archive-pl.com » PL » C » CBMZ.PL

Total: 449

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2015.12.07 Informacja o naborze Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji
  stycznia 2016 r dzień otwarcia naboru do dnia 18 stycznia 2016 r do godziny 15 00 dzień zamknięcia naboru W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e RPO uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www rpo malopolska pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych w szczególności przedsiębiorcy uczelnie partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie a art 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych b art 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dn 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz U z 2012 r poz 769 c art 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dn 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary j t Dz U z 2015 r poz 1212 z późn zm Powyższe wykluczenie dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera ów W ramach realizowanych projektów wnioskodawca oferuje uczestnikom kompleksowe wsparcie obejmujące szkolenia i lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zobowiązany do zaplanowania w projekcie wsparcia zarówno szkoleniowego jak i doradczego niemniej jednak rodzaj udzielonego wsparcia dla konkretnego uczestnika zależy od zdiagnozowanych u niego potrzeb Co do zasady jednak każdy uczestnik jest zobowiązany do otrzymania wsparcia szkoleniowego i lub doradczego przygotowującego go do prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie wsparcia finansowego dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę Przeciętne wynagrodzenie za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia działania

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/446-2015-12-07-informacja-o-naborze-poddzialanie-8-3-1-wsparcie-na-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-formie-dotacji (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • 2015.11.30 - Informacja o naborze - Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski
  sposób składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e RPO dostępnego na stronie internetowej erpo malopolska plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 21 grudnia 2015 r dzień otwarcia naboru do dnia 3 lutego 2016 r do godziny 15 00 dzień zamknięcia naboru Kto może składać wnioski 1 jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia 2 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 3 instytucje otoczenia biznesu 4 organizacje pozarządowe W przypadku projektów partnerskich partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony powyżej Na co można otrzymać dofinansowanie W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym poprzez 1 promocję oferty gospodarczej regionu 2 wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne m in poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców organizację konferencji opracowywanie analiz rynków zagranicznych ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi 3 promocję innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka biznes w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu smart specialisation oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw w tym np festiwal innowacji wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacyjności organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej 4 wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie m in poprzez rozwój zintegrowanego regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie utworzenie sieci współpracy biznes IOB jednostki samorządu terytorialnego prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej SAG na zagranicznych targach branżowych Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu Finanse Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie Orientacyjna kwota

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/444-informacja-o-naborze-poddzialanie-3-3-1-promocja-gospodarcza-malopolski (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.11.26 - Spotkanie dla przedsiębiorców Ziemi Oświęcimskiej
  o godz 14 00 w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul Gospodarczej 24 Program spotkania 13 30 14 00 Rejestracja uczestników spotkania 14 00 14 15 Otwarcie spotkania Pan Albert Bartosz Wójt Gminy Oświęcim 14 15 14 45 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako regionalny operator dla środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 dla małopolskiej przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 14 45 15 05 Działania skierowane do przedsiębiorców wdrażane przez Urząd Marszałkowski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 oraz wsparcie przedsiębiorczości dostępne w krajowych programach operacyjnych Pan Sławomir Włodarz Kierownik Zespołu ds Informacji o Funduszach Europejskich w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie 15 05 15 15 Usługi Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Pan Sławomir Włodarz Kierownik Zespołu ds Informacji o Funduszach Europejskich w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie 15 15 15 30 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej jako lokalny partner dla biznesu Pani Agnieszka Kmiecik Prezes Zarządu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o o 15 30 15 45 Przedstawienie założeń współpracy KOPEX EX COAL Sp z o o na rzecz przedsiębiorczości ziemi oświęcimskiej Pan Marek Uszko Prezes Zarządu KOPEX EX COAL Sp z

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/445-2015-11-26-spotkanie-dla-przedsiebiorcow-ziemi-oswiecimskiej (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.11.23 - Ruszył konkurs na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo Małopolski – INNOVATOR MAŁOPOLSKI 10. Edycja
  produkt innowacyjną usługę lub nowatorski sposób prowadzenia działalności gospodarczej Zgłoszone do konkursu produkty i technologie powinny wpisywać się w 7 kategorii które odzwierciedlają następujące inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego tj nauka o życiu energia zrównoważona technologie informacyjne i komunikacyjne chemia produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych elektrotechnika i przemysł maszynowy przemysły kreatywne i czasu wolnego Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza online dostępnego na stronie www innovatormalopolski pl a następnie wysłanie go do 31 grudnia 2015r drogą elektroniczną i tradycyjną na adres biura konkursu Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach W pierwszej części zostaną zweryfikowane formularze konkursowe złożone przez uczestników Jeśli zgłoszenia będą poprawne to specjalne grupy robocze ds Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji dokonają ich analizy Na ich podstawie do kolejnego drugiego etapu jury wybierze po 3 w każdej z 7 kategorii branżowych W tej części nastąpi również wizytacja audytorów w siedzibie firmy i sporządzenie raportu przekazywanego kapitule konkursu Główną nagrodą w konkursie jest tytuł Innovatora Małopolski statuetka z pamiątkowy dyplomem oraz szeroka akcja promocyjna w mediach Laureaci będą mogli posługiwać się logiem konkursu przez okres 2 lat Tytuł Innovatora Małopolski otworzył dla nas nowe możliwości biznesowe Udział w konkursie spowodował że produkty oraz marka naszej firmy zaczęły

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/443-2015-11-23-ruszyl-konkurs-na-najbardziej-innowacyjne-przedsiebiorstwo-malopolski-innovator-malopolski-10-edycja (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Aktualności
  21 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE BADANIA NA RYNEK Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3 2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R Poddziałania 3 2 1 Badania na rynek w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 działając na podstawie art 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Dz U poz 1146 z późn zm ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3 2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R Poddziałania 3 2 1 Badania na rynek Czytaj więcej 2015 08 19 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1 3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałania 1 3 1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 Dz U z 2014 r poz 1146 z późn zm oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 2020 Dz U z 2015 r poz 1007 ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1 3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałania 1 3 1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Czytaj więcej 2015 08 17 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2 3 2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php?start=75 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.11.19 Uruchomienie-rejestracji-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe-w-rur
  zasady dotyczące procesu rejestracji Warunkiem uzyskania wpisu do RUR jest uzupełnienie Karty Podmiotu oraz podpisanie i przesłanie do PARP stosownego oświadczenia Oświadczenie należy wygenerować z systemu informatycznego po zatwierdzeniu Karty Podmiotu a jego wpływ do PARP uruchamia proces weryfikacji Karty UWAGA Jedynie oświadczenia wygenerowane z systemu będą przyjmowane jako poprawnie złożone W miarę postępu procesu rejestracji podmiotów RUR będzie stopniowo nasycany ofertami usług publikowanymi przez usługodawców zaś potencjalni uczestnicy usług przede wszystkim przedsiębiorcy i ich pracownicy po utworzeniu konta będą mogli korzystać z coraz bogatszej oferty szkoleniowo doradczej lub zgłaszać zapotrzebowanie na usługi niedostępne w bazie Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić Państwa uwagę że uruchomienie rejestracji podmiotów nie oznacza rozpoczęcia możliwości korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na współfinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników W odpowiedzi na zastrzeżenia podniesione przez Komisję Europejską odnośnie do kryteriów rejestracji usługodawców przyjętych w toku konsultacji społecznych w PARP rozpoczęto prace związane z wprowadzeniem zmiany tych kryteriów w kierunku określenia wymogów jakościowych dotyczących podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków EFS Do czasu ich zakończenia oraz wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw uwzgledniającej nowe warunki rejestracji RUR pozostaje uruchomiony dla użytkowników którzy finansują udział w usługach ze środków innych niż EFS Użytkownicy RUR mogą korzystać z instrukcji stanowiącej część funkcjonalności RUR Dodatkowe informacje można uzyskać od ekspertów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Zachęcamy również do lektury Poradnika dla branży szkoleniowej Publikacja ta zawiera szereg przydatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wpisu do Rejestru Pordanik dla Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe Jednocześnie pragniemy poinformować że 24 października 2015 r Ministerstwo Infrastruktury

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/442-http-www-parp-gov-pl-uruchomienie-rejestracji-podmiotow-swiadczacych-uslugi-rozwojowe-w-rur-3 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.11.17 Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje
  Gospodarka Wiedzy Działanie 1 2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1 2 3 Bony na innowacje Termin rozstrzygnięcia konkursu Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM w sprawie listy ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny i wskazującej projekty które spełniły kryteria wyboru projektów Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu 2015 r Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r Miejsce i sposób składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e RPO dostępnego na stronie internetowej erpo malopolska pl System będzie dostępny od dnia 23 listopada 2015 r dzień otwarcia naboru do dnia 22 stycznia 2016 r do godziny 15 00 dzień zamknięcia naboru Kto może składać wnioski Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Na co można otrzymać dofinansowanie W ramach Poddziałania 1 2 3 RPO WM można realizować następujący typ projektu mały bon na innowacje do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych duży bon na innowacje do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo rozwojowych związanych z opracowywaniem rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu usługi bądź zmian procesowych usług w zakresie wzornictwa usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 515 548 00 PLN Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90 Maksymalna dopuszczalna

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/441-konkurs-w-ramach-poddzialania-1-2-3-bony-na-innowacje (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 2015.11.05 Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa
  zamieści na stronie internetowej www rpo malopolska pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania Kto może składać wnioski Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych w szczególności przedsiębiorcy i pracodawcy organizacje pozarządowe w tym np lokalne grupy działania Dofinansowanie można otrzymać na projekty realizujące programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy bezrobotnych i biernych zawodowo należących co najmniej do jednej z poniższych grup a osoby powyżej 50 roku życia b osoby długotrwale bezrobotne c osoby z niepełnosprawnościami d osoby o niskich kwalifikacjach e kobiety W ramach realizowanych projektów wnioskodawca może zaoferować uczestnikom w zależności od ich potrzeb szeroki katalog form pomocy a identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania o którym mowa w art 2 ust 10 a i art 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz U 2015 poz 149 z późn zm lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję b pośrednictwo pracy c poradnictwo zawodowe d wsparcie motywacyjne psychologiczne e szkolenia i lub doradztwo prowadzące do podniesienia uzupełnienia zmiany kwalifikacji f inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np staże praktyki zawodowe g dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy h subsydiowane zatrudnienie i zatrudnienie wspomagane j wsparcie adaptacyjne dla pracownika który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów w tym szkolenia i doradztwo k wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej w tym dodatki relokacyjne l wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną forma ta możliwa jest do realizacji tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia m inne narzędzia metody programy

  Original URL path: http://www.cbmz.pl/index.php/439-2015-11-05-dzialanie-8-2-aktywizacja-zawodowa (2016-05-01)
  Open archived version from archive