archive-pl.com » PL » C » CYRK-ANIME.PL

Total: 113

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • inspiracja. animacja. edukacja. - Chodzenie po linie - Slackline. Historia i jego odmiany
  kilkunastu centymetrów do kilkuset metrów Slackline narodziÅ siÄ w Kalifornii w dolinie Yosemite na poczÄ tku lat 80 XX wieku Za jego twórców uważa siÄ Adama Grosowskyiego i Jeffa Ellingtona Wszystko zaczÄ Å o siÄ od chodzenia po Å aÅ cuchach okalajÄ cych parking NastÄ pnie próbowano chodziÄ po linach wspinaczkowych które w koÅ cu zastÄ piono taÅ mÄ Niebawem slackline zyskaÅ coraz wiÄ cej miÅ oÅ ników pojawiÅ y siÄ też pierwsze highliney Trudno powiedzieÄ kiedy slackline trafiÅ do Polski natomiast przeÅ omowy okazaÅ siÄ rok 2006 kiedy rozegrano pierwsze w Polsce zawody Slackline Master 2006 powstaÅ a strona slackline com pl oraz forum slackline fora pl Rok później w warszawskim Blue City odbyÅ y siÄ kolejne zawody Slackline Polish Open 2007 14 lipca 2007 roku Jan GaÅ ek jako pierwszy Polak pokonaÅ najsÅ ynniejszy highline Å wiata L A S w Yosemite W Polsce czÄ sto slackline okreÅ la siÄ jako chodzenie po linie co zapewne wynika z tÅ umaczenia line jako lina Jednakże taÅ ma w odróżnieniu od lin używanych przez linoskoczków nawet po mocnym naciÄ gniÄ ciu charakteryzuje siÄ duÅ¼Ä rozciÄ gliwoÅ ciÄ powodujÄ cÄ pionowe i poziome drgania podczas chodzenia Pozwala to na wykonywanie wielu efektownych trików Wymusza też nieco inny sposób utrzymywania równowagi DoÅ wiadczeni slackerzy pozwalajÄ aby stopy swobodnie wychylaÅ y siÄ wraz z taÅ mÄ na boki kontrolujÄ c równowagÄ górna czÄ Å ciÄ ciaÅ a co widaÄ na przykÅ adzie triku surf Trik ten polega na mocnym wychylaniu taÅ my nogami w poziomie przy jednoczesnym utrzymaniu tuÅ owia nieruchomo Odmiany Trickline to taÅ my dÅ ugoÅ ci kilku do kilkunastu metrów zawieszone na wysokoÅ ci kilkudziesiÄ ciu centymetrów Wykonuje siÄ na nich różnorodne tricki od prostych obrotów po podwójne salta Trickline jest najpopularniejszÄ formÄ slackliningu nie wymaga dużych przestrzeni mnogoÅ ci

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=112 (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • inspiracja. animacja. edukacja. - Biografie cyrkowe - Kańkowscy vel Cancowsci's
  tego listopada 1880 roku ByÅ jednym z piÄ ciorga dzieci Marcina i Rozalii Niewiele wiadomo o jego dzieciÅ stwie MajÄ c lat naÅ cie zostaje wysÅ any do Warszawy na naukÄ do szewca Na polecenie swego majstra idzie odnieÅ Ä obstalowanÄ parÄ butów do cyrku na ul Ordynackiej Buty odnosi lecz do szewca już nie wraca Zostaje w cyrku Tak zaczyna siÄ przygoda która trwaÄ bÄ dzie do 1939r Przez kolejnych prawie 40 lat KaÅ kowski wraz z żonÄ JaninÄ wystÄ pujÄ jako żonglerzy salonowi w wielu krajach Europy w Niemczech w krajach monarchii austro wÄ gierskiej wÅ aÅ nie Austria i WÄ gry BaÅ kany Rumunia Do roku 1917 wystÄ pujÄ z wielkim powodzeniem w cyrkach carskiej Rosji od Petersburga do miast Kaukazu WystÄ pujÄ także w ówczesnej Persji czyli dzisiejszym Iranie Do historii żonglerki przechodzi numer w trakcie którego KaÅ kowski trzyma na gÅ owie zastawiony stóÅ jednoczeÅ nie żonglujÄ c wÅ aÅ nie salonowymi przedmiotami w postaci walizki kapeluszy parasolki gazety czy talerzy W 1913r w JaÅ cie na wystÄ pach KaÅ kowskich jest car MikoÅ aj II W dowód uznania dla ich sztuki cyrkowej nagradza KaÅ kowskiego zÅ otym zegarkiem z dewizkÄ co zostaje potwierdzone stosownym carskim dokumentem a jego żonie wrÄ cza broszkÄ W dwudziestoleciu miÄ dzywojennym wystÄ pujÄ m in w cyrku Braci Staniewskich jeżdÅ¼Ä z wystÄ pami po caÅ ym kraju W 1928 r budujÄ w Broku dom w którym spÄ dzajÄ zimy W latach 30 tych wystÄ pujÄ kilka razy przed BrokowskÄ publicznoÅ ciÄ GÅ ównÄ czÄ Å Ä wystÄ pów stanowiÄ numery treserskie których bohaterami sÄ maÅ e peÅ ne wdziÄ ku pieski Do dzisiaj żyjÄ w Broku osoby które z rozczuleniem wspominajÄ te wystÄ py Dochody z przedstawieÅ byÅ y przeznaczane na cele spoÅ ecznie ważne jak zakupu sprzÄ tu

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Biografie cyrkowe - Barbara i Stanisław Kozikowie
  i partnerkÄ Kiedy on koÅ czyÅ szkoÅ Ä pani Basia przyjechaÅ a na egzamin wstÄ pny UkoÅ czyÅ a wczeÅ niej Liceum Sztuk Plastycznych w ZamoÅ ciu Pan StanisÅ aw pomagaÅ przy egzaminach i tam siÄ po raz pierwszy spotkali Od razu wpadli sobie w oko no i zaczÄ Å a siÄ znajomoÅ Ä która później przerodziÅ a siÄ w coÅ wiÄ cej Po jakimÅ czasie trio pana StanisÅ awa rozpadÅ o siÄ i zaczÄ Å przygotowywaÄ nowy repertuar wÅ aÅ nie ze swojÄ przyszÅ Ä Å¼onÄ Ich specjalizacjÄ byÅ a akrobacja napowietrzna Ta specjalizacja jest jednÄ z najtrudniejszych w caÅ ym cyrku Każdy element podczas wykonywania numeru jest powiÄ zany choreograficznie muzycznie Każdy nawet najmniejszy defekt wybija z rytmu Tam nie ma miejsca na brak zaufania partnerowi Wszystko musi byÄ perfekcyjne Ale jak to we wszystkim zawsze może coÅ nie wyjÅ Ä Na wysokoÅ ci kilkunastu metrów jest to jednak bardzo niebezpieczne JeÅ li już coÅ takiego siÄ zdarzy to trzeba umieÄ z tego wybrnÄ Ä Oprócz tego paÅ stwo Kozikowie przez jakiÅ czas podjÄ li siÄ tresury koni W trakcie swojej kariery mieli parÄ niebezpiecznych sytuacji z których nie zawsze wychodzili caÅ o Podczas jednego wystÄ pu w Toruniu szalaÅ a okropna burza CzÄ Å Ä ludzi ze strachu zaczÄ Å a opuszczaÄ namiot ArtyÅ ci odmówili wystÄ pu ale Kozikowie postanowili wystÄ piÄ Kiedy wykonywali jeden z tricków kopuÅ a namiotu pÄ kÅ a na dÅ ugoÅ Ä kilkunastu metrów i woda wlaÅ a siÄ do namiotu Innym razem pani Basia po krótkiej przerwie w pracy przeliczyÅ a swoje siÅ y Nie daÅ a rady podciÄ gnÄ Ä siÄ w trakcie jednej z ewolucji i musiaÅ a zeskoczyÄ z chusty SkaczÄ c z 4 metrów skrÄ ciÅ a sobie kolano KiedyÅ we WrocÅ awiu zjeżdżaÅ a po taÅ mie lupingu W pewnym momencie taÅ ma zaczÄ Å a przecinaÄ jej rÄ ce Pan StanisÅ aw chciaÅ ratowaÄ jÄ przed upadkiem z 10 metrów Pani Basia spadajÄ c niechcÄ cy zÅ amaÅ a mÄ Å¼owi koÅ Ä policzkowÄ W Niemczech jednak zdarzyÅ siÄ chyba najpoważniejszy wypadek Podczas wystÄ pu na chwilkÄ zabrakÅ o prÄ du Ich numer byÅ wykonywany z rekwizytem zasilanym przez prÄ d Rekwizyt zamiast iÅ Ä do doÅ u wystrzeliÅ w górÄ wszystkie linki siÄ poplÄ taÅ y Pani Basia spadÅ a z wysokoÅ ci ok 10 metrów i zÅ amaÅ a sobie jeden z krÄ gów lÄ dźwiowych WykluczyÅ o jÄ to z wystÄ pów na dwa miesiÄ ce Przez ten wypadek pani Basia musiaÅ a zrezygnowaÄ z niektórych elementów ponieważ zagrażaÅ y jej zdrowiu W tym zawodzie trema nie bywa pomocnÄ motywacjÄ PaÅ stwo Kozikowie tremowali siÄ tylko wtedy jeÅ li jakieÅ niespodziewane wypadki wydarzyÅ y siÄ przed numerem ByÅ y nimi np zÅ e funkcjonowanie rekwizytów czy wypadki poprzednich artystów By pozbyÄ siÄ tremy przed samym wystÄ pem każdy artysta musiaÅ siÄ indywidualnie skupiÄ rozÄ wiczyÄ JeÅ li jedna osoba byÅ a stremowana podczas wystÄ pu to druga zaraz wyczuwaÅ a tremÄ

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Baza cyrków wymarłych
  SzkoÅ a nie byÅ a oficjalnie placówkÄ oÅ wiatowÄ czyli nie podlegaÅ a Ministerstwu Edukacji Nauka odbywaÅ a siÄ na zasadzie mistrz uczeÅ Do szkoÅ y poszedÅ em w 1956 r a w sezon pojechaliÅ my w 1957 r RobiliÅ my żonglerkÄ zespoÅ owÄ w szeÅ Ä osób Å aden z nas nie otrzymaÅ dyplomu ukoÅ czenia szkoÅ y mówi Fredek MaÅ ecki obecnie mieszkajÄ cy w Lesznie 3 km od Julinka SzkoÅ a z prawdziwego zdarzenia powstaÅ a dopiero w 1967 r jako PaÅ stwowe Studium Cyrkowe Cyrki musiaÅ y pracowaÄ na najwyższych obrotach W julinkowym hotelu można doszukaÄ siÄ Å ladów Å wietnoÅ ci cyrku W holu wiszÄ kolorowe afisze OglÄ dajÄ c je Å atwo uwierzyÄ Å¼e cyrk w Polsce przeżywaÅ prawdziwy rozkwit i byÅ jednÄ z najpopularniejszych form sztuki rozrywkowej w latach 60 70 i 80 IstniaÅ o 10 dużych tzw jednostek cyrkowych Szapita czyli namioty byÅ y czteromasztowe co pozwalaÅ o wykonywaÄ wszystkie istniejÄ ce w sztuce cyrkowej tzw numery górne jak choÄ by latajÄ ce trapezy deskÄ akrobatycznÄ czy linÄ pionowÄ Podczas wystÄ pów graÅ a kilkunastoosobowa orkiestra Program byÅ przebogaty Zawsze konie podstawa każdego porzÄ dnego cyrku NastÄ pnie sÅ onie lwy niedźwiedzie foki itd Kilkunastoosobowe numery gimnastyczno akrobatyczne iluzjoniÅ ci żonglerzy linoskoczkowie no i oczywiÅ cie klauni Każdy cyrk miaÅ swojego reżysera i scenografa ByÅ o to wielkie show Cyrk przyjeżdżaÅ do miasta i stacjonowaÅ tam ponad miesiÄ c Codziennie dawaÅ dwa programy na których pojawiaÅ y siÄ komplety publicznoÅ ci Do namiotów ciÄ gnÄ li mieszkaÅ cy z odlegÅ ych wsi i miasteczek Cyrk nie byÅ wówczas atrakcjÄ zarezerwowanÄ tylko dla dzieci To doroÅ li pragnÄ li obejrzeÄ poskramiaczy dzikich zwierzÄ t dowartoÅ ciowaÄ siÄ widzÄ c nieporadnoÅ Ä klaunów czy też doznaÄ przypÅ ywu adrenaliny podczas najniebezpieczniejszych trików MÄ Å¼czyzn przyciÄ gaÅ y również skÄ po odziane artystki Programy byÅ y pod staÅ Ä kontrolÄ opiekunów zatrudnionych w ZakÅ adach Widowisk Cyrkowych Cyrki musiaÅ y pracowaÄ na najwyższych obrotach mówi MichaÅ Chmielewski absolwent reżyserii cyrkowej w Moskwie peÅ niÄ cy funkcjÄ reżysera widowisk cyrkowych w latach 1980 1989 Każdy reżyser miaÅ pod sobÄ trzy cyrki za które odpowiadaÅ W sezonie jeździliÅ my z komisjÄ i ocenialiÅ my poszczególne numery PrzyznawaliÅ my kategorie A B C i na podstawie tych kategorii ZakÅ ad Widowisk Cyrkowych pÅ aciÅ artystom odpowiedniÄ gaÅ¼Ä Tak siÄ kiedyÅ Ä wiczyÅ o Henia Sawicka mieszka w BÅ oniu i od czasu sprzedaży samochodu nie pojawia siÄ w Julinku A poza tym po co tam jeździÄ Å eby patrzeÄ jak wszystko marnieje Woli w domowym zaciszu oczami wyobraźni oglÄ daÄ swój Julinek Czasem przyjdÄ koleżanki i wspólnie udajÄ siÄ w podróż do Å wiata którego już nie ma Gdy koÅ czyÅ siÄ sezon a byÅ o to zwykÅ e w listopadzie artyÅ ci jechali na póÅ toramiesiÄ czny urlop do domów Ci którzy nie mieli wÅ asnych mieszkaÅ od razu wracali do Julinka gdzie kwaterowali w barakach Na poczÄ tku stycznia wszyscy zjeżdżali siÄ do bazy w Puszczy

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Szkoła cyrkowa wczoraj i dziś - Kuglart 2/2007
  to jest KorzyÅ ci dla dzieci Cyrk dzieciom Sztuka cyrkowa i jej historia w Polsce Co można robiÄ O żonglerce Publikacje cyrkowe Inne sporty SzkoÅ a cyrkowa Szukaj GoÅ cinnie KRAINA BANIEK MYDLANYCH KONTAKT O F E R T A NASZE DZIAÅ ANIA Strona startowa SzkoÅ a cyrkowa SzkoÅ a cyrkowa wczoraj i dziÅ Kuglart 2 2007 SzkoÅ a cyrkowa wczoraj i dziÅ Kuglart 2 2007 ArtykuÅ opublikowany za zgodÄ

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Rozmowy o cyrku z Zygmuntem Okowinskim - Kuglart 4/2007
  to jest KorzyÅ ci dla dzieci Cyrk dzieciom Sztuka cyrkowa i jej historia w Polsce Co można robiÄ O żonglerce Publikacje cyrkowe Inne sporty SzkoÅ a cyrkowa Szukaj GoÅ cinnie KRAINA BANIEK MYDLANYCH KONTAKT O F E R T A NASZE DZIAÅ ANIA Strona startowa SzkoÅ a cyrkowa Rozmowy o cyrku z Zygmuntem Okowinskim Kuglart 4 2007 Rozmowy o cyrku z Zygmuntem Okowinskim Kuglart 4 2007 ArtykuÅ opublikowany za zgodÄ

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Rafał Milach - Portrety - Znikający Cyrk 2007 - WORLD PRESS PHOTO 2008 - I nagroda
  którzy przepracowali w cyrku od 20 50 lat Niektórych fotografowaÅ w ich domach Mimo że na emeryturze od wielu lat wciÄ Å¼ przechowujÄ swoje stare kostiumy cyrkowe Innych fotografowaÅ w bazie cyrkowej w Julinku w ich codziennych strojach RafaÅ Milach chciaŠżeby kontekst cyrku byÅ widoczny w portretowanej osobie lub w jej otoczeniu Dla wszystkich artystów byÅ a to jednodniowa podróż do przeszÅ oÅ ci Kilku odmówiÅ o udziaÅ u w projekcie Ci którzy siÄ zgodzili entuzjastycznie zareagowali na jego zaproszenie Kurtyna na arenie gÅ ównej StanisÅ aw Krawczyk 73 pozuje do portretu w korytarzu prowadzÄ cym do areny gÅ ównej Przez 20 lat wystÄ powaÅ jako akrobata Od 21 lat jest na emeryturze Emerytowany woltyżer MieczysÅ aw Grzebieniowski 79 PrzepracowaÅ w cyrku ponad 30 lat Od ponad 20 lat jest na emeryturze Krzysztof ZieliÅ ski 71 pozuje do portretu w stroju iluzjonisty Przez 43 lata pracy w cyrku wystÄ powaÅ jako akrobata a później iluzjonista KarierÄ artystycznÄ zakoÅ czyÅ 4 lata temu StanisÅ aw Krawczyk 73 pozuje do portretu na arenie gÅ ównej Przez 20 lat wystÄ powaÅ jako akrobata Od 21 lat jest na emeryturze StanisÅ aw Kapisz 87 pozuje do portretu w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie Przez 34 lata pracowaÅ w cyrku jako dyrygent orkiestry cyrkowej i kompozytor Od 17 lat jest na emeryturze Józef Maksymiuk 59 pozuje do portretu w swoim mieszkaniu Przez wiÄ kszoÅ Ä swojej 25 letniej kariery artysty cyrkowego pan Józef wystÄ powaÅ jako komik Od 8 lat jest na emeryturze Józef Maksymiuk 59 pozuje do portretu w przebraniu ducha w swoim mieszkaniu Przez wiÄ kszoÅ Ä swojej 25 letniej kariery artysty cyrkowego pan Józef wystÄ powaÅ jako komik Od 8 lat jest na emeryturze StanisÅ aw Krawczyk 73 pozuje do portretu na arenie gÅ ównej Przez 20 lat wystÄ powaÅ jako

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • inspiracja. animacja. edukacja. - Fotografia - Znikający Cyrk 2005, Rafał Milach
  2005 RafaÅ Milach Przez ponad 40 lat z jedynÄ w Polsce bazÄ cyrkowÄ w Julinku pod WarszawÄ zwiÄ zanych byÅ o setki artystów cyrkowych W okresie Å wietnoÅ ci w kompleksie pracowaÅ o do 1500 pracowników Dzisiaj baza cyrkowa Å wieci pustkami ZamkniÄ ty od ponad 10 lat olbrzymi obiekt popada w ruinÄ i zapomnienie Przy okazji realizacji reportażu o zamkniÄ tej bazie RafaÅ Milach zaprosiÅ kilku artystów cyrkowych żeby sfotografowaÄ ich w miejscu gdzie niektórzy z nich przepracowali ponad 30 lat Zrujnowana przechowalnia sprzÄ tu cyrkowego Emerytowana akrobatka Anna Karpiel 66 lat W cyrku przepracowaÅ a 38 lat Na emeryturze od 9 lat Jako jedna z niewielu artystów wciÄ Å¼ mieszka w sÅ użbowym mieszkaniu na terenie bazy cyrkowej Stara dekoracja cyrkowa Stare liny w przechowalni sprzÄ tu cyrkowego Dekoracja przy wjeździe do cyrku Stary cyrkowy sprzÄ t na zrujnowanym zapleczu areny cyrkowej Stary napis na Å cianie pomieszczenia technicznego Henryka Sawicka 67 lat pozujÄ ca do portretu na jednym z korytarzy prowadzÄ cych do areny gÅ ównej w bazie cyrkowej w Julinku W cyrku przepracowaÅ a 25 lat Jej numerem popisowym byÅ y akrobacje na wrotkach Od 12 lat pani Henryka jest na emeryturze Alfred Malecki na tle

  Original URL path: http://www.cyrk-anime.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=122 (2016-04-30)
  Open archived version from archive •