archive-pl.com » PL » A » AVRIOMEDIA.PL

Total: 62

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy np na czas remontu budynku remontu lub rozbudowy instalacji gazowej naprawy bądź rozbudowy przyłącza gazowego następuje po złożeniu pisemnego wniosku w tej sprawie We wniosku należy wskazać nr Klienta nr Umowy oraz planowany termin i okres wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego W przypadku współwłasności obiektu w którym znajduje się punkt poboru Paliwa gazowego do wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli i użytkowników obiektu Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może także złożyć Pełnomocnik Odbiorcy W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia Wypełniony wniosek należy dostarczyć do odpowiedniego biura AVRIO MEDIA Wniosek można przekazać faksem lub listownie na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Uwaga W czasie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy opłata dystrybucyjna stała i opłata abonamentowa będą naliczane w pełnej wysokości Ze względu na brak odbioru Paliwa gazowego nie będą naliczane opłaty za Paliwo gazowe ani oraz opłaty dystrybucyjne zmienne kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1142/1174/sprzedaz-paliwa-gazowego/wstrzymanie-dostarczania-paliwa-gazowego-na-wniosek-odbiorcy (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Sprzedaż paliwa gazowego Rozwiązanie Umowy Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego można rozwiązać w każdym momencie za pisemnym porozumieniem stron Odbiorca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do AVRIO MEDIA W takim przypadku Umowa jest rozwiązywana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do AVRIO MEDIA Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy W ramach procedury rozwiązania Umowy może zostać wskazana nowa strona Umowy w celu zachowania ciągłości dostarczania Paliwa gazowego do obiektu Umowa z dotychczasowym Odbiorcą ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron tj z dniem zawarcia Umowy z nowym Odbiorcą jednak nie później niż w umownym okresie wypowiedzenia Jeśli nowy Odbiorca nie zawrze Umowy w okresie wypowiedzenia Umowy z dotychczasowym Odbiorcą po upływie tego okresu nastąpi wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego Dotychczasowy Odbiorca składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na dokumencie przez siebie przygotowanym Podpisany dokument można złożyć w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres AVRIO MEDIA Sp z o o Ul Wrzesińska 1b 62 025 Kostrzyn Nowy Odbiorca składa Wniosek o zawarcie aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego Czynności związane z zawarciem Umowy przez nowego Odbiorcę opisane są w zakładce Zawarcie nowej Umowy Do rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe do dotychczasowego Odbiorcy może zostać przyjęty przez AVRIO MEDIA stan urządzenia pomiarowego wskazany na oświadczeniu podpisanym czytelnie przez dotychczasowego i nowego Odbiorcę który powinien zawierać numer urządzenia pomiarowego stan urządzenia pomiarowego datę odczytu urządzenia pomiarowego kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1142/1175/sprzedaz-paliwa-gazowego/rozwiazanie-umowy (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń W rozliczeniach z tytułu Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zastosowanie mają ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w Taryfie gazu ziemnego wysokometanowego przewidziane dla grupy taryfowej do której został zakwalifikowany Odbiorca Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego w jednostkach energii kWh odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem współczynnika konwersji Odczyty urządzenia pomiarowego wykonywane są przez osobę upoważnioną przez AVRIO MEDIA Liczbę odczytów w skali roku kalendarzowego reguluje Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których są zakwalifikowani Należności wynikające z rozliczenia będą regulowane na podstawie faktur w terminie 14 czternastu dni od daty wystawienia faktury kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1177/rozliczenia-i-platnosci/zasady-rozliczen (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zgodnie z 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 06 2013 r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi grupa taryfowa oznacza grupę Odbiorców dla których określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania Szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców AVRIO MEDIA do grup taryfowych zawiera obowiązująca Taryfa dla Paliw gazowych Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do miejsca odbioru Paliwa gazowego według Operatora z sieci którego następuje pobór rocznej ilości pobieranego Paliwa gazowego dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh h Odbiorca kwalifikowany do grupy taryfowej w zależności od okresu na jaki została zawarta Umowa zgodnie z poniższymi zasadami dla pierwszego roku umownego obowiązywania Umowy na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego dla kolejnych lat umownych obowiązywania Umowy corocznie na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1178/rozliczenia-i-platnosci/zasady-kwalifikacji-odbiorcow-do-grup-taryfowych (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Zmiana grupy taryfowej Zmiana grupy taryfowej może nastąpić w wyniku na podstawie odczytu kwalifikacyjnego Jeżeli na podstawie odczytu kwalifikacyjnego zostanie stwierdzone zużycie Paliwa gazowego w ilości która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej Odbiorca będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej na zasadach określonych w Taryfie począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Odbiorcy do nowej grupy taryfowej chyba że Taryfa stanowi inaczej Zmiana grupy taryfowej opisana powyżej jest dokonywana przez AVRIO MEDIA na podstawie stwierdzonego zużycia bez konieczności składania przez Odbiorcę dodatkowych dokumentów kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1179/rozliczenia-i-platnosci/zmiana-grupy-taryfowej (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Ceny i stawki opłat Taryfa reguluje m in zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania Taryfę zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Odbiorców kwalifikuje się do odpowiednich grup taryfowych uwzględniając następujące kryteria moc umowną roczną ilość pobieranego gazu oraz sposób dostarczenia gazu do sieci dystrybucyjnej Odbiorca za dostarczone Paliwo gazowe oraz świadczone usługi dystrybucji rozliczany jest według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą Taryfą W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat za gaz zawartych w Taryfie AVRIO MEDIA poinformuje Odbiorcę o zmianie Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1180/rozliczenia-i-platnosci/ceny-i-stawki-oplat (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Harmonogram odczytów liczników Rozliczenie pobranego przez Odbiorców Paliwa gazowego odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie lub w Umowie kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory dla firmy Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1181/rozliczenia-i-platnosci/harmonogram-odczytow-licznikow (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gaz ziemny ● Dystrybucja - dostawca - sprzedaż - dystrybutor ● Gazu
  Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami kWh Co się zmieniło Współczynnik konwersji Akcyza Kalkulatory o spółce Informacje podstawowe Informacje podstawowe Obszar działania Przetargi Aktualności Strefa dystrybucyjna Wronki Strefa dystrybucyjna Słupca i Staw Strefa dystrybucyjna Golina Kariera Prawa i obowiązki Odbiorcy Paliwa gazowego kalkulatory dokumenty do pobrania Rozliczenia i płatności Faktura i formy płatności rachunków Należności za dostarczane Paliwo gazowe Odbiorca reguluje na podstawie faktur wystawianych przez AVRIO MEDIA w terminie wskazanym na fakturze Faktury wystawiane są w okresach rozliczeniowych określonych na podstawie obowiązującej Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego Uiszczenie należności za Paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji jest możliwe dzięki różnym formom płatności np w placówkach Poczty Polskie S A lub w placówkach dowolnego banku Numer rachunku bankowego AVRIO MEDIA BRE BANK S A O Poznań nr 51 1140 1124 0000 2080 2400 1001 kalkulatory dokumenty do pobrania 2015 Avrio media mapa serwisu design code dpistudio dla domu Przyłączenie do sieci gazowej Definicja przyłącza gazowego Nowe przyłącze gazowe Zmiana mocy przyłączeniowej Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Instalacja gazowa Odbiorcy Sprzedaż paliwa gazowego Zawarcie Umowy kompleksowej Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie Rozwiązanie Umowy Rozliczenia i płatności Zasady rozliczeń Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych Zmiana grupy taryfowej Ceny i stawki opłat Harmonogram odczytów liczników Faktura i formy płatności rachunków Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak Reklamacje i bonifikaty Nowa miara rozliczeń z

  Original URL path: http://www.avriomedia.pl/oferta-dla-firmy/1176/1182/rozliczenia-i-platnosci/faktura-i-formy-platnosci-rachunkow (2016-04-30)
  Open archived version from archive