trybunał nakazał sądowi krajowemu powstrzymać się od stosowania wszelkich sprzecznych przepisów prawa krajowego pkt 44 uzasadnienia wyroku w razie ustalenia że nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzone wraz z transponowaniem szóstej dyrektywy do prawa polskiego spowodowały rozszerzenie zakresu zastosowania ograniczeń prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa przeznaczonego do samochodów używanych w ramach działalności podlegającej opodatkowaniu w porównaniu do przepisów krajowych obowiązujących wcześniej 19 Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nie ma przy tym znaczenia że w rzeczywistości ww art 86 ust 3 i 5 oraz odwołujący się do nich art 88 ust 1 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r do 21 sierpnia 2005 r tylko w części zwiększyły zakres ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w wydatkach na nabycie samochodów i wykorzystywanego do nich paliwa Zmiana kryteriów ładowność i rozmiary opisujących samochody co do których wprowadzono z dniem 1 maja 2004 r ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego z jednoczesną zmianą przepisów dotyczących homologacji a następnie kolejna zmiana kryteriów ograniczeń jaka nastąpiła z dniem 22 sierpnia 2005 r spowodowała że nie jest możliwa żadna inna interpretacja obowiązujących od 1 maja 2004 r a później zmienionych od 22 sierpnia 2005 r przepisów ustawy o VAT w części dotyczącej ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w wydatkach poniesionych na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych do działalności zgodnie z celem Szóstej Dyrektywy określonej w art 17 ust 2 jak

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/dzial/aktualnosci/istotne-zmiany/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Faber
  SWI v 1 12 6 05 Regulamin IP 213 175 86 45 Faber strefa klienta wersja 1 12 6 05 Logowanie Login Hasło Zapamiętaj mnie Strona współpracuje z przeglądarkami Firefox

  Original URL path: https://faber-kancelaria.pl/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • ISO « Faber
  komputerowe Filie Zapytania ofertowe System Wymiany Informacji E mail biuro faber kancelaria pl Telefon 012 422 75 20 Jak do nas dojechać copyright 2009 FABER ISO W grudniu 2006 roku przeszliśmy pomyślnie audyt ISO 9001 2000 i możemy szczycić się posiadaniem certyfikatu nr 9190 FBR1 IT 52859 wydanego przez firmę IQNET CSQ W grudniu 2009 roku recertyfikowaliśmy nasz certyfikat według nowej normy ISO 9001 2008 Dnia 26 11 2010 pomyślnie

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/iso/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Paszport do eksportu « Faber
  stałe Oprogramowanie komputerowe Filie Zapytania ofertowe System Wymiany Informacji E mail biuro faber kancelaria pl Telefon 012 422 75 20 Jak do nas dojechać copyright 2009 FABER Paszport do eksportu W dniu 20 05 2011 r Kancelaria Rachunkowa Faber Sp z o o zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pn Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Kancelaria Rachunkowa Faber Sp z o o Czas trwania realizacji

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/paszport/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • MRPO 2007-2013 « Faber
  Informacji E mail biuro faber kancelaria pl Telefon 012 422 75 20 Jak do nas dojechać copyright 2009 FABER MRPO 2007 2013 W dniu 08 12 2011 r Kancelaria Rachunkowa Faber Sp z o o zawarła z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pn Poprawa konkurencyjności firmy Faber poprzez wdrożenie innowacyjnego Systemu Wymiany Informacji czas trwania realizacji Projektu 1 10 2011 30 09 2013 Dofinansowanie Projektu zostało udzielone

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/mrpo-2007-2013/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Kontakt « Faber
  w godzinach od 9 00 do 17 00 Centrala i biuro Zarządu w Krakowie adres do korespondencji do 30 06 2012 r 31 111 Kraków al Krasińskiego 11a biurowiec Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S A Od 02 07 zapraszamy do nowego biura na ulicę Zygmunta Mysłakowskiego 9 30 136 Kraków do Państwa dyspozycji nasz parking na 7 miejsc postojowych Korespondencję można też kierować na skrytkę pocztową pod adresem UP Kraków 1

  Original URL path: http://faber-kancelaria.pl/kontakt/ (2012-07-08)
  Open archived version from archive •