archive-pl.com » PL » C » CANN.PL

Total: 70

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rekomendacja C-SKOK – małe szanse na cudowne rozmnożenia kapitałów własnych…
  złożonego instrumentu finansowego notowanego na aktywnym rynku zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku oszacowania wartości instrumentu finansowego za pomocą metody wartości bieżącej wiarygodnie oszacowanych zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych stopa dyskonta uwzględnia w szczególności stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko oszacowania wartości dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami W konsekwencji Rekomendacja C SKOK w powiązaniu z Rozporządzeniem sugeruje w sposób bezpośredni aby wycena ZCP metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych była podstawą określenia wartości początkowej akcji udziałów spółki B w bilansie SKOK X czyli teoretycznie wartość początkowa 30 mln PLN różnica 20 mln PLN pomiędzy wartością początkową Spółki B 30 mln PLN a wartością aktywów netto składających się na ZCP 10 mln PLN została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny część kapitałów własnych SKOK X Finalnie zwiększymy w ten sposób w tej konkretnej sytuacji kapitały własne SKOK X o wartość 20 mln PLN Jak ocenić takie rozwiązanie Jak napisałem w poprzednim artykule generalnie takie traktowanie księgowe zwiększenie kapitałów własnych uważam za niewłaściwe i podałem następujące przesłanki wraz z bardziej szczegółową analizą potencjalnie przyszłe ujemne przepływy pieniężne podmiotu dominującego w relacji z nową spółką zależną faktyczny brak zdarzenia powodującego zwiększenie kapitałów własnych podmiotu dominującego potencjalna kapitalizacja przyszłych zysków podmiotu dominującego w wyniku wydzielenia spółki zależnej W tym konkretnym przypadku warto jeszcze dodać że kasy nie przygotowują sprawozdań finansowych skonsolidowanych gdzie problem wykreowania dodatkowych kapitałów własnych nie istniałby jednostkowe sprawozdanie finansowe kasy będzie teoretycznie jedyną podstawą do oceny jej sytuacji finansowej Moje generalne uwagi co do kontrowersyjnego wykreowania dodatkowych wartości kapitałów własnych powinniśmy jednak zderzyć z punktem 23 Rekomendacji C SKOK Punkt ten daje następujące wskazówki Kasa wydzielając zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinna opracować ekonomiczne uzasadnienie tej operacji wraz ze wskazaniem wpływu tego zdarzenia na wyniki finansowe kasy w horyzoncie co najmniej przyjętym do wyceny wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa kasy Kasa powinna ujawnić planowane koszty których kasa do momentu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ponosiła a które od momentu wydzielenia i przeniesienia do innego spółki będzie ponosić w celu określenia faktycznych oszczędności osiąganych przez kasę w wyniku planowanej restrukturyzacji lub innych zmian organizacyjnych prowadzących do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sugestia wydaje się być jasna nowy podmiot powinien świadczyć usługi dla swojej kasy z cenami niższymi w porównaniu do kosztów ZCP przed jego wydzieleniem kasa musi mieć zysk z procesu wydzielenia ZCP co więcej koszty operacyjne nowego podmiotu powinny być jeszcze niższe tak aby mógł on generować odpowiednią marżę zysku dającą podstawę do dodatniej wartości godziwej ZCP W tym miejscu warto dodać że dodatkowo teoretycznie proces wyceny ZCP mógłby ujawnić jeszcze jedno źródło podwyższenia wartości potencjalna zakładana marża na sprzedaży do podmiotów innych niż kasa Tylko czy te dwa dodatkowe potencjalne założenia zakładana dodatnia marża zysku nowego podmiotu na sprzedaży do kasy z zakładanymi przychodami od kasy niższymi od historycznych kosztów funkcjonowania ZCP w ramach struktury kasy oraz zakładana sprzedaż do podmiotów trzecich powinny być

  Original URL path: http://www.cann.pl/blog/81-rekomendacja-c-skok-male-szanse-na-cudowne-rozmnozenia-kapitalow-wlasnych (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Wycena wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa
  symetrycznie oznacza to że będą generowane koszty ujemne przepływy pieniężne w relacjach z spółką zależną B Jednostronne rozpoznanie podwyższonej wartości do 30 mln w bilansie jednostkowym spółki A całkowicie ignoruje fakt ponoszenia przyszłych kosztów ujemnych przepływów pieniężnych przez spółkę A po utworzeniu nowego podmiotu B Faktyczny brak zdarzenia powodującego zwiększenie kapitałów własnych Z punktu widzenia istoty działalności operacyjnej wyodrębnienie ZCP i utworzenie nowego podmiotu prawnego faktycznie nic nie zmienia w całościowym modelu biznesowym Działalność operacyjna będzie kontynuowana tak jak dotychczas z jedynym zastrzeżeniem że pojawi się nowy podmiot prawny Pojawienie się nowego podmiotu prawnego na bazie ZCP nie powoduje jednak wykreowania nowej wartości i dodatkowych zysków przez podmiot A Spółka A będzie ponosić dodatkowe koszty w relacjach z B i potencjalnie będzie otrzymywać dywidendy od B Brak jest zatem podstaw do rozpoznania zwiększonej wartości kapitałów własnych w spółce A Kapitalizacja przyszłych zysków Zakładając że zyski przydzielone do nowego podmiotu B będą stanowiły część zakładanych zysków spółki A rozpoznanie wartości ZCP jako aktywa finansowego spółki B w bilansie jednostkowym podmiotu A oznacza faktyczne skapitalizowanie części przyszłych zysków A w jej bilansie jednostkowym Generalnie rozpoznanie domniemanego aktywa odnoszącego się do kapitalizacji przyszłych zysków nie jest dozwolone w bilansie jednostkowym Podsumowując przyjęcie wartości udziałów akcji spółki B w bilansie jednostkowym spółki A na poziomie 30 mln PLN wynikającym z podejścia dochodowego należy przyjąć za niewłaściwe Ale wróćmy na chwilę do wyceny ZCP przeprowadzanej przez Doradcę czy taka wycena ZCP może być podstawą określenia kapitału zakładowego nowego podmiotu To drugie pytanie odnosi się do zagadnienia jak określić wartość początkową kapitału zakładowego spółki B 10 mln czy 30 mln PLN Zwróćmy uwagę na dwa ograniczenia Doradca wykonuje wycenę na podstawie założeń odnośnie przyszłego funkcjonowania podmiotu nowa spółka B jeszcze nie funkcjonuje Doradca nie ma fizycznej możliwości pełnego porównania faktycznych wyników finansowych z przyjętymi prognozami Kluczowe w realizacji wartości przez nowotworzony podmiot B oszacowanej przez Doradcę będzie przyjęcie warunków współpracy między spółką A i spółką B np w odpowiedniej umowie pomiędzy tymi podmiotami w pełni zgodnych z przyjętymi do wyceny założeniami i co więcej przyjęte założenia współpracy pomiędzy spółkami powinny odpowiadać warunkom rynkowym Można sobie wyobrazić taką niekomfortową sytuację że Doradcy zostaną dostarczone założenia o pewnym poziomie cen jednostkowych przyszłej sprzedaży za świadczone usługi z nowotworzonego podmiotu B do podmiotu A wyższym niż ceny rynkowe podczas gdy po utworzeniu podmiotu B ceny jednostkowe zostają ustalone pomiędzy tymi podmiotami na znacznie niższym poziomie Taka sytuacja oznaczałaby że faktycznie wartość oszacowana przez Doradcę jest zawyżona W konsekwencji aby wycena ZCP przygotowana przez Doradcę mogła być wiarygodną podstawą do określenia poziomu kapitału zakładowego nowego podmiotu B Doradca powinien dokonać szczegółowej oceny realizowalności przyjętych założeń dla nowego podmiotu B a w szczególności mieć wystarczającą pewność że przyjęte w wycenie założenia odnośnie relacji pomiędzy podmiotami A i B zmaterializują się w przyszłości Wracając do naszego przykładu przy założeniu rygorystycznego spełnienia powyższych warunków istnieją racjonalne przesłanki aby przyjąć wartość wkładu niepieniężnego ZCP i tym samym początkową wartość kapitału zakładowego spółki B na poziomie 30 mln PLN Wartość ta odnosi się do wartości

  Original URL path: http://www.cann.pl/blog/80-wycena-wydzielanych-zorganizowanych-czesci-przedsiebiorstwa (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Odszkodowania po ustawie o restrukturyzacji kredytów walutowych?
  umowami międzynarodowymi Analiza roszczeń banków może iść dwoma niezależnymi wariantami roszczenie składa się dwóch części i szkody z tytułu zmniejszonej nominalnej należności od kredytobiorcy kapitał kredytu oraz ii utraconych korzyści z tytułu zmniejszonych odsetek roszczenie odnosi się do utraconej wartości godziwej należności z tytułu udzielonego kredytu W Wariancie 1 zmniejszona należność to po prostu zmniejszona wartość nominalna kredytu mieszkaniowego od kredytobiorcy W tej konkretnej sytuacji zmniejszona należność to kwota 90 B C 50 B C zgodnie z poprawkami Senatu przed przewalutowaniem kwota kredytu to zadłużenie z tytułu starego kredytu walutowego X po przewalutowaniu łączne zadłużenie będzie X 90 B C X 50 B C zgodnie z poprawkami Senatu Ponieważ zgodnie z wcześniej przyjętymi oznaczeniami X A B wyrażenie po przewalutowaniu możemy też zapisać A 10 B C A 50 B C po poprawkach Senatu W tym miejscu warto podkreślić że bank teoretycznie wcale nie musi ponieść straty na przewalutowaniu kluczowa jest wartość 90 B C 50 B C po poprawkach Senatu jeżeli wartość ta jest dodatnia to zobowiązanie kredytobiorcy wobec banku zmaleje czyli strata banku jeżeli wartość ta jest ujemna to zobowiązanie wobec banku wzrośnie czyli faktyczny zysk banku Należy wyraźnie podkreślić że to czy będziemy mieli do czynienia ze zmniejszeniem czy też zwiększeniem kredytu po przewalutowaniu jest uzależnione od szczegółów danego starego kredytu walutowego data umowy i kurs walutowy z dnia zaciągnięcia kredytu marża banku i sposób oprocentowania długość kredytowania dotychczasowa długość trwania umowy Ustawodawca mimo że jego celem było wspomożenie kredytobiorcom nie przewidział w ustawie hipotetycznej możliwości przynajmniej na chwilę obecną że kredytobiorca zamiast zmniejszenia zadłużenia może swoje zadłużenie zwiększyć Czy przewalutowanie zakończy możliwości odszkodowawcze banku Odpowiedź brzmi nie Po przewalutowaniu bank będzie realizował przychody z tytułu odsetek których profil będzie istotnie różny od wcześniej zakładanych odsetek na starym kredycie walutowym Po pierwsze baza odsetek czyli wartość kredytu ulega zmianie zmniejszeniu najprawdopodobniej o wartość 90 B C 50 B C po poprawkach Senatu Po drugie bank będzie miał inną strukturę oprocentowania na części kredytu o wartości A oprocentowanie będzie zgodne ze starą umową kredytu walutowego z zastrzeżeniem że stopa bazowa WIBOR zastąpi stopy bazowe EURIBOR LIBOR zaś na części 10 B C lub 50 B C po poprawkach Senatu oprocentowanie będzie nie wyższe niż aktualna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa oprocentowanie będzie równe stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego Zmieniona baza wartość kredytu oraz nowa struktura nominalnego oprocentowania powinna być porównana ze starymi spodziewanymi przychodami z odsetek na starej umowie kredytu walutowego Jeżeli stare spodziewane odsetki będą wyższe od rzeczywistych przychodów odsetkowych realizowanych na przewalutowanym kredycie złotowym to będzie to podstawa dla banku do wystąpienia z roszczeniem Tutaj warto zauważyć że kredyty walutowe oparte o stopy bazowe EURIBOR LIBOR obecnie generują dla banków bardzo niskie przychody odsetkowe czasami nawet zerowe lub ujemne W konsekwencji przy założeniu utrzymywania się niskich stóp procentowych EURIBOR LIBOR paradoksalnie może się okazać że dla dużej części umów kredytowych ich przewalutowanie doprowadzi do wzrostu przychodów odsetkowych dla banków co niekoniecznie musi być przywitane z radością przez kredytobiorców Efekt przewalutowania dla

  Original URL path: http://www.cann.pl/blog/79-odszkodowania-po-ustawie-o-restrukturyzacji-kredytow-walutowych (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Home
  the needs of domestic and multinational businesses Our knowledge and experience allow us to offer our clients the highest quality standard services Business Valuation Valuation of Intangible Assets Impairment of Assets Financial Advisory in Business Litigation Healthcare Advisory Acquisition Advisory Divestiture Advisory Financial Due Diligence Capital Raising Cann Advisory s membership in GAVAN the Global Asset Valuation Advisory Network confirms our high quality competencies Services Business Valuation Valuation of Intangible Assets Impairment of Assets Financial Advisory in Business Litigation Healthcare advisory Acquisition Advisory Divestiture Advisory Due Diligence Capital Raising Contact Cann Advisory sp z o o sp k Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1 00 057 Warszawa tel 48 22 616 20 32 info cann pl 20 years The team members have had over 20 years of experience in advisory projects for our clients 100 valuations We have carried out over 100 business and intangible asset appraisals to serve our clients 1st expert The first specialist in Poland of the American Society of Appraisers manages our advisory team Cann Advisory Offer Business Valuation We are specialists in performing valuations of entire businesses organised business units majority and minority shareholdings investment projects as well as valuations Valuation of Intangible Assets We offer professional support in the area of the valuation of intangibles Intangibles e g trading names trademarks brand names patents licenses know how Impairment of Assets We support our customers in carrying out impairment tests on assets The impairment of assets is the subject of International Accounting Standard Financial Advisory in Business Litigation We prepare opinions on the value of business damages for the purpose of business litigation Healthcare advisory MEDICORP is a team of healthcare practitioners specializing in advisory services for medical entities It is a grouping of doctors Acquisition Advisory During your acquisition process we offer you total dedication

  Original URL path: http://www.cann.pl/en/ (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Dlaczego Cann Advisory
  ekspertów uczestniczących w realizowanym projekcie Międzynarodowe i krajowe doświadczenie Jesteśmy specjalistami posiadającymi międzynarodowe doświadczenie i głęboką wiedzę na temat funkcjonowania polskiego rynku Nasi eksperci świadczyli usługi doradztwa finansowego dla firm europejskich i amerykańskich Pierwszy Specjalista Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds Wycen w Polsce W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds Wycen biegły ds Wycen Przedsiębiorstw Fakt ten potwierdza kwalifikacje naszych specjalistów GAVAN Należymy do GAVAN the Global Asset Valuation Advisory Network międzynarodowego konsorcjum niezależnych ekspertów w dziedzinie wycen Usługi Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena wartości niematerialnych i prawnych Utrata wartości aktywów Doradztwo finansowe w sporach prawnych Doradztwo dla sektora medycznego Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży Due diligence Pozyskiwanie środków finansowych Kontakt Cann Advisory sp z o o sp k Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1 00 057 Warszawa tel 48 22 616 20 32 info cann pl 20 lat Członkowie zespołu posiadają już ponad 20 letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów 100 wycen Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów 1 specjalista W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds Wycen American Society of Appraisers Oferta Cann Advisory Wycena spółek i przedsiębiorstw Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych zorganizowanych części przedsiębiorstw pakietów większościowych Wycena wartości niematerialnych i prawnych Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne np znaki firmowe Utrata wartości aktywów Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów Utrata wartości aktywów jest przedmiotem Doradztwo finansowe w sporach prawnych Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych Doradztwo dla sektora medycznego MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych Grupuje lekarzy Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa Doradztwo transakcyjne przy

  Original URL path: http://www.cann.pl/o-nas/dlaczego-cann#mid_97 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Kariera
  do wzrostu Cann Advisory Poszukujemy indywidualności będących w stanie dostarczać innowacyjnych rozwiązań tworzących wartość dla naszych Klientów Jeśli chcesz być z Nami wyślij już dzisiaj życiorys i list motywacyjny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Usługi Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena wartości niematerialnych i prawnych Utrata wartości aktywów Doradztwo finansowe w sporach prawnych Doradztwo dla sektora medycznego Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży Due diligence Pozyskiwanie środków finansowych Kontakt Cann Advisory sp z o o sp k Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1 00 057 Warszawa tel 48 22 616 20 32 info cann pl 20 lat Członkowie zespołu posiadają już ponad 20 letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów 100 wycen Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów 1 specjalista W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds Wycen American Society of Appraisers Oferta Cann Advisory Wycena spółek i przedsiębiorstw Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych zorganizowanych części przedsiębiorstw pakietów większościowych Wycena wartości niematerialnych i prawnych Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne np znaki firmowe Utrata wartości aktywów Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów Utrata wartości aktywów jest przedmiotem Doradztwo finansowe w sporach prawnych Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych Doradztwo dla sektora medycznego MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych Grupuje lekarzy Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw Due diligence Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego Pozyskiwanie

  Original URL path: http://www.cann.pl/o-nas/kariera#mid_97 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Publikacje
  prezentacja ACCA CPD grudzień 2005 How to structure M A transactions in the light of Corporate Income Tax Law part I prezentacja ACCA CPD październik 2005 Business valuation Do accountants need to know about this prezentacja ACCA CPD maj 2005 International Financial Reporting Standard 3 revised International Accounting Standard 36 is it a revolution in accounting prezentacja ACCA CPD styczeń 2005 Valuation of Entities with Cross Shareholding Ownerships Business Valuation Review The Quaterly Journal of the Business Valuation Committee of the American Society of Appraisers grudzień 2004 Czy wartość początkowa może być ujemna artykuł na temat wyceny środków trwałych w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego Rzeczpospolita Dobra Firma wrzesień 2004 Nie zawsze według cen rynkowych artykuł na temat wyceny składników majątku przejętego przedsiębiorstwa Rzeczpospolita Dobra Firma sierpień 2004 Jak ustalić wartość firmy artykuł na temat zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Rzeczpospolita Dobra Firma sierpień 2004 Albo miłosierdzie albo brak amortyzacji artykuł na wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki Rzeczpospolita Dobra Firma sierpień 2004 How to value a non stand alone business Business Valuation Review The Quaterly Journal of the Business Valuation Committee of the American Society of Appraisers marzec 2004 Usługi Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena wartości niematerialnych i prawnych Utrata wartości aktywów Doradztwo finansowe w sporach prawnych Doradztwo dla sektora medycznego Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży Due diligence Pozyskiwanie środków finansowych Kontakt Cann Advisory sp z o o sp k Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1 00 057 Warszawa tel 48 22 616 20 32 info cann pl 20 lat Członkowie zespołu posiadają już ponad 20 letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów 100 wycen Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów 1 specjalista W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego

  Original URL path: http://www.cann.pl/doswiadczenie/publikacje#mid_97 (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Kontakt
  w przeglądarce obsługi JavaScript Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1 00 057 Warszawa tel 48 22 616 20 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem Aby go zobaczyć konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript Sąd Rejonowy dla M St Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS KRS 0000508740 NIP 5252586516 Formularz kontaktowy Wyślij Usługi Wycena spółek i przedsiębiorstw Wycena wartości niematerialnych i prawnych Utrata wartości aktywów Doradztwo finansowe w sporach prawnych Doradztwo dla sektora medycznego Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży Due diligence Pozyskiwanie środków finansowych Kontakt Cann Advisory sp z o o sp k Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1 00 057 Warszawa tel 48 22 616 20 32 info cann pl 20 lat Członkowie zespołu posiadają już ponad 20 letnie doświadczenie w projektach doradczych na rzecz naszych klientów 100 wycen Przeprowadziliśmy ponad 100 wycen biznesów i wartości niematerialnych dla naszych klientów 1 specjalista W naszym zespole jest pierwszy w Polsce ekspert Amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds Wycen American Society of Appraisers Oferta Cann Advisory Wycena spółek i przedsiębiorstw Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych zorganizowanych części przedsiębiorstw pakietów większościowych Wycena wartości niematerialnych i prawnych Oferujemy profesjonalne wsparcie przy wycenie wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne np znaki firmowe Utrata wartości aktywów Wspomagamy naszych klientów w przeprowadzaniu testów na utratę wartości aktywów Utrata wartości aktywów jest przedmiotem Doradztwo finansowe w sporach prawnych Przygotowujemy opinie na temat wartości poniesionych szkód dla potrzeb postępowań sądowych Doradztwo dla sektora medycznego MEDICORP to zespół praktyków ochrony zdrowia specjalizujący się w doradztwie dla podmiotów leczniczych Grupuje lekarzy Doradztwo transakcyjne przy przejęciach Oferujemy kompleksowe i profesjonalne doradztwo podczas transakcji przejęcia przedsiębiorstwa Doradztwo transakcyjne przy sprzedaży Nasze umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam profesjonalnie i efektywnie doradzać w procesie sprzedaży przedsiębiorstw Due diligence Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa Polega

  Original URL path: http://www.cann.pl/kontakt#mid_118 (2016-04-27)
  Open archived version from archive